Razbita lepota, Broken beauty

Published on August 28th, 2007

MetastazaABogdana Herman, cialis sale Milena Kosec, Borut Savski in Stefan Doepner vabijo na zvo?no-svetlobni nastop, ki se bo zgodil v petek, 31. avgusta 2007 ob 20.30 v prostoru Cirkulacija 2 na glavnem dvoriš?u nekdanje tovarne Rog.

Glavna zna?ilnost nastopa je uglaševanje izbranih elementov: ?loveškega glasu, sovaldi umetnih zvokov, svetlobnih u?inkov in usklajenost duha med ustvarjalci. Med temeljne odnose štejemo relacije med kulturo in naturo, med redom in neredom, ?asovne lastnosti: dvojnost med trenutnim (individualnim) ?asom in absolutnim ?asom ure, order vzporednost in zaporednost, sinhronost in asinhronost. Lepota nastane v stiku z divjo naturo.

Razbita lepota
Broken beauty

Ali ra?unalnik proizvaja/oddaja zvok ali glas? V ?asu, ko živa bitja okamenevajo od nedopovedljive groze ali – prav nasprotno – zaradi slabitve pozornega zaznavanja in s tem tudi ?utenja, ra?unalniki pa postajajo doma?e živali z vse ve?jim smislom za ustvarjalno preinterpretacijo ukazov gospodarja, lahko opazujemo oboje. Seveda to pomeni, da je ra?unalnik sposoben vedno znova presene?ati tako gospodarja kot uporabnika – ?e mi sledite.

Zdaj, ko je Državica Pti?jestrašilna zavzela visoko stopnjo distance do realne države, sublimirala ali – mehkeje povedano – kot pojem sestopila v svoje nesnovno bistvo, njeni ra?unalniki kot za šalo razgrajujejo fizikalne temelje ?lovekove naravne artikulacije (mo?, barvo, tonaliteto in ?e ho?ete tudi privla?nost glasu – tu se fiziki seveda pridruži kemija) in to, kar ra?unalnik razgradi, opazovalec, ?e se mu pa? zdi, lahko znova poljubno zlaga s pomo?jo okrepitve drugega ?utila – ?utila za vid.

A to je samo moja trenutna interpretacija dogajanja pod naslovom Razbita lepota. Sinteza je namre? postopek, o katerem Borut Savski in Stefan Doepner pri tem projektu no?eta niti slišati.

Bogdana Herman, zaslužna umetnica Državice Pti?jestrašilne
po pooblastilu Milene Kosec, karierne umetnice

V Metastazi A prisotna s fizi?no odsotnostjo ponazarjam tisto komponento organizma družbe, ki ne reagira na dogajanje okrog sebe. Siva masa s svojo pasivnostjo puš?a, da gredo stvari svojo pot in si zato domišlja, da ne vplivana razvoj dogodkov. V resnici pa jim omogo?a prav ta in ne kakšen druga?en razvoj.

Milena Kosec

V Ljubljani, 29. avgusta 2007

http://www.3via.org/MilenaKosec