Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics::Klaus Filip ::optosonics::

Published on September 29th, 2017

[lang_si]Cirkulacija 2 vabi na dva izredno zanimiva dogodka z znanim dunajskim eksperimentalnim glasbenikom in raziskovalcem optosoničnih principov (zvok s pomočjo optičnih vzorcev) Klausom Filipom.

Torek, 3. oktober 2017 ob 20.30: Uvod v OPTOZVOK – uvodna predstavitev in historični prelet prek številnih idej o konformnosti zvoka in slikovnih vzorcev – pred davnimi leti. Torej ponovno: medijska arheologija.

Petek,6. oktober 2017 ob 20.30: Klaus Filip ::optosonics:: – zvočno-vizualni performens / instalacija v sodelovanju s z domačini (Borut Savski, Boštjan Čadež, Dominik Mahnič in Boštjan Leskovšek)

Oboje bo potekalo v prostorih Cirkulacije 2 | Tobačna Ljubljana.

V tednu dni bomo v skupni delovni akciji sestavili umetniško delo, temelječo na estetiki, kot jo je sugeriral Klaus Filip. Optosonični principi sodijo v t.i. medijsko arheologijo, saj je razvoj potekal predvsem z nujo po sinhronosti slike in zvoka v zgodnjih letih filmske industrije – pred sto leti. Vzporedno in za tem: vizualni vzorci so bili prva izbira za sintezo zvoka. Ter prav tako že takrat: za generiranje abstraktnih zvočno-vizualnih dinamik, ki se nikoli ne ponovijo…

KlausFilip_optosonics
klaus filip & noid: nekaj najinih optozvočnih plošč

Klaus Filip:
Verjetno je bilo za zvočne umetnike zelo razburljivo, ko so okoli leta 1900 odkrili optozvok – sintezo zvoka s pomočjo modulacije svetlobe. Zanimivo: zadeva je še vedno razburljiva. Čeprav so princip najbolj tvorno uporabili v filmski industriji, pa sama tehnologija ni prešla v širšo zavest – za ljudi je to še vedno nekaj magičnega. Na drugi strani je radio, ki temelji na enakih principih, že davno postal nekaj staromodnega.

Optozvok/ Optosonics je pozabljena tehnologija, ki so jo na začetku 20. stoletja uporabljali za prenos, predelavo in shranjevanje informacij. Tako je večina prvih sintetizatorjev zvoka temeljilo na optično generiranem zvoku.

Kratko zgodovino razvoja principov optične sinteze zvoka je zbral Derek Holzer!

Optozvok lahko v tem DIY času z užitkom ponovno odkrivamo.

http://filipino.klingt.org/sonic_luz/
http://filipino.klingt.org/photophon/

Klaus Filip je performer/skladatelj/programer in morda prvi dunajski glasbenik, ki je okoli leta 1993 na odru uporabil prenosni računalnik. Študiral je muzikologijo in elektroakustiko pri Wofgangu Musilu na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju.

Glavno polje njegovega dela v tem času so sinusni valovi, katerih rahle zvoke uporablja v zelo širokih spektrih. Kotzzvočni umetnik raziskuje presečišče med zvokom in svetlobo.

Klaus Filip razvija program ppooll (nekdaj znan kot lloopp), ki je sestavljanka različnih modulov. Ta prosto dostopen program uporablja veliko improvizatorjev po celem svetu.

Uči na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju. Neprestani spori z računalnikom kot glasbenim instrumentom.

Sodelovanja:
Radu Malfatti, Kai Fagaschinski, Werner Dafeldecker, dieb13, Christof Kurzmann, Boris Hauf, Christian Fennesz, Jason Kahn, John Butcher, Sabine Marte, Gilles Aubry, noid, mattin, red white, Cynthia Schwertsik, Cordula Bösze, Silvia Fässler, Taku Unami, oblaat, Taku Sugimoto, Toshimaru Nakamura, Tim Blechmann, Ivan Palacky, Burkhard Stangl, Eddie Prevost, John Tilbury, Ko Ichikawa, Nikos Veliotis, Axel Dörner, Masahiko Okura, Susanna Gartmayer, Jean-luc Guionnet, Seijiro Murayama, Katharina Klement, Philipp Leitner, Thomas strehl, Seymour Wright, Posset, Agnes Hvizdalek, Dafne Vicente-Sandoval, Leonel Kaplan, Sergio Merce in drugi.

[lang_en]Cirkulacija 2 presents two very interesting events with well-known experimental musician and researcher of optosonics principles Klaus Filip (Vienna | AT).

Tuseday, 3rd October 2017 at 20.30: Intro to OPTOSONICS – introductory presentation and brief historical overview over many forgotten ideas of the conformity of sound and visual patterns. So, again: some media archeology.

Friday, 6th October 2017 at 20.30: Klaus Filip ::optosonics:: – sound and visual performance installation – in collaboration with the natives (Borut Savski, Boštjan Čadež, Dominik Mahnič and Boštjan Leskovšek)

Both to occur at the Cirkulacija 2 premises | Tobačna Ljubljana.

Within a short week of time we will work together to construct an art-work/ situation, based on the aesthetics proposed by Klaus Filip. Optosonic principles belong to the so-called media archeology, since the development was boosted especially with the early movie industry’s  demand for synchronicity of sound and picture – hundred years ago. In parallel and immediately after:  the visual patterns were the first choice for sound synthesis and sampling techniques. And also at that time: to generate the abstract sound and visual dynamics, that never repeat themselves…

KlausFilip_optosonics
klaus filip & noid: some of our tonewheels

Klaus Filip:
It must have been very exciting, when sound artists discovered optosonics – the synthesis of sound by modulating light – around 1900. The good thing about it is: it is still exciting. Although it was used by commercial film, the technology never made it into common awareness – people still experience it as magic – while radio – which is based on exactly the same technology – is perceived as old-fashioned.

Optosonics is a forgotten technology that was widely in use to store, transmit or manipulate information in the beginning of the 20th century. In fact most early synthesizers were based on optical generated sound.

Have a look into a brief history of optical synthesis by Derek Holzer.

Optosonics can be rediscovered with relish in the age of DIY.

Klaus Filip is a performer/composer/programmer and is maybe the first viennese musician, who used the laptop on stage at around 1993. Study of Musicology and Elektroacoustics (ELAK) at Wofgang Musil at the Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

The main focus of his current work is sinewaves, whose subtle and adducent sounds are used in a wide dynamic range.
As a sound artist he searches to cross sound and light.

Klaus Filip runs a software project called ppooll (formerly known as lloopp) that is a networking collection of a
variety of modules. This freeware is widely used by improvising musicians all over the world.

Teaching position at the university of applied arts, vienna. Steady dispute with the computer as a musical instrument.

colaborations with:
radu malfatti, kai fagaschinski, werner dafeldecker, dieb13, christof kurzmann, boris hauf, christian fennesz, jason kahn, john butcher, sabine marte, gilles aubry, noid, mattin, red white, cynthia schwertsik, cordula bösze, silvia fässler, taku unami, oblaat, taku sugimoto, toshimaru nakamura, tim blechmann, ivan palacky, burkhard stangl, eddie prevost, john tilbury, ko ichikawa, nikos veliotis, axel dörner, masahiko okura, susanna gartmayer, jean-luc guionnet, seijiro murayama, katharina klement, philipp leitner, thomas strehl, seymour wright, posset, agnes hvizdalek, dafne vicente-sandoval, leonel kaplan, sergio merce u.a.

http://filipino.klingt.org/sonic_luz/
http://filipino.klingt.org/photophon/