Disinformation + Savski v ConiDisinformation + Savski in Zone

[lang_si]Tudi Cirkulacija 2 se pridružuje vabilu Cone  na otvoritev milozvočne pomladi & drugi koncertni del cikla  ZVO.ČI.TI so.und.ing DUO 2018, ko se bosta v nadaljevanju zvočnih raziskovanj, spajanj in potovanj predstavila:

Disinformation + Borut Savski
sreda, 21. Marec 2018 ob 20.00
Kino Šiška, Dvorana Komuna
Vstopnina: 2.00€

Predstavila se nam bosta zvočna, intermedijska prvaka in raziskovalca elekričnih analognih in digitalnih impulzov ter senzoričnih aparatur.

Borut Savski se bo v kreiranju kompozicije Glasovne žice v duel spustil z razrivanjem rodne zvočne grude in uporabo domačih algoritemskih naprav, medtem ko bo Disinformation v skladbi Stargate svoje osti usmeril skozi aktivne module elektomagnetnega radijskega hrupa in oddajal signale skozi prizmo psihologije percepcije in iluzije.

Njuno premierno in v Ljubljani nastalo delo se imenuje National Grid (Slovensko nacionalno omrežje).

Celoten program bosta umetnika predstavila tudi naslednji dan 22. marca 2018 ob 20.00 v CMK, Gregorčičeva, v Kopru

Vabljeni!

Več o dogodku

FB dogodek

ZVO.ČI.TI so.und.ing DUO je cikel elektrokustičnih performativnih zvočnih dogodkov, ki predstavljajo premierna dela – plod sodelovanja slovenskega in mednarodnega umetnika, kurator Brane Zorman.
Produkcija: CONA, 2018
Koprodukcija: CUK Kino Šiška
Program CONE podpira Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo
www.cona.si
www.radiocona.si

more=več

Borut Savski Glasovne žice| Vocal Strings
V navzkrižnih nepredvidljivih soodvisnostih glasu in generiranega zvoka se bom znašel kot umetnik in razkrival zvočne grude na levo in na desno (polovico). Glas v primarni obliki – pred besedo, zvok (»žica/ struna«) – pred glasbo. V skladbi enakovredno sodelujejo različni algoritemski pristopi/ naprave. Glede na kontekst večera, sem se odločil za intimno zasnovo, v kateri vse prihaja od znotraj (navzven). Oda izgubljenemu individuumu.

Disinformation Stargate
Radijski hrup Sonca
Medtem ko se Sončevi blišči bodisi rablinjo v vesolju bodisi jih povleče nazaj na površje Sonca, pa izbruh udarnih valov sevanja udari navzven in poveča hitrost Sončevega vetra. Ob udarcu se magnetosfera Zemlje deformira kot žogica za tenis, ki udari ob kladivo. Električni tokovni vodi pregorijo, saj se v elektroenergetskem sistemu in podmorskih kablih z izmeničnim tokom inducirajo prehodni enosmerni tokovi: motnje v ionosferi popačijo ali onemogočijo radijsko komunikacijo, sprejem signala GPS in TV-signala: sateliti se pokvarijo in zaidejo s smeri: pride do napačnega proženja živčnih impulzov pri astronavtih: polarni sij na nebu se okrepi: radijski valovi zelo nizkih frekvenc (VLF) odmevajo po nočni obli … Preden koronarni masni izbruh seže do Zemlje, lahko mine od 6 do 40 ur, ob njegovem nastanku pa se v zgornjih slojih Sončeve atmosfere vzburi lokalna plazma in sproži radijske emisije, ki do Zemlje prispejo s svetlobno hitrostjo.

Borut Savski & Disinformation National grid
Zvoki priključnega kabla transformatorja pod napetostjo
Pulzirajoči nizkotonski zvok sproža asociacije na najbolj primarne antropomorfne elemente v glasbi – utripanje človeškega srca, hipnagoške spomine občutenj zarodka in dojenčka, seizmološko aktivnost, bobnenje groma (Jimi Hendrix je trdil, da je njegov najstarejši spomin iz otroštva prizor nevihte) in celo na vojno. National grid projekta Disinformation je nizkotonska zvočna instalacija, ki se napaja neposredno iz priključnega kabla električnega transformatorja pod napetostjo. National grid ponuja dejanske zaznavne dokaze onesnaženja okolja z elektromagnetnim valovanjem, gre za prikaz vsebovanih glasbenih značilnosti izmeničnega toka, pulzne učinke, arhitekturno akustiko lastnega razstavišča, formulo za udejanjanje in brisanje futuristične zvočne umetnosti, katarzičen odziv na pritisk urbanega življenja in monolitni zvočni zapis, namenjen genijem elektrifikacije.

[lang_en]Cirkulacija 2 is glad to announce the coming of spring & the second performance in ZVO.ČI.TI so.und.ing DUO 2018 series with:

Disinformation + Borut Savski
wednesday, 21. March 2018 at 20.00
Kino Šiška, Dvorana Komuna, Ljubljana
Entrance fee: 2.00€

In creating Glasovne žice| Vocal Strings, Borut Savski will duel by tearing up the local sonic soil and using homegrown algorithmic devices, while Disinformation’s Stargate will point his spikes through the active modules of electromagnetic radio noise and broadcast signals through the prism of the psychology of perception and illusion.

Their joint piece, performed for the first time, is entitled National Grid (of Slovenia).

More disinformation

FB event

Welcome!

ZVO.ČI.TI so.und.ing DUO is a series of electroacoustic performative sound events premiering works created in collaboration between a Slovenian and an international artist. Curated by Brane Zorman.

Produced by: CONA Institute for Contemporary Arts Processing, 2018
Partners: CUK Kino Šiška
CONA program is financially supported by the Municipality of Ljubljana

www.cona.si
www.radiocona.si

less=manj

Borut Savski Glasovne žice| Vocal Strings
 Within the unpredictable crisscrossing of the codependency of voice and generated sound I will act as an artist and move the orbs of sound material to the left and to the right side (halve). Voice in its primal form – before the word, sound (“wire/string”) – before the music. Various algorithmic approaches/devices equally take part in the piece. Within the context of the evening, I decided on an intimate concept, where all comes from the within (outwards). An ode to the lost individual.

Disinformation Stargate
Radio noise from the sun
“While solar flares either dissipate in space or are drawn back to the surface of the Sun, plasma shock-waves surge outward, increasing the velocity of the solar wind. On impact, the Earth’s magnetosphere warps like a tennis ball being hit with a hammer. Power-lines blow as DC transients induce in AC grids and submarine cables: ionospheric disruption distorts or obliterates radio communications, GPS reception and TV: satellites malfunction and drift off course: impulses in astronauts’ nerves misfire: aurora intensifies in the sky: VLF whistlers echo across the night side of the globe… While this coronal mass ejection may take anything from 6 to 40 hours to reach the Earth, its emergence through the upper layers of the Sun’s atmosphere rattles local plasma, exciting a radio emission which reaches the Earth at the speed of light.”

Borut Savski & Disinformation National grid
Sound from live mains electricity
Pulsing sub-bass audio suggests associations with the most primal anthropomorphic element in music – the rhythms of the human heart, with fetal and infant hypnagogic sense memories, with seismic activity, the rumble of thunder (Jimi Hendrix claimed that his earliest childhood memory was of a thunderstorm) and even with war. Disinformation’s National Grid is a sub-bass installation sourced directly from the output cables of live mains electrical transformers. National Grid offers live physical evidence of environmental electromagnetic pollution, a demonstration of the intrinsic musical properties of alternating current, beat-frequency effects, the architectural acoustics of its own exhibition space, a formula for the realization and suppression of Futurist sound art, a cathartic response to the pressures of urban life, and a monolithic soundtrack for the genius of electrification.


Events so-far:
Disinformation + Savski v ConiDisinformation + Savski in Zone + Alte Lezbiše Kunst; zvočni performans + Kikiriki in ROR v C2 + Doepner in Savski na Robotics Anteprima v Trstu + Marko Batista – Uspavanka za CIRKULACIJO + Nez Pez // Pez Pushing + Maribor: Ambasada Cirkulacija 2 na MFRU + Stiropor = ekspandirani polistiren + Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics::Klaus Filip ::optosonics:: + HuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitri MorozovHuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitry Morozov + Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava + Knjiga oglja / DopisovanjeM + Monika Pocrnjić – SVAROG.3 + Ponovni vzpon Poljske kraljice! + Tatsuru Arai – Arkhitek-ton /+\ Tinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti + M / DopisovanjeM + Tanja Vujinović – Univerzalni objekti (Eksplozije, BBFs2, Tihožitje)Universal Objects (Explosions, BBFs2, Still Life) + Mešani dvojni trojček | Mixed double triplet = Mike Hentz, Javier Areal Vélez, Strunarja + Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA + OPERA ROBOTANIKKA GENESISI Karl Heinz Jeron + ZASAVJE NOISEFEST v C2/Tobačna/Ljubljana! + Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Psychophysics Machines and Swarms + Ewa Justka at Robotanikka: Light = Sound || Zvok=Svetloba? + Robotanika: Genesis + Mini Maker Faire @ C2 Tobačna Ljubljana! + Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski) + Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not + Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck + Cirkulacija 2: Program 2017 + Preko vode do svobode v Kinu Šiška + Luka Prinčič: Razpoke vmesnika IF4Q + Duplerica: Boštjan Čadež “ROJ” in DivinaMimesis “AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL” + Simfonija groze. Happy New Fear 2017! + RADART #7: RADAR NAD TOBAČNO + Zaprtje -> Dominik Mahnič – Kosi 2014-2016 + Robotanika na razstavi Robotica v TrstuRobotanica at Robotica exhibition in Trieste + slikarska razstava -> Dominik Mahnič | Kosi 2014-2016 + John Duncan v C² ! + Simptomi meta mesta #37: Želja + Anyma na obisku v Cirkulaciji 2 + MC2=Ǝ / gibalna razstava + Neverjetno! 10 let Cirkulacije 2 + Herman & Savski: Vračnica in bali; druga javna vaja + Nina Dragičević: Parallellax release + V nedeljo se dobimo: Na stalnem naslovu najinega početja + Robotanica = C2 does VelenjeRobotanika = C2 gre v Velenje + Herman & Savski: Vračnica in bali; prva javna vaja! + : Niku Senpuki & Emerge, pavleisdead, Emerge & Neven M. Agalma + Atlas of Tremors v C2 + Zasavje NoiseFest 2016 v C2-labu! + Klima: Nedekadentni koncert? + DekaDANCE + Mike Hentz: Živa umetnost kot raziskava kulture in življenjaLive Art as Research of Culture and Life + Napovedujemo: Klima, dekadenca, človek|strojAnnouncing: Clime, decadence, human|machine + Kdo je Mike HentzIntroducing Mike Hentz + Dogodek O5 v C² Event O5 in C² + V iskanju izgubljene enostavnostiIn search of the simplicity lost + Urkuma in ROR v C² + April/ maj v Cirkulaciji 2 – uvod v antidekadenco + Sejem Dostop do orodij | Access to Tools + Welcome to ATT/AND Rijeka – abandon normal devices fair!Dobrodošli na ATT/AND Rijeka – Semenj umetniških orodij! + happy new fear 2016 – zabava na žicahparty on wires + Oscar Martin: Ekstremni Atraktorji v C2Extreme Atractors at C2 + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Dušan Zidar + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Arturas Bumšteinas + Predstavitev C2 tehnologij na #MTFCentral + šmarnica in cvičk v C2: N’toko in Igor Vuk + Cirkulacija 2: Showcase 0.3 = prigodna razstava preteklih in prihodnjih del in opravil + Hrup smo mi::Kulturni vmesnikiNoise is Us::Cultural Interfaces + Strictly Analog 3# in Svetlobna Gverila v Tobačni & C² + RADART #6 :: RADAR RIZOM :: 4 LETA PLATFORME RADAR + Ars ac²ustic²a -> ART’S BIRTHDAY PARTY, 16. januar 2015 + Happy New Fear! + Hrup smo mi: Prostor časa | Space Time + Microbot (Stelarc in Doepner) v Cirkulaciji² + C² – otvoritev novega prostora Cirkulacije 2C² – the opening of the new Cirkulacija 2 space + Smernice razvoja: Prostor časa + VELIKA POŽRTIJA – sobota 21. december ob 20.00 + Arduino praktikum = novodobni tehno intenziv + Dva ugrabljenca z MFRU: John Smith in Oscar Martin + C2 / Platforma za totalno umetnost: Tri socialne skulpture + Izjava Cirkulacije 2 – skupine začasnih uporabnikov Roga + Globoki temni gozdDark forest disko + Zvok organizma – Organizem zvoka + Fruity-Box (Karl Heinz Jeron v Cirkulaciji 2) + Taste of Vtol/ Okus Vtola + Redno letno srečanje ljubiteljev cirkulacije + Cirkulacija 2: pričetek predstavitev in delavnic Uvod v arduino v RogLabu + Multipla cirkulacija – socius urbis / otvoritev RogLaba + Interšmano = Cirkulacija 2 praznuje… + Sajeta 2012, tehnološke delavnice -> Združene sile C2_TO + Tri muhe na en mah: Cirkulacija 2, Konrad Gęca in Ana Raquel PereiraThree mice: Cirkulacija 2, Konrad Gęca and Ana Raquel Pereira + Cirkulacija 2 v Zagrebu – galerija Močvara, 9. -13. junij 2012Cirkulacija 2 in Zagreb – Močvara gallery, 9. -13. June 2012 + Total Noise Session #3 – Marcus Beuter = umetnost zvoka + v Cirkulaciji 2: Uvod v arduino + Kunst und Brot – Salon des Refusés 2012/1 + Drevo spoznanja in Hrupni robot v C2 + Platforma za totalno umetnost na MFRU 2011Total art platform at MFRU 2011 + testna verzija: Urbi et Orbi intervencija – v vašem mestu, ko pade noč…trial version: Urbi et Orbi intervention – in your city, when the night comes… + Paralelni svetovi na Metelkovi + Cirkulacija 2 na Sajeti 2011 + Cirkulacija 2 na Svetlobni gverili + 42 let RŠ – platforma RADAR + Redundantne tehnologije – zbiralna akcija + Cirkulacija 2: Space is the Place + Indija v Cirkulaciji >< Cirkulacija v Indiji + Zvoki Cirkulacije 2 na Novem trgu v Ljubljani + Razširjena Cirkulacija 2 na PixxelpointuExpanded Cirkulacija2 at PixxelPoint + C2_Kiblix_Mfru_Haip : Total Noise Session v Cirkulaciji 2 + Jesenski sadeži Cirkulacije 2 + Social Noise Session + C2 na Paralelnih svetovih na Metelkovi + Cirkulacija 2 na festivalu Sajeta 2010Cirkulacija 2 at Sajeta 2010 + New media drivers feat. Cirkulacija 2 + Expanded Cirkulacija at Alkatraz + Expanded Cirkulacija at Alkatraz – scheduler + Cirkulacija na Vstop prost v Celju + Cirkulacija 2 prejme Zlato ptico + Predstavitev Cirkulacije 2 v Novi Gorici + Cirkulacija 2: Pomladanski zvitki in Mehki zvoki naveličanosti + Cirkulacija 2 gosti vegetarijanko, aktivistko, umetnico, glasbenico in galeristko Reni Hofmueller + Cirkulacija 2 na Netart Community Convention v Grazu + javno snemanje: Analogična kompozicija + Reality show – “voice-noise karaoke” + Moška umetnost / Male art + CIRKULACIJA 2 na festivalu SAJETA pri Tolminu + Prostor zvoka = telo zvoka + Cirkulacija 2 in Antikonzum + Netart – krompir v žerjavici + Cirkulacija 2: Vladavina Konzuma + Majda Gregorič v Muzeju premoderne umetnosti + Transpozicije prostorov na Paralelnih svetovih + Odprta Cirkulacija 2 + Cirkulacija na koruzi / Dario Seraval v Brlogu + Napoved: Cirkulacija pod pritiskom + Elektro / Elektra + Zvočenja v Cirkulaciji 2 + Novi okusi Cirkulacije 2 + Video: Kerber nezavednega + Kerber nezavednega in druge zgodbe + Okus Cirkulacije 2 – st. 3 + Video: Event C + Čisto običajen večer v Cirkulaciji 2 + Totalna razprodajna razstava umetnosti + Event C: Taljenje umetnosti v dogodek + Hobotnica s polento + Brlog + Rotirajoči dogodek v Cirkulaciji 2 + BRLOG + Predstavitev Trivia Records / Zapisi v Cirkulaciji 2 + Razbita lepota, Broken beauty + Reanimacija Cirkulacije + CIRKULACIJA 2 v tovarni Rog nadaljuje + Boj se kreativnosti oblastnikov! + INTERDISCIPLINARNA POSTAJA + ...