C2 na Paralelnih svetovih na Metelkovi

Published on September 7th, 2010

Iniciativa Cirkulacija 2 se pridružuje mali šoli tehnološko naprednih pristopov k multimediji Paralelni svetovi na Metelkovi. Ve?dnevno dogajanje poteka od torka, hospital 7. septembra do petka, 10. septembra 2010 – vedno po osmi ve?erni uri – s poudarkom na sredi, ko bomo poskrbeli tudi za bazi?no konsumpcijo ustrezno hladnemu vremenu (torej: vro?e).

Ekipica Male šole C2 bomo tokrat Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Borut Savski in z objektom tudi Neven Korda. Na ogled bo dana letošnja produkcija sodelujo?ih posameznikov – tudi namenoma za ta dogodek prirejeni sistemi – lu?ni in svetlobni generatorji, videoprojekcije, videografike, interaktivalije in sorodni  generativni sistemi.

Tudi tokratni nastop Cirkulacije 2 poteka pod sloganom: Platforma je umetniško delo!

Teza: KULTURA vs. NATURA

Podnaslov: Pravokotna vizualna kultura

Skušajmo uvideti eden od možnih pogledov na ?loveško kulturo. ki se kaže z na?inom splošno uveljavljenega na?ina risanja elektronske slike. Pogled se mi je v osnovnih ?rtah pokazal med delom na razstavi Zavoda SCCA junija 2009 v galeriji Škuc. Tedaj smo se ukvarjali z definicijami oz. razlikami med analogno in digitalno sliko – kasneje tudi s podobnim vprašanjem, pills ki se ti?e razlike med signalom in informacijo – slednja naj bi pripadala digitalni sferi, signal pa analogni. Informacija je torej že reprezentacija – kodiran signal, ki ni nujno že celotna informacija (npr. slika), ampak je informacija tudi že majhen del?ek (digitalne) slike – piksel.

No, ne glede na analogno ali digitalno ero – vseeno se po kakršnem koli zaslonu še vedno riše od leve proti desni – vrstico za vrstico, dokler se ne pride do konca štirioglate površine – in se nato sko?i navzgor in risanje ponavlja – okoli 25 krat na sekundo – neprenehoma. Rezultat je izpolnjena štirioglata površina – potencialno tudi spreminjajo?a se – animirana. To je seveda standard, see ki ni druga?en od slikanja slike, pleskanja stene – in pisanja pisma. Pri omembi pisanja že takoj uvidimo kulturne razlike med evropskim – zahodnim na?inom pisanja z leve proti desni in od zgoraj navzdol – ter kakšne bolj vzhodne ali bolj arhai?ne kulture, kjer je lahko pisanje potekalo tudi od zgoraj navzdol pa potem od leve na desno, ali pa celo z desne na levo – pa? po lokalnem dogovoru.

Standard elektronskega zapisovanja slike je globalen, in dokaj jasno je, da je nastal na podlagi konvencije zahodne kulture. Jasno pa je, da to ni edini mogo? na?in izpolnjevanja površine. Ne le, da bi risanje lahko potekalo z desne proti levi ali od spodaj navzgor – tudi štirioglata oblika ni edina možna. Risanje bi tako lahko potekalo v enem kosu v obliki spirale – od zunaj navznoter ali pa od znotraj navzven – ne bi sicer dobili pravokotne površine, ampak krožno. Primer uporabe takšnega zapisa je gramofonska ploš?a, tudi cd, dvd – in še vedno je tak tudi trdi disk. Razlika je v tem, da je štirioglata površina zapisana pogledu, krožno gibanje pa je dovoljeno le kot tehnološka rešitev in z zadovoljevanjem pogleda nima dosti skupnega – ohranilo se je v glavnem pri nevidnih delih stroja.

Na podlagi opisanega je verjetno bolj jasno, kaj želim povedati: da je elektronska slika kot temeljni reproducent današnjih kulturnih vzorcev po svojem principu kultivacija – kultiviran in konvencionalen (dogovorjen) na?in. Ne le kot tehnološki standard, ki je sicer nelo?ljiv del aspektov prenosljivosti, izmenljivosti, ponovljivosti – zmožnostih za reproduciranje. Zaradi univerzalnosti vsake prenešene slike je potrebno porisati vse to?ke pravokotnika – tudi ?e so neuporabljene. Hiter razmislek pove, da je lahko to dokaj potratno po?etje – oziroma, da je v skladu s takšno kulturo najbolje, ?e se vedno uporabi vse to?ke.

Opisani princip risanja/slikanja je torej kultivacija podobe in torej tudi metafora za ?loveško kulturo. Pri vseh oblikah in na?inih risanja slike gre za predhodni dogovor o na?inu polnjenja prazne površine – na?inu gibanja roke, elektronskega žarka, zaporedju prižiganja pikslov. Kultivirana površina pa bi lahko bila tudi okrogla. Možnih je torej ve? razli?nih kultur slike. To bi morda lahko imenovali “scanline” kultura (scanline je angleška beseda za eno ?rto, ki jo opiše elektronski žarek – lahko tudi slikopleskarjev valj?ek).

In kaj je na nasprotni strani? Še vedno je izjemno aktualna nasprotna logika – nekultivacija slike – torej risanje vsevprek – ne z namenom izpolniti površino, ampak morda naristi le klob?i? – ali pa kljub vsemu z dolo?eno mero repeticije – ustvariti like neposredno (z laserskim žarkom) – in pustiti vnemar nepotrebne nezapolnjene dele površine. V tej osnovni obliki vle?enja ?rt ne pokrivamo površine. Temu neprekinjenemu linearnemu – eno?rtnemu na?inu risanja bi bolj kot oznaka kulture morda sodila oznaka nature: konvencije tu ni, prevladuje poljubnost – neponovljivost.


Podnaslov: O razli?nih realitetah ravne (preme) ?rte in krivulje (problem površine kroga)

Pred nekaj leti sem na predavanju Aljoše Kolenca v galeriji Kapelica poslušal njegov razmislek o starogrški obsesiji z geometrijo – z naravnimi zakoni, ki so matemati?ni – pritegnila me je razlaga principa zlatega reza in podobnega problema kvadrature kroga – oziroma dolžine krožnice kroga. Pri obeh principih je potrebno pri pretvarjanju iz ene realitete v drugo (iz dolžine premera, ki je ravna ?rta, v dolžino krožnice, ki je ukrivljena ?rta) najti faktor, ki eno realiteto prilagodi drugi. Vedno se izkaže, da je pretvorba teoreti?no neto?na. Zaradi neskon?nosti nizanja decimalk števil pi (3,141593…) in fi (1,61803398874…) je pretvorba vedno nepopolna. Filozof tu najde pogled na imanentno nepopolnost sveta, lahko pa tudi na nezvedljivost principielno druga?nih stvari eno na drugo. Možni so le približki, poenostavitve, aproksimacije, reprezentacije.

Problem pretvorb med obema realitetama povezujem z razli?nimi naravami obeh principov. Pri obeh gre lahko v enostavnih oblikah za opisovanje dolžine ali površine (seveda tudi prostornine) – pri eni je to ravna ?rta, štirioglata površina in kockasta prostornina, pri drugi pa je to ukrivljena ?rta, površina kroga in kroglasta prostornina. Z obema sistemoma lahko povsem samostojno in neodvisno delamo modele realnosti. Seveda pa si je dokaj nesmiselno predstavljati, da bi ljudje svoje zemeljske meje ne naslanjali eno na drugo in raje opisovali kroge – z vmesnimi neapropriiranimi površinami. Tu potem ponovno nastopi prej omenjeni kulturni vzorec.

Ponovno se da ugotoviti, da je ?loveška kultura štirioglata – temelje?a na ravni ?rti. V nekem trenutku to ni bilo tako samoumevno. Spomnimo se problemov reprezentacije zemejske krogle – risanja zemljevidov. V nekem trenutku je po nekem temeljnem odkritju nekdo moral štirioglato ploskovito videnje sveta pretvoriti v novo – kroglasto. Zemljevidi so postali projekcije (npr. Mercatorjeva) – pretvorbe kroglaste realitete v štirioglato – le da so napake glede na osnovno kroglasto realnost od neke to?ke dalje v štirioglatem svetu tako velike, da so povsem neuporabne. Oba sistema bi morda lahko imenovali geometri?na, saj se v osnovi ti?eta opisovanja to?k, poti, likov.

Razlika med opisanimi principi me približa razmisleku o dimenzijah – o ve? in razli?nih (raznorodnih) dimenzijah. Od nekod naprej morda dimenzije niso ve? geometri?ne. Pri tem mislim na to, ali je nova dimenzija nujno pravokotna na vse prejšnje dimenzije? Ali pa pravokotnost lahko pomeni le popolno neodvisnost nove dimenzije od vseh prejšnjih – ne glede na naravo nove dimenzije? Na primer: pri ?asu, kot enem od kandidatov za ?etrto dimenzijo, se že kaže problem, ker ni enostavno dodana nova geometri?na lastnost, ampak obstaja tudi pri vseh prejšnjih nižjedimenzionalnih sistemih.

V ?lovekovih kulturah služijo sistemi kot modeli – namišljene poenostavitve – aproksimacije realnosti. Kljub temu, da smo jih opisali kot realitete, postanejo sistemi tudi sami del ?loveške realnosti. Sistemi so vedno evalvacijski modeli – govorijo nam svojo resnico. In naša resnica je štirioglata.

Borut Savski


Events so-far:

2021 Tao G. Vrhovec Sambolec – Brati (kot) telesa + Studio 8.1 #3 + Šum #16 + zapovedujemo: John Duncan – Ž + FriFormA\V: LĪMEN + Festival Re_humanizacija! + Cirkulacija 2 – Stroj za izboljšanje sveta v Celju | World Improvement Machine in Celje | 2. letnik + Elvin Brandhi – FEAR THE FEARLESS | BOJ SE NJIH, KI NE POZNAJO STRAHU + Studio 8.1 — Kako živijo ljudje, 2/21 + Barbara Kapelj – Lastne sobe | Rooms of Their Own -> WOW + Gonko Doepner Organism + Mike Hentz – KROG | CIRCLE => festival! + Zeleni zvoki Umoblodnice + JazzzklubMezzoforte Cirku5lacijA sVOBODNImEDmEDIJSKIjAMsEssION + Studio_8.1 _ Brina Kren _ kako živijo ljudje + Barbara Kapelj – Mesto prihodnosti / urbanistično-gradbena delavnica za najmlajše + Peter & Alexander = how to keep loudness quiet? | kako ohraniti glasnost tiho? + Radharani Pernarčič & Cirkulacija 2: IZUMIJE CASTRA FIK ARKEINVAINTIONS OF CASTRO FIK ARKA + abeceda = Mladi raziskovalci, Osnovna oblika in Serija TuYoung researchers, Basic form and Series Here + Rdeče zore: Ingver in GverilkII + Kvadratni meter: NAJEMNINA + STROŠKISquare meter: RENT + COSTS + Duhovi preteklosti oživljeniGhosts of the Past resurrected + 2020 Razširjena Cirkulacija 2: Stroj za izboljšanje svetaExpanded Cirkulacija 2: World Improvement Machine + Kovidska (hiper)produkcija Cirkulacije 2Covid (hyper)production of Cirkulacija 2 + Neven Korda – SPOMINI NA SEDANJOST + Razglas: Mehatronična delavnica Cirkulacije 2 + Borut Kržišnik DANCING MACHINE (new | neu | nov) album + FriFormA\V: Christine Schörkhuber / Noid (Avstrija) – Razmestitve (zvočne instalacije) + Studio_8.1 _kako živijo ljudje, drugič + Q Hologram 2070: Muzej raznolikosti + Vida Voyage aka Vida Vojić aka lonesome cowboy aka secret agent… + Alessandro Di Giampietro – “Assist” | “Pomagalo” – Ikonografija objema Iconography of a Hug + /// Polymorphic ritual //// + presentation_performance: Sailor_log: 3rd ocean + post_festum: uvertura festivala A dela? v Cirkulaciji 2 + ČAS BREZ DOTIKA – skupinska razstava + FRIFORMA\AV: NOITU – SCATTER_RADAR + Skladnjin skupek #1: ad-hoc koncert v Cirkulaciji | podhod Ajdovščina + Studio_8.1 _kako živijo ljudje + Stroj za izboljšanje sveta | weltverbesserungmaschine + Tatiana Kocmur | Liza Šimenc – MARY JANE + Francisco Tomsich -> ELEGIJA | ELEGY + Program 2020 + Cirkulacija 2: Novice iz podzemljaNews from the Crypt + Cirkulacija2GO – kot Feniks!like Phoenix! + Cirkulacija 2 uspešno izseljena! Exodos completed! + [izseljevanje] Cirkulacija 2 na prelomu + 2019 [napovedujemo] Javno-zasebno partnerstvo! + Angstblüten II / Timor Flores II + Nikolaus Woernle et al. – MODULAR MONSTER + Elvin Brandhi: Welcome in the harvest and usher in “the dark half of the year”!Pozdrav žetvi in nastopu mračnejšega dela leta! + Dre A. Hočevar et al – Verso Doxa / celotedenski intenziv + Terraformer predstavlja: Ž, Neo Cymex in Kikiriki + Robert B. Lisek & Cirkulacija 2: UI za umetnike – AI for artists + Boštjan Čadež: Gospod Procesor, razumete življenje?Mr Processor, do you understand life? + B-stran: Lab Irint + Dominik Mahnič – 1/200 + IvAnKe – Outsukisama | performens/ predstava + Rdeča Raketa & Patrick K.-H v Cirkulaciji 2 + Doepner & Summers: Drevesna harfa (ali: Samo drevo nas je), prvi delTree harp (or: Just the Tree of Us), first part + Vida Vojić – Dreams of New NarrativesSen novih zgodb + RAZPROSTOR – razstava in večmedijski dogodek + Skrivni svet NoldusoveSecret Universe of Noldus + RHIZOMAS /Ryuzo Fukuhara, Tracy Lisk, Stefan Doepner/ + Urška Preis & Kaja Janjić – Razgaljeno + tridnevna kitarska šagra: Gino Lucente – Sagra + Sukitoa O Namau & Joe Summers live + Joe Summers | The Last Of England – live score + Tristo tisoč duš na ljubljanskem graduCongregation at the castle: Three hundred thousand souls + RADART #10: X/L Experiment: Radio Tovarna + Cirkulacija 2: Kakofonija kakovizija v OsmoziCirkulacija 2: Cacophonia Cacovisia at Osmoza + ALUO uho in ALUO+C2 praktikum + Program 2019 + 2018 Ne(do)konč(a)no… + “-O-” = Simon Svetlik, Ryuzo Fukuhara in Takatsuna Mukai v C2 + Sound Chambers Series vol. VIII meets C2 + “Bodi Jimi tudi ti!” – delavnica na Gradu Kromberk | Pixxelpoint 2018 + C2 na festivalu Umetnosti in robotike v Trstu | C2 at the Festival of Arte e Robotica in Trieste + Biti aparat | biti umetnik = Roboti risarji + Simpozij Umetnost umetne inteligence | The Art of Artificial Intelligence + Exodos: C2 v Helsinkih / Finska + Jesenski dnevi tečejo | As autumn days go by… + MED, CIMET, ROZINE IN ČAS balletkvintetHONEY, CINNAMON, RAISINS AND TIME balletquintet + Večmedijski skupinski dogodek: MED ZVERJO IN NEMOČJO + Anže Sever – Rob + friformA\V / 16.08.2018 / Lina Rica (HR) / Bálint Bolcsó (HU) / Samo Kutin (SI) + Neven Korda – Daj mi mir! + Petek trinajstega: Trije zvočni pari + Vida Vojić: poezija, zvok in glas + Špica Ljubljana: Alessandro Di Giampietro – Thinga Things | Stvari + Jana Jevtović & Engin Can: Teleskopiranje | Telescoping + oOo! 5. oOobletnica poOovezoOovanj v C² + Izračun Slepih PilotovBlind Pilots Calculation + A Pit of Koelse | Luknja Koelse: Sublimacija znoja + Velenje v Ljubljani: Kutwyv + Nova londonska scena | New London underground Specimens, JC Leisure, Vida Vojić, Joe Summers + John Duncan “The TELL” = svetovna premieraJohn Duncan “The TELL” = world premier + In vendar se vrti | Eppur Si Muove + Cirkulacija 2: Program 2018 + Disinformation + Savski v ConiDisinformation + Savski in Zone + Alte Lezbiše Kunst; zvočni performans + 2017 Kikiriki in ROR v C2 + Doepner in Savski na Robotics Anteprima v Trstu + Marko Batista – Uspavanka za CIRKULACIJO + Nez Pez // Pez Pushing + Maribor: Ambasada Cirkulacija 2 na MFRU + Stiropor = ekspandirani polistiren + Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics::Klaus Filip ::optosonics:: + HuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitri MorozovHuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitry Morozov + Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava + Knjiga oglja / DopisovanjeM + Monika Pocrnjić – SVAROG.3 + Ponovni vzpon Poljske kraljice! + Tatsuru Arai – Arkhitek-ton /+\ Tinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti + M / DopisovanjeM + Tanja Vujinović – Univerzalni objekti (Eksplozije, BBFs2, Tihožitje)Universal Objects (Explosions, BBFs2, Still Life) + Mešani dvojni trojček | Mixed double triplet = Mike Hentz, Javier Areal Vélez, Strunarja + Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA + OPERA ROBOTANIKKA GENESISI Karl Heinz Jeron + ZASAVJE NOISEFEST v C2/Tobačna/Ljubljana! + Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Psychophysics Machines and Swarms + Ewa Justka at Robotanikka: Light = Sound || Zvok=Svetloba? + Robotanika: Genesis + Mini Maker Faire @ C2 Tobačna Ljubljana! + Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski) + Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not + Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck + Cirkulacija 2: Program 2017 + Preko vode do svobode v Kinu Šiška + Luka Prinčič: Razpoke vmesnika IF4Q + 2016 Duplerica: Boštjan Čadež “ROJ” in DivinaMimesis “AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL” + Simfonija groze. Happy New Fear 2017! + RADART #7: RADAR NAD TOBAČNO + Zaprtje -> Dominik Mahnič – Kosi 2014-2016 + Robotanika na razstavi Robotica v TrstuRobotanica at Robotica exhibition in Trieste + slikarska razstava -> Dominik Mahnič | Kosi 2014-2016 + John Duncan v C² ! + Simptomi meta mesta #37: Želja + Anyma na obisku v Cirkulaciji 2 + MC2=Ǝ / gibalna razstava + Neverjetno! 10 let Cirkulacije 2 + Herman & Savski: Vračnica in bali; druga javna vaja + Nina Dragičević: Parallellax release + V nedeljo se dobimo: Na stalnem naslovu najinega početja + Robotanica = C2 does VelenjeRobotanika = C2 gre v Velenje + Herman & Savski: Vračnica in bali; prva javna vaja! + : Niku Senpuki & Emerge, pavleisdead, Emerge & Neven M. Agalma + Atlas of Tremors v C2 + Zasavje NoiseFest 2016 v C2-labu! + Klima: Nedekadentni koncert? + DekaDANCE + Mike Hentz: Živa umetnost kot raziskava kulture in življenjaLive Art as Research of Culture and Life + Napovedujemo: Klima, dekadenca, človek|strojAnnouncing: Clime, decadence, human|machine + Kdo je Mike HentzIntroducing Mike Hentz + Dogodek O5 v C² Event O5 in C² + V iskanju izgubljene enostavnostiIn search of the simplicity lost + Urkuma in ROR v C² + April/ maj v Cirkulaciji 2 – uvod v antidekadenco + Sejem Dostop do orodij | Access to Tools + Welcome to ATT/AND Rijeka – abandon normal devices fair!Dobrodošli na ATT/AND Rijeka – Semenj umetniških orodij! + 2015 happy new fear 2016 – zabava na žicahparty on wires + Oscar Martin: Ekstremni Atraktorji v C2Extreme Atractors at C2 + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Dušan Zidar + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Arturas Bumšteinas + Predstavitev C2 tehnologij na #MTFCentral + šmarnica in cvičk v C2: N’toko in Igor Vuk + Cirkulacija 2: Showcase 0.3 = prigodna razstava preteklih in prihodnjih del in opravil + Hrup smo mi::Kulturni vmesnikiNoise is Us::Cultural Interfaces + Strictly Analog 3# in Svetlobna Gverila v Tobačni & C² + RADART #6 :: RADAR RIZOM :: 4 LETA PLATFORME RADAR + Ars ac²ustic²a -> ART’S BIRTHDAY PARTY, 16. januar 2015 + 2014 Happy New Fear! + Hrup smo mi: Prostor časa | Space Time + Microbot (Stelarc in Doepner) v Cirkulaciji² + C² – otvoritev novega prostora Cirkulacije 2C² – the opening of the new Cirkulacija 2 space + Smernice razvoja: Prostor časa + 2013 VELIKA POŽRTIJA – sobota 21. december ob 20.00 + Arduino praktikum = novodobni tehno intenziv + Dva ugrabljenca z MFRU: John Smith in Oscar Martin + C2 / Platforma za totalno umetnost: Tri socialne skulpture + Izjava Cirkulacije 2 – skupine začasnih uporabnikov Roga + Globoki temni gozdDark forest disko + Zvok organizma – Organizem zvoka + Fruity-Box (Karl Heinz Jeron v Cirkulaciji 2) + Taste of Vtol/ Okus Vtola + Redno letno srečanje ljubiteljev cirkulacije + 2012 Cirkulacija 2: pričetek predstavitev in delavnic Uvod v arduino v RogLabu + Multipla cirkulacija – socius urbis / otvoritev RogLaba + Interšmano = Cirkulacija 2 praznuje… + Sajeta 2012, tehnološke delavnice -> Združene sile C2_TO + Tri muhe na en mah: Cirkulacija 2, Konrad Gęca in Ana Raquel PereiraThree mice: Cirkulacija 2, Konrad Gęca and Ana Raquel Pereira + Cirkulacija 2 v Zagrebu – galerija Močvara, 9. -13. junij 2012Cirkulacija 2 in Zagreb – Močvara gallery, 9. -13. June 2012 + Total Noise Session #3 – Marcus Beuter = umetnost zvoka + v Cirkulaciji 2: Uvod v arduino + Kunst und Brot – Salon des Refusés 2012/1 + 2011 Drevo spoznanja in Hrupni robot v C2 + Platforma za totalno umetnost na MFRU 2011Total art platform at MFRU 2011 + testna verzija: Urbi et Orbi intervencija – v vašem mestu, ko pade noč…trial version: Urbi et Orbi intervention – in your city, when the night comes… + Paralelni svetovi na Metelkovi + Cirkulacija 2 na Sajeti 2011 + Cirkulacija 2 na Svetlobni gverili + 42 let RŠ – platforma RADAR + Redundantne tehnologije – zbiralna akcija + Cirkulacija 2: Space is the Place + Indija v Cirkulaciji >< Cirkulacija v Indiji + 2010 Zvoki Cirkulacije 2 na Novem trgu v Ljubljani + Razširjena Cirkulacija 2 na PixxelpointuExpanded Cirkulacija2 at PixxelPoint + C2_Kiblix_Mfru_Haip : Total Noise Session v Cirkulaciji 2 + Jesenski sadeži Cirkulacije 2 + Social Noise Session + C2 na Paralelnih svetovih na Metelkovi + Cirkulacija 2 na festivalu Sajeta 2010Cirkulacija 2 at Sajeta 2010 + New media drivers feat. Cirkulacija 2 + Expanded Cirkulacija at Alkatraz + Expanded Cirkulacija at Alkatraz – scheduler + Cirkulacija na Vstop prost v Celju + Cirkulacija 2 prejme Zlato ptico + Predstavitev Cirkulacije 2 v Novi Gorici + Cirkulacija 2: Pomladanski zvitki in Mehki zvoki naveličanosti + Cirkulacija 2 gosti vegetarijanko, aktivistko, umetnico, glasbenico in galeristko Reni Hofmueller + 2009 Cirkulacija 2 na Netart Community Convention v Grazu + javno snemanje: Analogična kompozicija + Reality show – “voice-noise karaoke” + Moška umetnost / Male art + CIRKULACIJA 2 na festivalu SAJETA pri Tolminu + Prostor zvoka = telo zvoka + Cirkulacija 2 in Antikonzum + Netart – krompir v žerjavici + 2008 Cirkulacija 2: Vladavina Konzuma + Majda Gregorič v Muzeju premoderne umetnosti + Transpozicije prostorov na Paralelnih svetovih + Odprta Cirkulacija 2 + Cirkulacija na koruzi / Dario Seraval v Brlogu + Napoved: Cirkulacija pod pritiskom + Elektro / Elektra + Zvočenja v Cirkulaciji 2 + Novi okusi Cirkulacije 2 + Video: Kerber nezavednega + Kerber nezavednega in druge zgodbe + Okus Cirkulacije 2 – st. 3 + Video: Event C + Čisto običajen večer v Cirkulaciji 2 + Totalna razprodajna razstava umetnosti + Event C: Taljenje umetnosti v dogodek + Hobotnica s polento + Brlog + 2007 Rotirajoči dogodek v Cirkulaciji 2 + BRLOG + Predstavitev Trivia Records / Zapisi v Cirkulaciji 2 + Razbita lepota, Broken beauty + Reanimacija Cirkulacije + CIRKULACIJA 2 v tovarni Rog nadaljuje + Boj se kreativnosti oblastnikov! + INTERDISCIPLINARNA POSTAJA