Izračun Slepih PilotovBlind Pilots Calculation

Published on June 3rd, 2018

V torek, 5. junija 2018 ob 21:00 vabljeni v Cirkulacijo 2, Tobačna Ljubljana, na gostujoče multimedijsko srečanje/raziskavo z naslovom

Izračun Slepih Pilotov

avtorjev:
Simon Svetlik (Slo)
Erik Schou (Uru)

Mnoge živalske vrste z veliko natančnostjo najdejo svojo pot seleč se z enega konca planeta na drugi konec, kar naredi našo potrebo po mapah in različnih navigacijskih napravah toliko bolj očitno. Slepi piloti se potepajo po nebu in zaupajo v svoj prvinski živalski občutek za točno smer, ki jih pripelje na pravi prostor. Kljub vsemu ne moremo spregledati racionalne perspektive, ki so nam jo vcepili, zakonov delovanja naših naprav za natančen izračun smeri/ trajektorijev.

Četudi so v trdi temi nepredirne noči, piloti najdejo uteho v zvezdnih konstelacijah, braillovih znamenjih, ki govorijo, da človeštvo ni popolnoma izgubljeno.

Izračun slepih pilotov je improvizirano multimedijsko srečanje, kombinacija dveh transmedijskih umetnikov iščočih novih, še neznanih “točk prihoda” v njunih eksperimentih. Uporaba minimalnih tehničnih postavitev se izogiba postmodernemu baroku tehnološkega fetišizma. Omejene tehnološke zmožnosti določajo jasno “polje odhoda” s katerega se začenjajo raziskovanja.

Simon Svetlik je rojen in deluje v Ljubljani. Njegovo ustvarjanje ni zamejeno z mediji, temami ali stilskimi formacijami. V glavnem ustvarja v polju univerzalnega, ki predpostavlja enakost inteligence. Kot skupinski/ kolektivni simptom se sprašuje za ostalo človeštvo. Njegovo široko polje zanimanja ga je privedlo do experimentiranj z različnimi umetniškimi mediji; njegove raziskave povezanosti vizualne z ostalimi umetnostmi in prosta izbira tematik se kaže skozi raznolik opus, ki je z skupnim imenovalcem neopisljiv. Soustvaril je precej skupinskih umetniških del. Digitalna orodja uporabjla predvsem pri njegovih video manipulacijah v živo. Leta 2001 je soustanovil Umetniško skupno RGB (skupinski umetniški laboratorij), leta 2015 pa umetniško platformo Meta city symptoms. Zadnja leta v sodelovanju z Ryuzom Fukuharo in Borutom Kržišnikom razvija zvočno-video-plesni projekt “O”.

Erik Schou je umetnik rojen v Montevideu – Uruguay. Raziskuje na področju performanca, inštalacije, zvoka in drugih medijev pri site- specific delih. Je član kolektiva “Hungry Artist Foundation”, ki s svojimi deli preizprašuje razmerja med umetniki in umetnostnimi ustanovami, ter si prisvaja “konceptualne puščave, kot prave teritorije za ustvarjanje (umetniškega znanja). Kot umetnik zvoka je soustvarjal z uruguaysko skupino “Animales Electrodomesticos”; trenutnopa predstavlja različne zvočno eksperimentalne projekte na svoji poti po Evropi, za kar uporablja minimalne analogne postavitve.

Tuesday, 5th June 2018 at 21:00 in Cirkulacija 2, Ljubljana: a multimedia session entitled

Blind Pilots Calculation

by
Simon Svetlik (Slo)
Erik Schou (Uru)

Many animals find their way, migrating from one part of the planet to another with great precision, making ponder about our necessity of maps and different instruments to navigate. Blind Pilots are roaming the skies trusting that they still could find a primal animal sense of orientation to head accurately to the right place. Nevertheless we cannot ignore the rational perspective we are inculcated into and the coded functioning of our devices, to calculate trajectories with more precision.

Even in the blindness of the night pilots find reassurance in the stars as raised dots that make up braille constellations, telling them that humanity is not totally lost.

Blind Pilots Calculation is improvised multimedia session combining the work of two transmedia artists searching for a new point of arrival for their experimentations. The use of minimal technical set ups avoid postmodern baroque technological fetishism. Limited quantity of technical possibilities determine a clear territory of departure from where to begin the exploration.

Simon Svetlik was born and is creating in Ljubljana. His art is not limited by medium, topic or style formation. He is mainly creating in the field of universal that supposes equality of intelligence. Being the collective symptom, he asks questions for the rest of humanity. His broad field of interest led him to experiment with range of art media; his exploration of interconnectedness of visual with other art forms and free choice of thematics results in his diverse work, which is hard to describe using common denominators. He created variety of art works and collaborated in collective creations. His creative techniques include also use of digital tools, especially with his live video manipulation art. in 2001 he cofounded Art group RGB (collective art experimentation “laboratorium”); he also cofounded art platform “Meta city symptoms” in 2015. Lately he has been working with Ryuzo Fukuhara and Borut Kržišnik in audio-video-dance Project “O” that is still developing.

Erik Schou is an artist born in Montevideo, Uruguay. He investigates with performance, installations, sound and other media in site-specific works. He is part of the art collective “Hungry Artist Foundation”, which works problematising the relation of the artists and the art institutions and taking possession of conceptual wastelands as the proper territories for generating artistic knowledge. As sound artist he has been performing with the Uruguayan band “Animales Electrodomésticos” and more recently he has been presenting different experimental music projects along Europe, using minimal analog set ups.