Platforma za totalno umetnost na MFRU 2011Total art platform at MFRU 2011

Published on November 7th, 2011

[lang_si]

RAZŠIRJENA CIRKULACIJA 2 na festivalu MFRU & KIBLIX 2011

Platforma za totalno umetnost – Metafore javnega prostora

Maribor – od 18.11. do 23.11. zve?er – od 11.00 do 23.00 (“ko padejo no?i…”)

Bazna postaja – Kulturni inkubator MKC

Svetlobno – zvo?ne akcije v takoimenovanem javnem prostoru. Zakaj takoimenovanem? (glej spodaj)

Ekipa:

1. Stefan Doepner, for sale Nem?ija, Slovenija – 18th to 23rd
2. Lars Vaupel, Nem?ija – 18th to 23rd
3. Boštjan Leskovšek, Slovenija – 18th to 23rd
4. Neven Korda, Slovenija – 18th to 21st
5. Borut Savski, Slovenija – 18th to 23rd
6. Boštjan ?adež, Slovenija – 18th to 23rd
7. Slavko Glamo?anin, Slovenija – 18th to 23rd
8. Jakob Hariš, Slovenija – 18th to 23rd

Za video posnetke iš?i desno v Cirkulacija TV >>>>

19.11.2011-23.11.2011: Cirkulacija @ MFRU 2011 in Maribor/Slovenia.  Photos by Boštjan Leskovšek, Stefan Doepner, Aleš Hariš et al.

Ekipa Razširjene Cirkulacije 2 je uspešno postavila bazni tabor Kulturni inkubator na poštni številki 2000 Maribor. V naslednjih dneh bomo/smo zasedali bližnje mestne trge: Dvorni trg (19.11.2011), Trg Leona Štuklja (21.11.), Glavni trg in dvoriš?e Pekarne (22.11.) ter podmostje Titove ceste /Koloseja (23.11).

 

 

8.11.2011-18.11.2011: preparations of Cirkulacija @ MFRU 2011 in Maribor/Slovenia.  Photos by Boštjan Leskovšek, Stefan Doepner.

 

Javni prostor in metafore javnega prostora

Osnovna pojavna oblika gostovanja Cirkulacije 2 na MFRU 2011 bo ve? akcij v javnem prostoru – neposredna uporaba ulic in stavb za namen umetniškega sporo?ila. Umetniško sporo?ilo že nekaj ?asa ni ve? le estetsko – vizualna podoba – ampak vedno bolj eti?no – torej: resnica – ki pa je bila vendarle že od nekdaj del celovitega umetniškega izraza. Resnica in pomensko bližnja pravi?nost se zdijo bolj temelji za kakšno drugo ?lovekovo podro?je delovanja – sociala in politika – vendar se je tudi to v polpreteklem ?asu vedno pogosteje znašlo v umetniških okoljih – v izoliranih prostorih umetniških galerij. Ko je bilo to iz ve?ih smeri prepoznano kot omejujo?e, se je pojavila nuja po premiku na prosto – z drugimi besedami: nazaj v svobodo. Vendar, ali so zunanji prostori sploh prosti, svobodni?

Osnovna nit ve?ernih javnih akcij sodelujo?ih v okviru iniciative Cirkulacija 2 so efektni – predvsem svetlobni – posegi v javni (urbani) prostor. Ne neposredno politi?ni, vendar še zdale? ne apoliti?ni – lahko bi rekli civilnodružbeni, kot je civilnodružbeno vsako samoorganiziranje posameznikov z namenom javnega delovanja in izražanja temeljnih interesov. Seveda se pri tem tr?i ob privatni prostor in – prek javnih institucij – sprivatizirani javni prostor.

Na metafori?ni ravni pa je javni prostor, ki ne želi biti le individualni prostor, sopomenka za vrsto na?inov dela, ki jih že ve? let poslušamo in morda ne poznamo dovolj: naredi-sam (do-it-yourself; DIY), odprta koda (open-source-code); ki v širšem pomeni tudi odprti kodeks – torej participacija pri sestavljanju znakov, zakonov), itd. Civilna družba je bila v zadnjih desetletjih instrumentalizirana s strani birokratiziranih nadnacionalnih humanitarnih organizacij in se skoraj ve? ne dogaja samoorganizirano. Razumevanje sveta se je pod vodstvom ekspertnih skupin spremenilo v eno samo nepregledno relativiziranje – tudi najbolj temeljnih principov, ki se ti?ejo vsakega državljana. Iz te nepreglednosti pokukajo na plan okostenele ideologije preteklosti, kot primeri enostavnih absolutnih resnic. Religije in nacionalizmi. Posledi?ni pasivizaciji množic lahko skupinice posameznikov predložimo v zameno le aktivno javno pozicijo. Zato torej javne akcije, vendar ne s strani zgodovinsko precej druga?e determiniranih aktivistov – ampak umetnikov.

Razširjena Cirkulacija 2 je rahlo povezana združba posameznikov z lastnim umetniškim izrazom, ki v okviru dogodkov poimenovanih Platforma za totalno umetnost v letih 2010 do 2013 izvaja tri enotedenske akcije letno z namenom ustvarjanja žive umetnosti. Kot taka ni vezana na razstavni program galerij, ampak na aktivno participacijo števil?no mo?ne ekipe ustavrjalcev, ki lahko na licu mesta obrazloži namene in postopke, ki jih uporablja. Za uspešno vmeš?anje v neposredno okolje se neprestano preverja smisel po?etja in prilagaja postopke umetniškega delovanja. Umetniško delo je rezultat dela vseh sodelujo?ih avtorjev. Ali: Platforma je umetniško delo.

 

[lang_en]

EXPANDED  CIRKULACIJA 2 at MFRU & KIBLIX 2011 festival

Total Art Platform – Metaphor of public space

Maribor – from 18.11. to 23.11. evenings – 11.00 to 23.00 (“when nights come…”)

Base station – Cultural incubator MKC

Light (photo) – sound attacks in so-called public space. Why so-called?  (look below)

Expanded Cirkulacija 2 has relativelly successfully established the base camp at Cultural incubator at 2000 Maribor. IN zthe next days we will take the main squares: Glavni trg, Dvorni trg and Trg Leona Štuklja – and under-the-Tito-bridge/ Kolosej.

Crew:

1. Stefan Doepner, Nem?ija, Slovenija – 18th to 23rd
2. Lars Vaupel, Nem?ija – 18th to 23rd
3. Boštjan Leskovšek, Slovenija – 18th to 23rd
4. Neven Korda, Slovenija – 18th to 21st
5. Borut Savski, Slovenija – 18th to 23rd
6. Boštjan ?adež, Slovenija – 18th to 23rd
7. Slavko Glamo?anin, Slovenija – 18th to 23rd
8. Jakob Hariš, Slovenija – 18th to 23rd

For video footages look on the right for Cirkulacija TV >>>>

19.11.2011-23.11.2011: Cirkulacija @ MFRU 2011 in Maribor/Slovenia. Photos by Boštjan Leskovšek, Stefan Doepner et al.

 

1.11.2011-18.11.2011: preparations of Cirkulacija @ MFRU 2011 in Maribor/Slovenia.  Photos by Boštjan Leskovšek, Stefan Doepner

 

Public Space and the Metaphor of public space

Basic activity of Cirkulacija 2 participation at MFRU 2011 will be multiple actions in public space – the direct use of streets and buildings for a sort of artistic message. The artistic message has been for quite some time not only aestethic – the visual image – but ever more ethical –so: the truth – which on the other hand has historically always been a part of the wholesome artistic expression. The “truth” and the very related “the just” seem to be based in some other field of human activities – the social struggle and politics – but have also been for some time now pushed to artistic situation – the isolated spaces of art galleries. When this isolation was found to be restricting, the need to move out emerged – in other words: back to free space. But, is the free space free at all?

Fil rouge of the evening public actions of Cirkulacija 2 participants will be the effective – mainly light – interventions into public (urban) space. Not directly political interventions, but far from apolitical – we could say: the civic, as is civic any self-organisation of individuals in a group with the aim of common public activities and expression of their interests. Of course, one collides with the private space and – in the case of public institutions – with privatized public space.

On metaphoric level the public space is a space that does not want to be just a space of individual but a space of collective, and denotes a number of principles that have been used for some time now, but maybe nbot fully understood: do-it-yourself; DIY), open-source-code,… the last one having a broader understanding as open codex – so: the participation at the level of building up the signatures, the laws, etc. The civil society has been in the last decades instrumentalized form the part of beaurocratic international humanitarian organisations and does almost not happen in a self-organised civic manner. Understanding of the world has been totally relativized and atomized under the leadership of expert institutions – the very basic principles that apply to every citizen have been made relative, meaningless and non-transparent. From this soup of non-transparency and meaninglessness the old ideologies of the past peek out – as examples of simple absolute truths. Religions and nationalisms. To confront the pasivization of the masses, the small groups of individuals can only propose the active public stand. Therefore the public actions of artists – performed in a much different way than the historically differently determined political activists do it.

Expanded Cirkulacija 2 is loosely connected group of individuals with their own artistic expressions, that within the Total art events  in the years of 2010 to 2013 perform three yearly week-long events with the purpose to create  art that is alive. As such it is not based on the exhibition programs of galleries but on active participation of strong group of creative individuals, that can immediately explain the aims and solutions that they use. For any kind of successful evolution in time  and adaptation to local spaces the purpose and artistic approaches are constantly under debate. Art work as object of art is the result of participatory work of artists present. So: the Platform is the Art piece.