Duplerica: Boštjan Čadež “ROJ” in DivinaMimesis “AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL”

Published on December 26th, 2016

ledStarOb zaključku leta vas še zadnjič vabimo na dvojni dogodek, na katerem bomo predstavili nov projekt Boštjana Čadeža – ROJ – in projekt kolektiva DivinaMimesis – AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL.

Obe predstavitvi bosta v sredo, 28. decembra 2016 ob 20.00 (oziroma ena za drugo) v prostorih Cirkulacije 2 v Tobačni Ljubljana.

B. Čadež: ROJ

Projekt Roj nadaljuje Čadeževo prakso izumljanja in razvoja lastne strojne in programske opreme, pri katerih avtor razvija vmesnike, v katerih se med računalnik in strojno opremo vmeša realnost fizičnega sveta. Rezultat teh so vedno izrazito organski, pa čeprav gre v osnovi predvsem za računalniško avtomatizirane oz. generativne avtonomne sisteme.
Čadeža tudi pri novem projektu zopet zanimajo predvsem prenosi povsem digitalno generiranih vsebin, rastrov, mrež, modelov, ki jih tvorijo matematično določeni parametri. Na podlagi teh vznikajo abstraktni vzorci in kompozicije, ki dajejo občutek organske naključnosti, a so v resnici plod (razmeroma preprostih) algoritmov, ki jih narekuje za to namensko napisan program. Gre torej za računalniško ustvarjene vsebine, ki seveda niso figurativne, temveč bi bilo njihovo referenčno ozadje kvečjemu iskati v modernističnem raziskovanju kompozicije in »zrnatosti« medija. Le da si medij, ki ga analiziramo tokrat, najprej šele ustvarjamo.

Tehnična skica:
V razmeroma zatemnjenem prostorju je nameščenih več vzporednih parov golih vodnikov (žic). V vsak par žic je vpet enostaven in lahek elektromotor z majhnim propelerjem. Na vsakemu od njih sveti LED. Motorji delujejo glede na električno napetost, da a se pomikajo navzgor in navzdol po žici. Zaradi vzgona, ki ga ustvarja njihovi propelerji se ti lahko dvigujejo, lebdijo ali spuščajo. Vrtenje propelerjev tvori brenčečo zvočno krajino.

DivinaMimesis: AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL

AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL je instalacijski organizem, zastavljen kot razstavitev otrokove zavesti v pokrajino in njegovo soočitev z avtomatizmi in brutalno vseprisotnostjo smisla. Soočitev s konceptom beleženja, puščanja sledi, ki je tista človeška specifika, v kateri prihaja do stika z odsotnim, z nečloveškim.

Kot novoletni ritual se formira tridnevno bivanje kolektiva DivinaMimesis v prostoru Cirkulacije 2; tam se soočijo sledi, ki jih je kolektiv kopičil skozi leto in fiksirajo v razpostavljen dialog.

Ni nekega sveta – je le zemljevid, ki govori: tudi ti si vključen. Neizprosnost obstoječega narekuje strukturam sveta, da vpadajo in določajo branje tudi tam, kjer je sled otroškega sveta najbolj občutljivo prisotna in najbolj razprta kot možnost.

Odsotnost, negativiteta, soočitev s prehodom in izničenjem nečesa, kar se je zdelo prisotno, je trenutek odprtja črne luknje, cirkulacije, v zavesti in telesu; v zaznavanju lastnega prehajanja za nov vogal krožnega štetja.

Performativna utopija: mar ne leži njen pomen v tem, da nam odkriva fantazmatske meje obstoječe resničnosti v čisti obliki, v tako imenovanih eksperimentalnih pogojih izničenja vsake zunanjosti in drugosti? – Namen te performativne izkušnje je izpostaviti gledalca njegovi težnji po beleženju. Presek svetov se dogaja v njem. Prenos pozicij opazovalca-opazovanega. Zavedati se nasilja, inherentnega konceptu narave, človeka, živali; inherentnega vsemu samoumevnemu. Med človekom in živaljo – je gledalec.

DivinaMimesis so Nika Erjavec, Andrej Koruza, Jan Krmelj, Katja Markič in Gašper Torkar.

Nastanek obeh projektov sofinancira Mestna občina Ljubljana (Odd. za kulturo).

We’re not done yet! Before the New Year celebration kicks in, we would like to invite you the last event in this year’s calendar: Boštjan Čadež will introduce Swarm and the DivinaMimesis collective will present the Autobiographical Animal.

Both presentations will take place on Wednesday, 28th December 2016 at 20.00 (one after another) in the premises of Cirkulacija 2 in Tobačna Ljubljana.

B. Čadež: SWARM

The Swarm is a project by Boštjan Čadez that continues the line of his interface inventions created out of the custom-made hardware and software in which the reality of the physical world crucially determines the relation between the control/computer and the machine. Čadež is again motivated by exploring the digitally generated content, raster, networks and patterns determined by mathematical parameters that create abstract shapes with a quality of organic randomness, despite being a result of (relatively simple) algorithms, created by the custom made software. The generated content is thus never figurative, but if we needed to, we could find the references more in his modernistic exploration of composition and the graininess of the media. But with a slight twist, since the medium that he analyses needs first to be created.

A tech sketch:

In a dimly lit space there are multiple pairs of parallel wires. Each of them holds a lightweight electromotor running a small propeller. On each of these shines an LED light. The motors are voltage controlled and move up and down the wire caused by the lift of the propellers that make them ascend, float and descend. The multiple running propellers create a buzzing soundscape.

DivinaMimesis – AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL

Autobiographical Animal is an installational organism, a disassembly of a child’s consciousness into the landscape and his confrontation with automations and brutal omnipresence of meaning. Confrontation with the concept of conservation and leaving the traces, the one specific human quality where a connection with the absent and inhuman appears.

Three-day residence of the DivinaMimesis collective is taking the form of a New-Year’s ritual set at Cirkulacija 2, where the confrontation of the traces accumulated by the collective through the year and fixation of these into a displayed dialogue will take place.

There is no world. There is only a speaking map: you are included. Inexorability of the existing is dictating the structures of the world. It cuts in and determines reading even where the trace of the child’s world is the most present and the most open as a possibility.

Absence, negativity, confrontation with the transition and elimination of something which appeared as present is the moment of the opening of the black hole, circulation in the mind and body; in perceiving of one’s own transition behind the new corner of the circulatory counting.

Performative utopia: does its meaning not lie in the revelation of phantasmatic border of the existing reality in its purest form, in the so-called experimental conditions of negation of every externality and otherness? The purpose of this performative experience is to expose the observer to his tendency to conserve. The intersection of the worlds happens there. The transfer of the positions of the observer and the observed. To be aware of the violence, inherent to everything which is self-evident. Between the human and the animal is the observer.

DivinaMimesis are Nika Erjavec, Andrej Koruza, Jan Krmelj, Katja Markič in Gašper Torkar.

Both projects are co-financed by the Municipality of Ljubljana