2011: Cirkulacija 2 + MFRU

[lang_si]Cirkulacija 2 – Platforma za totalno umetnost na festivalu MFRU 2011

Javni prostor in metafore javnega prostora

Osnovna pojavna oblika gostovanja Cirkulacije 2 na MFRU 2011 bo ve? akcij v javnem prostoru – neposredna uporaba ulic in stavb za namen umetniškega sporo?ila. Umetniško sporo?ilo že nekaj ?asa ni ve? le estetsko – vizualna podoba – ampak vedno bolj eti?no – torej: resnica – ki pa je bila vendarle že od nekdaj del celovitega umetniškega izraza. Resnica in pomensko bližnja pravi?nost se zdijo bolj temelji za kakšno drugo ?lovekovo podro?je delovanja – sociala in politika – vendar se je tudi to v polpreteklem ?asu vedno pogosteje znašlo v umetniških okoljih – v izoliranih prostorih umetniških galerij. Ko je bilo to iz ve?ih smeri prepoznano kot omejujo?e, prescription se je pojavila nuja po premiku na prosto – z drugimi besedami: nazaj v svobodo. Vendar, ali so zunanji prostori sploh prosti, svobodni?

Osnovna nit ve?ernih javnih akcij sodelujo?ih v okviru iniciative Cirkulacija 2 so efektni – predvsem svetlobni – posegi v javni (urbani) prostor. Ne neposredno politi?ni, vendar še zdale? ne apoliti?ni – lahko bi rekli civilnodružbeni, kot je civilnodružbeno vsako samoorganiziranje posameznikov z namenom javnega delovanja in izražanja temeljnih interesov. Seveda se pri tem tr?i ob privatni prostor in – prek javnih institucij – sprivatizirani javni prostor.

Na metafori?ni ravni pa je javni prostor, ki ne želi biti le individualni prostor, sopomenka za vrsto na?inov dela, ki jih že ve? let poslušamo in morda ne poznamo dovolj: naredi-sam (do-it-yourself; DIY), odprta koda (open-source-code); ki v širšem pomeni tudi odprti kodeks – torej participacija pri sestavljanju znakov, zakonov), itd. Civilna družba je bila v zadnjih desetletjih instrumentalizirana s strani birokratiziranih nadnacionalnih humanitarnih organizacij in se skoraj ve? ne dogaja samoorganizirano. Razumevanje sveta se je pod vodstvom ekspertnih skupin spremenilo v eno samo nepregledno relativiziranje – tudi najbolj temeljnih principov, ki se ti?ejo vsakega državljana. Iz te nepreglednosti pokukajo na plan okostenele ideologije preteklosti, kot primeri enostavnih absolutnih resnic. Religije in nacionalizmi. Posledi?ni pasivizaciji množic lahko skupinice posameznikov predložimo v zameno le aktivno javno pozicijo. Zato torej javne akcije, vendar ne s strani zgodovinsko precej druga?e determiniranih aktivistov – ampak umetnikov.

Orodja/ polja


Iniciativa Cirkulacija 2 bo za udeležbo na festivalu MFRU 2011 združno pripravila nekaj razli?nih svetlobno-projektorskih sistemov, med njimi tudi v doma?i delavnici narejeni prototipi laserskih sistemov, ki bodo vsi skupaj delovali usklajeno in skušali zadostiti tudi estetskim kriterijem sodelujo?ih umetnikov, pri tem se ne bomo ognili pripravi t.i. avtonomnih svetlobnih grafitov. Sistemi bodo interaktivni in generativni, kar pomeni uporabo senzorjev, aktuatorjev in ra?unalnikov – to pa je tudi temelj umetniškega pristopa, ki druži sodelujo?e umetnike.

Tokrat bodo to Neven Korda (SI), Boštjan Leskovšek(SI), Stefan Doepner (DE in SI), Lars Vaupel (DE), Boštjan ?adež (SI), Milan Kristl (SI) in Borut Savski (SI).

MFRU2011  Cirkulacija 2 interventions are loosely linked with workshop situation http://wiki.sgmk-ssam.ch/index.php/KIBLIX_2011

MFRU2011 – http://www.mfru.org/mfru2011.html

V dneh od  18. do 23. novembra 2011 bo bazna postaja Cirkulacije 2 v prostorih na Koroški cesti, kjer bodo potekale vsakodnevne priprave in teko?e adaptacije sistema, za obiskovalce pa prost dostop od poldneva dalje. Vsi sodelujo?i bodo voljni za raznoliko komunikacijo z ve?glavim ali posameznim ob?instvom. Vsak ve?er pa bo na razli?nih lokacijah potekala svetlobno-zvo?na akcija.

Za oblikovanje polja razumevanja uporabljenih diskurzov bomo predhodno pripravili sistem klju?nih besed/ konceptov, ki bodisi segajo v polje umetniške teorije, umetniške zgodovine in predvsem novejših principov tehnološko-kibernetske umetnosti, s katero se ukvarjamo. Izpostavljeni bodo nekateri teoretiki, ki so mislili tudi polje medijske umetnosti.

Kot doslej bo pomemben del bazi?ni moment konstruiranja sobivajo?e in sodelujo?e skupine posameznikov, ki mora zadostiti potrebam sodelujo?ih in obiskovalcev. Temeljna konsumpcija je hrana – torej tudi priprava hrane. Višja konsumpcija – konsumpcija vsebin – pa naj ne bo enosmerna, ampak komunikacija. Višji nivoji komunikacije vodijo v spoznanje – generiranje pomenov – razumevanja.

Za razliko od dosedanjih projektov Cirkulacije 2, ki so potekali pod zna?ko Platforma za totalno umetnost, gre tokrat za družni akcionizem skupine, ne ?isto lo?eni tehnološko-delavniški del pa bo potekal v okviru hkratnega festivala Kiblix v prostori KIC Kibla.

Iniciativa Cirkulacija 2

Razširjena Cirkulacija 2 je rahlo povezana združba posameznikov z lastnim umetniškim izrazom, ki v okviru dogodkov poimenovanih Platforma za totalno umetnost v letih 2010 do 2013 izvaja tri enotedenske akcije letno z namenom ustvarjanja žive umetnosti. Kot taka ni vezana na razstavni program galerij, ampak na aktivno participacijo števil?no mo?ne ekipe ustavrjalcev, ki lahko na licu mesta obrazloži namene in postopke, ki jih uporablja. Za uspešno vmeš?anje v neposredno okolje se neprestano preverja smisel po?etja in prilagaja postopke umetniškega delovanja. Umetniško delo je rezultat dela vseh sodelujo?ih avtorjev. Ali: Platforma je umetniško delo.

Cirkulacija 2 je bila ustanovljena leta 2007 z namenom prevetritve produkcijskih in prezentacijskih sistemov galerij in muzejev, in to skozi ve?letni proces skupinskega delovanja. V ve?letnem obdobju delovanja mora nedvoumno prikazati uspešen rezultat daljših sodelovanj – tako na polju razumevanja nekaterih segmentov sodobne umetnosti, kot na polju ustvarjanja novih poti sodobne umetnosti. To ni produkcijska enota za umetniška dela posameznih avtorjev, ki sicer delujejo povsem neodvisno. Temeljni namen ve?letnega delovanja je tudi ustanovitev neodvisnega skupnega fizi?nega prostora za tehnološko in umetniško produkcijo – umetniške delavnice – ali ?e ho?ete: centra za intermedijsko umetnost.

 

[lang_en]Cirkulacija 2 – Total Art Platform at MFRU 2011 festival

Public Space and the Metaphors of public space

Basic activity of Cirkulacija 2 participation at MFRU 2011 will be multiple actions in public space – the direct use of streets and buildings for a sort of artistic message. The artistic message has been for quite some time not only aestethic – the visual image – but ever more ethical –so: the truth – which on the other hand has historically always been a part of the wholesome artistic expression. The “truth” and the very related “the just” seem to be based in some other field of human activities – the social struggle and politics – but have also been for some time now pushed to artistic situation – the isolated spaces of art galleries. When this isolation was found to be restricting, the need to move out emerged – in other words: back to free space. But, is the free space free at all?

Fil rouge of the evening public actions of Cirkulacija 2 participants will be the effective – mainly light – interventions into public (urban) space. Not directly political interventions, but far from apolitical – we could say: the civic, as is civic any self-organisation of individuals in a group with the aim of common public activities and expression of their interests. Of course, one collides with the private space and – in the case of public institutions – with privatized public space.

On metaphoric level the public space is a space that does not want to be just a space of individual but a space of collective, and denotes a number of principles that have been used for some time now, but maybe nbot fully understood: do-it-yourself; DIY), open-source-code,… the last one having a broader understanding as open codex – so: the participation at the level of building up the signatures, the laws, etc. The civil society has been in the last decades instrumentalized form the part of beaurocratic international humanitarian organisations and does almost not happen in a self-organised civic manner. Understanding of the world has been totally relativized and atomized under the leadership of expert institutions – the very basic principles that apply to every citizen have been made relative, meaningless and non-transparent. From this soup of non-transparency and meaninglessness the old ideologies of the past peek out – as examples of simple absolute truths. Religions and nationalisms. To confront the pasivization of the masses, the small groups of individuals can only propose the active public stand. Therefore the public actions of artists – performed in a much different way than the historically differently determined political activists do it.

Tools/ fields

The Cirkulacija 2 initiative will at MFRU 2011 festival provide a number of collective light projecting tools/ interfaces/ systems, among them some DIY laser systems, that we will use hopefully in a coherent manner and fulfill also the aestethic criteria of participating artists. We will also prepare some solutions for so-called autonomous light grafitti. The systems will be interactive and generative, meaning the use of sensors , actuators and computers – this beoing the basis of artistic approach that the participating artists share.

This time the artists are: Neven Korda (SI), Boštjan Leskovšek(SI), Stefan Doepner (DE in SI), Lars Vaupel (DE), Boštjan ?adež (SI), Milan Kristl (SI) and Borut Savski (SI). Some more will join us during the events.

Cirkulacija 2 MFRU2011 interventions are loosely linked with workshop situation http://wiki.sgmk-ssam.ch/index.php/KIBLIX_2011

MFRU2011 – http://www.mfru.org/mfru2011.html

V dneh od  18. do 23. novembra 2011 bo bazna postaja Cirkulacije 2 v prostorih na Koroški cesti _____, kjer bodo potekale vsakodnevne priprave in teko?e adaptacije sistema, za obiskovalce pa prost dostop od poldneva dalje. Vsi sodelujo?i bodo voljni za raznoliko komunikacijo z ve?glavim ali posameznim ob?instvom. Vsak ve?er pa bo na razli?nih lokacijah potekala svetlobno-zvo?na akcija.

Za oblikovanje polja razumevanja uporabljenih diskurzov bomo predhodno pripravili sistem klju?nih besed/ konceptov, ki bodisi segajo v polje umetniške teorije, umetniške zgodovine in predvsem novejših principov tehnološko-kibernetske umetnosti, s katero se ukvarjamo. Izpostavljeni bodo nekateri teoretiki, ki so mislili tudi polje medijske umetnosti.

Kot doslej bo pomemben del bazi?ni moment konstruiranja sobivajo?e in sodelujo?e skupine posameznikov, ki mora zadostiti potrebam sodelujo?ih in obiskovalcev. Temeljna konsumpcija je hrana – torej tudi priprava hrane. Višja konsumpcija – konsumpcija vsebin – pa naj ne bo enosmerna, ampak komunikacija. Višji nivoji komunikacije vodijo v spoznanje – generiranje pomenov – razumevanja.

Za razliko od dosedanjih projektov Cirkulacije 2, ki so potekali pod zna?ko Platforma za totalno umetnost, gre tokrat za družni akcionizem skupine, ne ?isto lo?eni tehnološko-delavniški del pa bo potekal v okviru hkratnega festivala Kiblix v prostori KIC Kibla.

Iniciativa Cirkulacija 2

Razširjena Cirkulacija 2 je rahlo povezana združba posameznikov z lastnim umetniškim izrazom, ki v okviru dogodkov poimenovanih Platforma za totalno umetnost v letih 2010 do 2013 izvaja tri enotedenske akcije letno z namenom ustvarjanja žive umetnosti. Kot taka ni vezana na razstavni program galerij, ampak na aktivno participacijo števil?no mo?ne ekipe ustavrjalcev, ki lahko na licu mesta obrazloži namene in postopke, ki jih uporablja. Za uspešno vmeš?anje v neposredno okolje se neprestano preverja smisel po?etja in prilagaja postopke umetniškega delovanja. Umetniško delo je rezultat dela vseh sodelujo?ih avtorjev. Ali: Platforma je umetniško delo.

Cirkulacija 2 je bila ustanovljena leta 2007 z namenom prevetritve produkcijskih in prezentacijskih sistemov galerij in muzejev, in to skozi ve?letni proces skupinskega delovanja. V ve?letnem obdobju delovanja mora nedvoumno prikazati uspešen rezultat daljših sodelovanj – tako na polju razumevanja nekaterih segmentov sodobne umetnosti, kot na polju ustvarjanja novih poti sodobne umetnosti. To ni produkcijska enota za umetniška dela posameznih avtorjev, ki sicer delujejo povsem neodvisno. Temeljni namen ve?letnega delovanja je tudi ustanovitev neodvisnega skupnega fizi?nega prostora za tehnološko in umetniško produkcijo – umetniške delavnice – ali ?e ho?ete: centra za intermedijsko umetnost.

[lang_si]

*********************************************

Cirkulacija 2 in MFRU – uvodni opis in zabeležke

Datumi:

Od 18. do 23. novembra 2011 – v okviru festivala MFRU, Kiblix

Prihod: v ?etrtek 17. novembra zgodaj popoldan.
Odhod: v ?etrtek, 24. novembra

Udeleženci (predvidoma 8 ljudi):

Potrjeno: Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Neven Korda, Borut Savski, Boštjan ?adež, Milan Kristl (vsi Ljubljana) in Lars Vaupel (Hamburg)
Delno potrdil: Luka Frelih (Ljudmila)
Predvidoma krajše prisotna: Reni Hofmueller (Graz)
?e potrdi: Ksenija ?er?e

Sodelovanje z nekaterimi lokalnimi umetniki in mednarodnimi udeleženci vzporednega delavniškega dogajanja Kiblix.

Tokratna temeljna usmeritev Cirkulacije 2 je delo v timu za namen vsakove?erne javne akcije – torej neke vrste performativna dejavnost. Podnaslov za?asno enak letošnji seriji akcij v javnem prostoru – Urbi et orbi.

Vsi udeleženci bivajo v tistih dneh v Mariboru.
Cirkulacija 2 ima v dneh festivala fiksno bazo nekje v centru Maribora.
Prehranjevanje je sestavni del projekta. Po poprejšnjem dogovoru z udeleženci Kiblixa so prehranjevalne aktivnosti lahko redna to?ka prekrivanja obeh ekip.
Zaželjeno bi bilo nekakšno samoiniciativno prehajanje iz delavniškega Kiblix predela v performativni (C2_MFRU) – in obratno.

Stroški:

Po dogovoru organizator MFRU krije potne stroške, bivanje, stroške prehrane in delno stroške izdelave naprav. V idealnem primeru je to v višini 50 odstotkov vrednosti projekta.
Prevoz opreme iz Ljubljane v Maribor in nazaj z najetim kombijem in voznikom po desedanjih izkušnjah znaša malo preko 200 EUR. Drugi prevozi potekajo z najcenejšimi prevoznimi sredstvi – vlakom. En tuji udeleženec pride iz Hamburga, drugi pa iz Berlina.
Soproducent Cirkulacija 2 krije honorarje udeležencem in delno stroške izdelave naprav v višini 3000 EUR iz projekta Platforma za totalno umetnost. Za vse dni prisotne udeležence je predviden minimalni honorar/ nadomestilo v višini 300 EUR, kar pomeni skupaj 2400 EUR.

Koncept:

Enotedenska serija dnevnih priprav in javnih akcij v urbanem okolju Maribora. Letošnja serija akcij v javnem prostoru se imenuje Urbi et orbi. Konkretni teden akcij na MFRU lahko pridobi še kakšen bolj poveden naslov.

Smisel javnih akcij je v širitvi kreativnega umetniškega prostora delovanja nazaj v osnovni javni prostor. Pri tem se vzpostavi vprašanje civilnodružbenega organiziranja (samoorganiziranja) in s tem povezanega aktivizma, kot je definicija takšnega javnega delovanja. Teza je, da je samoiniciativno organiziranje še ena žrtev atomiziranja ljudi na raven izoliranega posameznika – potrošnika. Nadomestne civilne pobude potekajo na na?in mednarodnih zvez – od vrha navzdol – in pomenijo (hote ali nehote) razvrednotenje principa samoorganiziranja.

Ob vsem tem je smiselno vprašanje povezav med tremi segmenti, ki jih pre?imo: umetnost, socialna angažiranost (aktivizem) in tehnologija (širše: znanost). Omenjena trojica principov ni enostavno kompatibilna, zato morda velja razmerja (spet) problematizirati – poiskati skupni imenovalec konteksta, kjer se trojica pojavlja. Predvidoma se odgovor nahaja v principih samoorganiziranja na osnovni ravni  – od spodaj navzgor – in aktivnega (kreativnega) – nekonzumnega (nepotrošnega = proizvodnega) – pristopa pri pripravi in uporabi orodij. Vzpostavi se tudi izobraževalni princip kot eden od vidikov (javne) komunikacije.

Predvidoma pet ve?ernih vizualno-zvo?nih dogodkov, predvsem s pomo?jo samokonstruiranih naprav. Med temi so najbolj izpostavljeni razli?ni laserski sistemi, vendar tudi video projektorji in drugi svetlobni sistemi. Zvo?ni sistem je prav tako samokonstruiran in vedno prisoten. Pogosto so zvoki krmilni signali vizualij in obratno. Izbor teže enega ali drugega je stvar umetniške odlo?itve. ?eprav je osnovna želja, da operiramo z samozgrajenimi orodji (DIY), pa se vendar ne bomo mogli povsem ogniti uporabi že narejenih orodij – z razli?nimi stopnjami predelav (hackanjem). Nekatera orodja sicer sodijo v t.i. javno/ prosto rabo (public domain). Nabor orodij je v veliki meri ideološki moment po prej opisanih kriterijih, ki pa ga pri Cirkulaciji 2 ne jemljemo dobesedno (dogmatsko).

Sodelavci Cirkulacije 2 posebej za MFRU dogodke pripravijo tudi projekt dovolj enostavnega laserskega sistema za primer delavniškega dogodka. Ta laserski sistem mora omogo?iti dokaj jasno pisanje besed.

Ugodno bi bilo uporabiti tudi predhodne na?ine javnega komuniciranja – predvsem sproti delane tiskovine (plakati in letaki). Za ta namen bi bilo ugodno pridobiti nek tiskalni stroj.

Odprta komunikacija pomeni predvsem bazi?no interaktivnost s prisotnimi. Pri tem se bomo koketiranja in servilnosti skušali ogniti – predvsem kar se ti?e poenostavljanja ali razvrednotenja koncepta.

Pripravili bomo torej celovit vizualno-zvo?ni sistem, ki naj bi za en korak presegel dosedanji preizkusni vizualno-zvo?ni u?inek, vendar se ne bomo spogledovali z doseganjem predvidljivih estetskih u?inkov. Celota bo vseeno ostala sestavljanka fragmentov, dramaturgija pa posledica posameznih ugodno-neugodnih konstelacij sodelavstva in obiskovalstva.

Vsebina bo sestavljena iz klju?nih besed, izrekov (parol) izbranega histori?no-aktualnega teoretskega ?tiva, ki ga bomo pripravili že pred projektom. Na osnovi teh izto?nic lahko potem poteka tudi kakšna diskusija – privatna in/ali javna.

Ugodno bi bilo uporabiti metode sprotnega ali hitrega arhiviranja/ objavljanja, streamanja, video montaže, rabe razpoložljivih medijev.

Prisotni so še nekateri drugi konceptualni vidiki, ki so podrobneje opisani na spletni strani www.cirkulacija2.org ob prejšnjih projektih