Jesenski odmevi Hrup smo mi: Dušan Zidar

Published on October 19th, 2015

V četrtek, 22. oktobra 2015, ob 20.30 vabljeni v Cirkulacija 2 center v Tobačni Ljubljana. Napovedujemo še en dogodek iz serije Hrup smo mi:

Dušan Zidar aka Spiro Mason – Kaj se lahko naučimo iz prvobitnega in predobjektnega?

Dušan Zidar track

Zvočni interaktivno projekt z delovnim naslovom “Kaj se lahko naučimo iz prvobitnega in predobjektnega?” temelji na odprtokodnem programu, ki vsebuje različne digitalne fotografije, ki se časovno ponavljajoče pretvarjajo v zvočne vzorce.  Ti se spremenijo v osnovni zvočni material za sekvencer, ki pošilja zvočno sliko v poslušalceva ušesa s pomočjo pretakanja preko spleta. Digitalne fotografije – te zamrznjene slike arheološkega nano-teritorija/ bio-habitata, ki kaže svojo neukročeno naravo – prenašajo realnost v digitalno kodo.

Zamrznjena slika ustvari distanco do lastne realnosti, ko se spremeni v digitalno sled (footprint). Ta posebna vrsta tavtologije služi kot laboratorijska izolacijska komora podatkov in pripadajoče zvočnosti. Na ta način se izoblikuje invertirana struktura šamanske realnosti, ki zvoči svojo naturo v virtualni strukturi interneta. S pomočjo pretakanja podatkov se pokaže kako “nesubstancialnost” digitalne informacije potuje skozi čas in prostor. Ker se porazdeljenost podatkov prenaša s tokom virtualne dimenzije, nikoli več ne dobimo enkratnosti.

Naša zavezanost neprestanemu odpiranju zvočnih slikarij in preoblikovanju s pomočjo prepletenih sočasnih dejavnosti v človeškem bitju kaže na to, kako rahle in kompleksne so naše vezi s stvarmi, ki obstajajo –  z rastlinami, živalmi, geologijami, atmosferami, ljudmi in podatki, pa tudi za vse različne kombinacije vsega tega.

Več na http://zidardusan.si/?page_id=425

Dušan Zidar je akademski kipar, zadnje čase izredni profesor na oddelku za Likovno umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Samostojno deluje pod nadimkom Spiro Mason. Vsestransko aktiven: kiparske in intermedijske instalacije, fotografija in zvočni eksperiment. Član Theremidi Orchestra.

Album “Sounds from the Squares” na Trivia Records:
http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=67

Cirkulacija 2 s temi dogodki odpira svoj akustični prostor za intervencije drugih umetnikov. To smo imenovali Zvočni hiperprostori, z imenom pa želimo poudariti tako stilske razlike, kot dejstvo, da se akustični prostor z uporabo dinamičnih virov zvoka širi v nevidene dimenzije.

AfterHours track

On Thursday, 22nd October 2015 at 20.30 you are welcome to the Cirkulacija 2 center in Tobačna Ljubljana for still another from the “Noise is us” series of sound/intermedia events:

Dušan Zidar aka Spiro Mason – What can we learn from the native and pre-objective?

Dušan Zidar

Sound interactive project with a working title “What can we learn from the native and pre-objective?” is an opensource software application including a variety of digital photos which are through temporal periodicity converted into sound patterns.  The latter turn into the basic sound material of the sequencer, which transmits the sound image to the listener via internet streaming. Digital photos, the frozen images of archeologic nano territory, where bio-habitat manifests its unyielding nature, transmit the reality into a digital code.

The frozen image creates a distance towards its reality and transforms into a digital footprint. This particular kind of tautology serves as the “laboratory” isolation of data and its sonicity. This way an inverse structure of shaman reality is formed, which sounds its nature in virtual internet structure. Via streaming it reveals how “unsubstantiality” of digital information travels through time and space. As the distribution goes with the flow of virtual dimension, its uniqueness is never archived.

Our commitment to constant opening of our sound imagery and exposing it to a variety of intertwining actions within and beyond the human existence shows how fragile and complex are bonds that exist in relations with plants, animals, geologies, atmospheres, people and data, as well as in various combinations of one another.

More at http://zidardusan.si/?page_id=425

Dušan Zidar is a sculptor, lately teaches at the Department of fine arts at Pedagogical Faculty in Maribor/ SI. Works independantly also by the name Spiro Mason.Active in the areas of sculpture, intermedia installations, photography and sound experiment. He is a member of Theremidi Orchestra.

Album “Sounds from the Squares” at Trivia Records:
http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=67

With this kind of events, Cirkulacija 2 opens the acoustic space and tehnical means for the interventions of other colleagues artists. We entitled it The Sound Hyperspaces, and with this name we want to point to the differences of artistic approaches and styles, and also to the idea that by using the dynamic positioning of sound sources – the sound may reach the dimensions unseen.

AfterHours track