Disinformation + Savski v ConiDisinformation + Savski in Zone

March 20th, 2018 | admin

[lang_si]Tudi Cirkulacija 2 se pridružuje vabilu Cone  na otvoritev milozvočne pomladi & drugi koncertni del cikla  ZVO.ČI.TI so.und.ing DUO 2018, ko se bosta v nadaljevanju zvočnih raziskovanj, spajanj in potovanj predstavila:

Disinformation + Borut Savski
sreda, 21. Marec 2018 ob 20.00
Kino Šiška, Dvorana Komuna
Vstopnina: 2.00€

Predstavila se nam bosta zvočna, intermedijska prvaka in raziskovalca elekričnih analognih in digitalnih impulzov ter senzoričnih aparatur.

Borut Savski se bo v kreiranju kompozicije Glasovne žice v duel spustil z razrivanjem rodne zvočne grude in uporabo domačih algoritemskih naprav, medtem ko bo Disinformation v skladbi Stargate svoje osti usmeril skozi aktivne module elektomagnetnega radijskega hrupa in oddajal signale skozi prizmo psihologije percepcije in iluzije.

Njuno premierno in v Ljubljani nastalo delo se imenuje National Grid (Slovensko nacionalno omrežje).

Celoten program bosta umetnika predstavila tudi naslednji dan 22. marca 2018 ob 20.00 v CMK, Gregorčičeva, v Kopru

Vabljeni!

Več o dogodku

FB dogodek

ZVO.ČI.TI so.und.ing DUO je cikel elektrokustičnih performativnih zvočnih dogodkov, ki predstavljajo premierna dela – plod sodelovanja slovenskega in mednarodnega umetnika, kurator Brane Zorman.
Produkcija: CONA, 2018
Koprodukcija: CUK Kino Šiška
Program CONE podpira Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo
www.cona.si
www.radiocona.si

more=več

Borut Savski Glasovne žice| Vocal Strings
V navzkrižnih nepredvidljivih soodvisnostih glasu in generiranega zvoka se bom znašel kot umetnik in razkrival zvočne grude na levo in na desno (polovico). Glas v primarni obliki – pred besedo, zvok (»žica/ struna«) – pred glasbo. V skladbi enakovredno sodelujejo različni algoritemski pristopi/ naprave. Glede na kontekst večera, sem se odločil za intimno zasnovo, v kateri vse prihaja od znotraj (navzven). Oda izgubljenemu individuumu.

Disinformation Stargate
Radijski hrup Sonca
Medtem ko se Sončevi blišči bodisi rablinjo v vesolju bodisi jih povleče nazaj na površje Sonca, pa izbruh udarnih valov sevanja udari navzven in poveča hitrost Sončevega vetra. Ob udarcu se magnetosfera Zemlje deformira kot žogica za tenis, ki udari ob kladivo. Električni tokovni vodi pregorijo, saj se v elektroenergetskem sistemu in podmorskih kablih z izmeničnim tokom inducirajo prehodni enosmerni tokovi: motnje v ionosferi popačijo ali onemogočijo radijsko komunikacijo, sprejem signala GPS in TV-signala: sateliti se pokvarijo in zaidejo s smeri: pride do napačnega proženja živčnih impulzov pri astronavtih: polarni sij na nebu se okrepi: radijski valovi zelo nizkih frekvenc (VLF) odmevajo po nočni obli … Preden koronarni masni izbruh seže do Zemlje, lahko mine od 6 do 40 ur, ob njegovem nastanku pa se v zgornjih slojih Sončeve atmosfere vzburi lokalna plazma in sproži radijske emisije, ki do Zemlje prispejo s svetlobno hitrostjo.

Borut Savski & Disinformation National grid
Zvoki priključnega kabla transformatorja pod napetostjo
Pulzirajoči nizkotonski zvok sproža asociacije na najbolj primarne antropomorfne elemente v glasbi – utripanje človeškega srca, hipnagoške spomine občutenj zarodka in dojenčka, seizmološko aktivnost, bobnenje groma (Jimi Hendrix je trdil, da je njegov najstarejši spomin iz otroštva prizor nevihte) in celo na vojno. National grid projekta Disinformation je nizkotonska zvočna instalacija, ki se napaja neposredno iz priključnega kabla električnega transformatorja pod napetostjo. National grid ponuja dejanske zaznavne dokaze onesnaženja okolja z elektromagnetnim valovanjem, gre za prikaz vsebovanih glasbenih značilnosti izmeničnega toka, pulzne učinke, arhitekturno akustiko lastnega razstavišča, formulo za udejanjanje in brisanje futuristične zvočne umetnosti, katarzičen odziv na pritisk urbanega življenja in monolitni zvočni zapis, namenjen genijem elektrifikacije.

[lang_en]Cirkulacija 2 is glad to announce the coming of spring & the second performance in ZVO.ČI.TI so.und.ing DUO 2018 series with:

Disinformation + Borut Savski
wednesday, 21. March 2018 at 20.00
Kino Šiška, Dvorana Komuna, Ljubljana
Entrance fee: 2.00€

In creating Glasovne žice| Vocal Strings, Borut Savski will duel by tearing up the local sonic soil and using homegrown algorithmic devices, while Disinformation’s Stargate will point his spikes through the active modules of electromagnetic radio noise and broadcast signals through the prism of the psychology of perception and illusion.

Their joint piece, performed for the first time, is entitled National Grid (of Slovenia).

More disinformation

FB event

Welcome!

ZVO.ČI.TI so.und.ing DUO is a series of electroacoustic performative sound events premiering works created in collaboration between a Slovenian and an international artist. Curated by Brane Zorman.

Produced by: CONA Institute for Contemporary Arts Processing, 2018
Partners: CUK Kino Šiška
CONA program is financially supported by the Municipality of Ljubljana

www.cona.si
www.radiocona.si

less=manj

Borut Savski Glasovne žice| Vocal Strings
 Within the unpredictable crisscrossing of the codependency of voice and generated sound I will act as an artist and move the orbs of sound material to the left and to the right side (halve). Voice in its primal form – before the word, sound (“wire/string”) – before the music. Various algorithmic approaches/devices equally take part in the piece. Within the context of the evening, I decided on an intimate concept, where all comes from the within (outwards). An ode to the lost individual.

Disinformation Stargate
Radio noise from the sun
“While solar flares either dissipate in space or are drawn back to the surface of the Sun, plasma shock-waves surge outward, increasing the velocity of the solar wind. On impact, the Earth’s magnetosphere warps like a tennis ball being hit with a hammer. Power-lines blow as DC transients induce in AC grids and submarine cables: ionospheric disruption distorts or obliterates radio communications, GPS reception and TV: satellites malfunction and drift off course: impulses in astronauts’ nerves misfire: aurora intensifies in the sky: VLF whistlers echo across the night side of the globe… While this coronal mass ejection may take anything from 6 to 40 hours to reach the Earth, its emergence through the upper layers of the Sun’s atmosphere rattles local plasma, exciting a radio emission which reaches the Earth at the speed of light.”

Borut Savski & Disinformation National grid
Sound from live mains electricity
Pulsing sub-bass audio suggests associations with the most primal anthropomorphic element in music – the rhythms of the human heart, with fetal and infant hypnagogic sense memories, with seismic activity, the rumble of thunder (Jimi Hendrix claimed that his earliest childhood memory was of a thunderstorm) and even with war. Disinformation’s National Grid is a sub-bass installation sourced directly from the output cables of live mains electrical transformers. National Grid offers live physical evidence of environmental electromagnetic pollution, a demonstration of the intrinsic musical properties of alternating current, beat-frequency effects, the architectural acoustics of its own exhibition space, a formula for the realization and suppression of Futurist sound art, a cathartic response to the pressures of urban life, and a monolithic soundtrack for the genius of electrification.

Alte Lezbiše Kunst; zvočni performans

January 27th, 2018 | admin

V ponedeljek, 29.januarja 2018 ob 20.00 vabljeni na zvočno-glasbeni dogodek Alte Lezbiše Kunst, ki je del enotedenskega dogajanja Lezbična četrt. 30 let. Kontra. (27.1. – 3. 2. 2018).

Ponedeljek, 29. 1. 2018, 20.00 Cirkulacija2, Tobačna tovarna Ljubljana

Zvočni performans: Alte Lezbiše Kunst

Avtorici: Urška Lipovž in Eva Matjašič
Vokal: David Muster

Telo – ogrodje analognega stroja, ki proizvaja digitalizirani zvok. Subverzija sakralnega skozi zgodovino glasbenih umetnic, denimo lezbične pionirke elektronske glasbe Delie Derbyshire. Performans združuje proces didžejanja z ustvarjanjem zvoka z analogno-digitalnimi vmesniki in komunicira s svojo lastno zgodovino ter jo uprizarja v ponovitvi, ki to ni.

AlteLezbiseKunst

Dogodek je nastal v koprodukciji s Cirkulacijo 2, z uporabo in izposojo njihovih instrumentov ter prostorov.

Program celotnega festivala: https://www.facebook.com/events/150517265729631/

On monday 29th january 2018 at 20.00 – music/sound performance: Alte Lesbische Kunst – as part of  a week long events Lesbische Quartier. 30 yearst. Kontra. (27.1. – 3. 2. 2018).

Monday, 29 January 2018, 20.00 Cirkulacija2, Tobačna factory Ljubljana

Sound performance: Alte Lezbiše Kunst

Authors: Urška Lipovž and Eva Matjašič
Vocals: David Muster

Body – frame of an analogue machine that produces digitalized sound. Subversion of the sacral through the history of female* sound artists, like the lesbian pioneer of electronic music Delia Derbyshire. The performance unites the process of DJ-ing with the making of sound through analogue-digital interfaces and communicates with it’s own history, and is producing a repetition, which it is not.

AlteLezbiseKunst

The event was created in coproduction with Cirkulacija 2, through the usage and borrowing of their instruments and spaces.

Link to the entire festival program: https://www.facebook.com/events/150517265729631/

Kikiriki in ROR v C2

December 18th, 2017 | admin

V četrtek 21. decembra 2017 ob 21.00 vabljeni v toplo zimsko sobo Cirkulacije 2 na dva zelo natur dogodka (zares!):

  • Kikiriki (Nina Farič)
  • ROR :::: Človeška narava: Gozd hrupa
  • afterhours: pingpong open DJ sets

Razmeroma hrupni večer bo hvalabogu omejen s številom v letošnjem letu preživelih zvočnikov, ki ni veliko. Najbolje, da se v Cirkulacijo podate neposredno po zvočnem dogodku v bližnjem Rastlinjaku Tivoli, kjer bo ob 19.00 Brane Zorman –  dobro uro po uradnem nastopu zime –  v živo izvedel elektromagnetno simfonijo LU-na MO-on reflekt.

Nina Farič ali Kikiriki je že dvajset let dejavna v raznih glasbenih kolektivih. Najprej kot vokalistka, kasneje kot inštrumentalistka in od leta 2009 kot solo noise izvajalka. Osredotoča se na eksperimentiranje z v živo sproduciranim zvokom iz predvsem analognih sintetizatorjev in naredi-sam elektronskih vezij. Sodelovala je v številnih projektih in naredila zvočne podlage za plesno predstavo, neme animacije in filme, spremljave pesnikov, zvočne podlage za ognjene šove, žive radijske programe itd.

Boštjan Leskovšek ROR je domači rezident, zvočni umetnik, ki se zadnje čase pogosto identificira kot zvočni umetnik, ki snema naravo (t.i. poljski posnetki).

Afterhours pingpong open DJ sets/ ali: na mešalko se lahko priključite tudi vi! Sicer pa bosta pripravljena rezidenta Stefan Doepner in Borut Savski (zvoki turborebopa). 

cipke_mini_festival_synthday_20171008_hanajosic-190

Foto: Kikiriki na  festivalu SYNTH DAY na Loškem gradu [7. oktober 2017]

Nina Farič je sodelovala in si delila odre ter druge prostore s številnimi drugimi zvočnimi umetniki, nastopila na veliko festivalih in samostojnih dogodkih v Sloveniji, Avstriji, Češki in Nemčiji, leta 2015 tudi na Ars Electronici v Linzu. Leta 2011 je pri založbi Eat This Production v duetu Kiuriki izdala album, leta 2014 album za beloruski Haze Netlabel, junija isto leto solo EP v samozaložbi. V 2016 je izšel mini CD One za Debila Records, celometražni album Depth za nizozemsko založbo Stront, kolab album z Mono Scarves za domačo Zvočni Prepihi in decembra album Woodsinus za Kamizdat. Isto leto sta dva njena komada bila na dveh kompilacijah, na češki Noise Cave Na Žižkovske Noci in na Kamizdatovi Accsess Frame: Property. V letu 2017 pri založbi Harsh Noise London izzide split kaseta z Nihilistic Front iz Bolgarije, maja istega leta kolaboracija z domačim Mono Scarves, kot mini CD z naslovom Shadow Tent za Debila Records in julija še dolgometražni album Sub Bound v samozaložbi.

Večina posnetkov je posnetih v živo, v studiu ali na koncertu. Zraven eksperimentalnega zvočenja se ukvarja tudi z didžejanjem v kolektivu Dubomb pod imenom Madamdub. V prostem času je strastna obiskovalka koncertov,ter oderska in tonska tehnica.

http://kikiriki.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXmHZw—r1q_PrYCn0Rr52Atgsoni_0p

ROR :::: Človeška narava: Gozd hrupa

Primer, ki ga naslavljam kot Gozd hrupa, je vezan na dogajanja okoli odnosa med človekom in naravo v odnosu na Človeško naravo. Človek kot del narave poseduje svojo Osebno in hkrati Kolektivno naravo in slednja se imenuje samo Narava. Le ta je nekako na zunaj ponotranjena v zaznavi strinjanja petih ali šestih čutov. To spletarjenje trdi zelo aktualna atropocentričnost, ki naj bi bila dominantna in ne stvarna. Pri tem se porodi še tista viža, ki govori, da se svet (Narava?) ne zaznava s čutili ampak s koncepti. Tukaj nekje se mi ustavi razmišljanje in začne izkušnja kako biti Naravi uho.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opisno na terenu:
Telo v gozdu, ušesi na slušalkah, mikrofon na snemalniku v čuječnosti, poslušanje na lokaciji, ki je dolina in je pol votlost, naseljena z drevesi, travami, pticami, vetrom…..in obdana z obročem človeške dejavnosti. V tem kotlu vre in se meša hrupna čorba večkrat do neprepoznavnosti včasih pa na trenutke obmiruje se ustavi in poimenuje. Ta pomenskost vedno zbledi v drugačnosti časa letnih časov, noči in dneva in ni stalnost in je stanje sama hipnost, ki jo zabeleži snemalnik.

Ostanek:
Gozd hrupa 28.35min

PoSlušalka Ivut Aivai:
Obstaja skrivna dolina kjer bitje, oziroma raje skupek atomov imenovanih RoR, v zadnjem času najde svoje zvočno zatočišče. Če je kaj, kar Ror naredi je, da pripravi pogoje za dogodek, ki že vselej je, a lahko nastane šele, ko mu prisluhne.
Ko skozi velika kosmata hipersenzitivna ušesa steče snop pojačanih škripov in dražljajev, nas preplavi realno, ki se razteza onkraj besed, da se razsekljani prepustimo masaži čudenja. Vsi imenljivi in neimenljivi zvoki škripanja lesa, lomljenja vej, šumenja listov, žolne in drugih ptic, vetra, žab, žuborenja, dežja, nevihte in še česa, se pletejo z zvoki prometa, siren, dihanja, smeha in korakov, zvokov fotoaparata snemalca: Naravno je skoraj neopazno pretkano s človeškim. Zapis ekspedicije samotnega raziskovalca, ki samega sebe ne izvzame iz predmeta poslusanja, ampak se komaj slisno vplete vanj.

Doepner in Savski na Robotics Anteprima v Trstu

December 6th, 2017 | admin

Člana Cirkulacije 2 Borut Savski in Stefan Doepner sta bila povabljena, da 6. decembra 2017 v Trstu/ Teatro Miela s svojimi avtorskimi objekti  oličita predogled/ napoved festivala Robotics,ki se bo prihodnje leto zgodil v Trstu. Kuratorica festivala je Maria Campitelli in Gruppo 78.

Slike z razstave: (zgornji Majda Gregorič)

IMG_0365IMG_0356

CAM00977 CAM00975

Marko Batista – Uspavanka za CIRKULACIJO

November 20th, 2017 | admin

Torek, 28.11.2017 ob 20.00
Marko Batista: USPAVANKA ZA CIRKULACIJO
zvočni performans

Tokrat se bo v Cirkulaciji 2 predstavil intermedijski umetnik Marko Batista z zvočno kompozicijo, ki izhaja iz redkega arhivskega materiala snemanega med izdelovanjem zadnjih projektov.

Vabljeni!

Batista

Intermedijski umetnik Marko Batista je v zadnjih letih zasnoval niz eksperimentalnih performansov ter inštalacij, katerih skupni imenovalec se v prvi vrsti razkriva v analitičnem preučevanju ter razvijanju abstraktnih zvočnih in video struktur, običajno vzpostavljenih v razmerju do različnih elektrokemičnih oziroma improviziranih, tako rekoč naredi-si-sam elektronskih procesov.

Pri svojih projektih Batista tovrstne procese praviloma izrablja v smislu vhodnih spremenljivk, torej kot neke vrste nesnovno in obenem nepredvidljivo, a kljub temu še kako gnetljivo materijo, ki preko različnih modularnih vmesnikov in povratnih zank na izhodu iz sistema poraja dinamične frekvenčne kompozicije, ki do gledalčevih čutil potujejo v obliki slišnih oziroma vidnih signalov.

Z oblikovanjem kompleksno zasnovanih postavitev, ki se gibljejo na presečišču tehnologije in umetnosti, avtor tako raziskuje fenomenologijo zvoka in podobe v razmerju do njune soodvisnosti, ter jima na ta način tlakuje pot k novim izkustvenim ter estetskim potencialom v kontekstu sodobne tehno stvarnosti.

Značilno za Batistove intermedijske projekte je tudi gibanje po prostorih mejnih situacij, nastalih znotraj kaotičnih, nestabilnih sistemov; spremembe fizikalnih količin snovi, motnje in mutacije, ki jih ustvarjajo njegovi audiovizualni »stroji«, avtor s pridom izkorišča in oblikuje v okolje rizomatičnih entitet, s čimer porajajočo se avdio-vizualno krajino naseljuje z momenti nepredvidljivega in neponovljivega.

/povzeto po Aksioma – http://aksioma.org/optolit/index_slo.html /

Nez Pez // Pez Pushing

October 24th, 2017 | admin

Nez Pez s projektom Pez Pushing s potiskanjem rolke po mestu raziskuje urbano okolje, pri tem pa izdeluje zvočno – vizualno sliko. Predstavitev/ otvoritev projekta je bila v  Cirkulaciji 2, Tobačna 5 v četrtek, 26. 10. ob 20h.

Pez1

Zatvoritev 31. 10. ob 20h s koncertom Haiku Garden!
V svoji mainstreamovski estetiki so bili Haiku Garden označeni kot sodobna reinkarnacija Beatlesov. Vreščanje in histerija. Sprehod v preteklost, ki ni nostalgija, ker je zgodovina “itak” mrtva – in smo jo torej prisiljeni podoživeti.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Haiku_Garden

Sledi zaključni skejt sešn.

HaikuGarden

Torej: Ostanite doma, pošljite pa svoje odraščajoče otroke.

Disclaimer:
Cirkulacija 2 vsako leto predstavi nekaj del mlajših umetnikov, ki niso nujno kompatibilni s siceršnjo estetiko (zrelih?) rezidentov. Včasih tako dobimo vpogled v popolnoma neznane scene scenice, ki jih ne razumemo – in ki ne razumejo nas.

Bitli ali Stonesi?

Rolka, ki je v ta namen predelana v improviziran instrument, ki spominja na električno kitaro, deluje kot medij, skozi katerega se z vibracijami strun in drugih okoljskih zvokov ustvarja zvok poti. Enostavna gesta, kot je potiskanje rolke, predstavlja element raziskovanja okolja, iskanja različnih situacij in naključij, ki predstavljajo vtis mesta in mestne identitete.

Pez2

Photo: Boštjan Leskovšek

Pez Pushing is a project about pushing a skateboard trough a city and collecting it’s sound landscape.The project was presented on 26th october in Cirkulacija2, Ljubljana.

Pez1

Closing time: 31st october 2017 with a concert by Haiku Garden!
In their mainstream aesthetics the Haiku Garden were labelled as contemporary (local) Beatles reincarnation. Screaming hysteria!? A walk into the past, not a nostalgia, since History is dead – and we are bound to experience it again…

https://sl.wikipedia.org/wiki/Haiku_Garden

Sledi zaključni skejt sešn.

HaikuGarden

So: Stay at home – but do send your adolescents!

Disclaimer:
Cirkulacija 2 every year invites some of the younger artists, that are not necessarily compatible with the usual aesthetics of the residents. Sometimes we get introvision in totally unknown micro-scenes – that we don’t quite understand – and that don’t understand us.

Beatles or Stones?

The skateboard is transformed into an instrument that resembles an electrical quitar. It collects different sounds trough vibrations of strings and surrounding sounds while i’m pushing it around.

Pez2

Photo: Boštjan Leskovšek

Maribor: Ambasada Cirkulacija 2 na MFRU

October 15th, 2017 | admin

Cirkulacija 2 v dneh Mednarodnega festivala računalniških umetnosti predstavlja svoje dejavnosti v Centralni postaji na Koroški 5 v Mariboru. Okostje  je razstava umetniških in tehničnih domislekov/ artefaktov ter zapisov o preteklih dejavnostih. Pripravili smo nekaj (inter)medijskih postaj, spletni 3d radijski program in migajoč objekt ali dva.

Razstava bo potekala od torka 10. oktobra pa do zaključka festivala 18. oktobra 2017. Vrhunec bo v torek 17. oktobra 2017, ko bodo Ambasadorji Cirkulantje tudi osebno prisotni in kakšno zakuhali/ odigrali!

lačne nahranili
žejne napojili
pokvečeni plesali

majhni poveličani

Sodelujoči: Boštjan Leskovšek, Borut Savski in Stefan Doepner. Medijsko prisotna pacienta Mahnič in Čadež.

kravatarji4b

Fotka 4 kravatarji + 2 pacienta (iz serije “citati”)

22528550_1481396611975584_7209004153354856228_n 22519639_1481397625308816_229213315169789836_n

22491770_1481397441975501_6878313170321897877_n22528095_1481396725308906_6851889454140105540_n 22539968_1481396811975564_7297003675793368932_n

22519244_1481396808642231_1171419379915520542_n 22528350_1481397051975540_8631741656051200364_n

22528178_1481397055308873_4880870952082739620_n 22491984_1481397158642196_9127174618327740919_n

22549530_1481397215308857_3274684653002442180_n 22490141_1481397541975491_5044160006233168791_n

Stiropor = ekspandirani polistiren

October 11th, 2017 | admin

11-13. oktober 2017 v Cirkulaciji 2!

stiropor0

stiropor

From Buenos Aires to the States, from London to Croatia, from Hrastnik to China – 3 days of music from across the globe with no genre borders.

1st evening is all about noise and distortion.
2nd day is dimly and misty – curated by Brassfoot.
3rd and final night is the rave everybody is waiting for.
4th edition of STIROPOR Festival is here!

WEDNESDAY, 11.10.2017
@ Cirkulacija2
20-21 Igen (dj) _____ [low income $quad / HR]
21-22 Lifecutter (live) _____ [Kamizdat / SLO]
22-23 Moor Mother (live) _____ [Don Giovanni Records / USA]
23-24 Pan Daijing (live) _____ [PAN, Bedouin Records / CHN]

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

THURSDAY, 12.10-2017
@ Cirkulacija2
20-21 Brassfoot: “Global Paranoia” visual showcase
21-22 Tribe of Colin (live) _____ [5th Gate Temple / UK]
22-23 AshTreJinkinsi (live) _____ [NCA, Apron Records / USA]
23-24 LORD TUSK (dj) _____ [Apron, Ultra Wave Visions / UK]
24-01 Brassfoot (dj) _____ [NCA, Apron / UK]

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FRIDAY, 13.10.2017
@ magda
20:00-24:00 SZCH / f šćekić (dj set) _____ [li$, Always Human Tapes / HR]

@ Cirkulacija2
23:00-01:00 Lavka (dj) _____ [Lost Tapes, HHMFH / SLO]
01:00-02:00 ngly (live) _____ [L.I.E.S. , Russian Torrent Versions / ARG]
02:00-03:00 Strahinja Arbutina _____ [Clan Destine Records, li$ / HR]
03:00-04:00 Xosar (live) _____ [Opal Tapes, GYROCYRE / USA]
04:00-05:30 Schrauff [Lost Tapes / SLO]
05:30-06:30 Mique [HHMFH / SLO]
06:30-08:00 Aural Fiction [Stiropor / SLO]

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>> VIDEO
FŠK
Mina Fina

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

https://www.facebook.com/events/290545184759235/

Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics::Klaus Filip ::optosonics::

September 29th, 2017 | admin

[lang_si]

Cirkulacija 2 vabi na dva izredno zanimiva dogodka z znanim dunajskim eksperimentalnim glasbenikom in raziskovalcem optosoničnih principov (zvok s pomočjo optičnih vzorcev) Klausom Filipom.

Torek, 3. oktober 2017 ob 20.30: Uvod v OPTOZVOK – uvodna predstavitev in historični prelet prek številnih idej o konformnosti zvoka in slikovnih vzorcev – pred davnimi leti. Torej ponovno: medijska arheologija.

Petek,6. oktober 2017 ob 20.30: Klaus Filip ::optosonics:: – zvočno-vizualni performens / instalacija v sodelovanju s z domačini (Borut Savski, Boštjan Čadež, Dominik Mahnič in Boštjan Leskovšek)

Oboje bo potekalo v prostorih Cirkulacije 2 | Tobačna Ljubljana.

V tednu dni bomo v skupni delovni akciji sestavili umetniško delo, temelječo na estetiki, kot jo je sugeriral Klaus Filip. Optosonični principi sodijo v t.i. medijsko arheologijo, saj je razvoj potekal predvsem z nujo po sinhronosti slike in zvoka v zgodnjih letih filmske industrije – pred sto leti. Vzporedno in za tem: vizualni vzorci so bili prva izbira za sintezo zvoka. Ter prav tako že takrat: za generiranje abstraktnih zvočno-vizualnih dinamik, ki se nikoli ne ponovijo…

KlausFilip_optosonics
klaus filip & noid: nekaj najinih optozvočnih plošč

Klaus Filip:
Verjetno je bilo za zvočne umetnike zelo razburljivo, ko so okoli leta 1900 odkrili optozvok – sintezo zvoka s pomočjo modulacije svetlobe. Zanimivo: zadeva je še vedno razburljiva. Čeprav so princip najbolj tvorno uporabili v filmski industriji, pa sama tehnologija ni prešla v širšo zavest – za ljudi je to še vedno nekaj magičnega. Na drugi strani je radio, ki temelji na enakih principih, že davno postal nekaj staromodnega.

Optozvok/ Optosonics je pozabljena tehnologija, ki so jo na začetku 20. stoletja uporabljali za prenos, predelavo in shranjevanje informacij. Tako je večina prvih sintetizatorjev zvoka temeljilo na optično generiranem zvoku.

Kratko zgodovino razvoja principov optične sinteze zvoka je zbral Derek Holzer!

Optozvok lahko v tem DIY času z užitkom ponovno odkrivamo.

http://filipino.klingt.org/sonic_luz/
http://filipino.klingt.org/photophon/

Klaus Filip je performer/skladatelj/programer in morda prvi dunajski glasbenik, ki je okoli leta 1993 na odru uporabil prenosni računalnik. Študiral je muzikologijo in elektroakustiko pri Wofgangu Musilu na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju.

Glavno polje njegovega dela v tem času so sinusni valovi, katerih rahle zvoke uporablja v zelo širokih spektrih. Kotzzvočni umetnik raziskuje presečišče med zvokom in svetlobo.

Klaus Filip razvija program ppooll (nekdaj znan kot lloopp), ki je sestavljanka različnih modulov. Ta prosto dostopen program uporablja veliko improvizatorjev po celem svetu.

Uči na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju. Neprestani spori z računalnikom kot glasbenim instrumentom.

Sodelovanja:
Radu Malfatti, Kai Fagaschinski, Werner Dafeldecker, dieb13, Christof Kurzmann, Boris Hauf, Christian Fennesz, Jason Kahn, John Butcher, Sabine Marte, Gilles Aubry, noid, mattin, red white, Cynthia Schwertsik, Cordula Bösze, Silvia Fässler, Taku Unami, oblaat, Taku Sugimoto, Toshimaru Nakamura, Tim Blechmann, Ivan Palacky, Burkhard Stangl, Eddie Prevost, John Tilbury, Ko Ichikawa, Nikos Veliotis, Axel Dörner, Masahiko Okura, Susanna Gartmayer, Jean-luc Guionnet, Seijiro Murayama, Katharina Klement, Philipp Leitner, Thomas strehl, Seymour Wright, Posset, Agnes Hvizdalek, Dafne Vicente-Sandoval, Leonel Kaplan, Sergio Merce in drugi.

[lang_en]

Cirkulacija 2 presents two very interesting events with well-known experimental musician and researcher of optosonics principles Klaus Filip (Vienna | AT).

Tuseday, 3rd October 2017 at 20.30: Intro to OPTOSONICS – introductory presentation and brief historical overview over many forgotten ideas of the conformity of sound and visual patterns. So, again: some media archeology.

Friday, 6th October 2017 at 20.30: Klaus Filip ::optosonics:: – sound and visual performance installation – in collaboration with the natives (Borut Savski, Boštjan Čadež, Dominik Mahnič and Boštjan Leskovšek)

Both to occur at the Cirkulacija 2 premises | Tobačna Ljubljana.

Within a short week of time we will work together to construct an art-work/ situation, based on the aesthetics proposed by Klaus Filip. Optosonic principles belong to the so-called media archeology, since the development was boosted especially with the early movie industry’s  demand for synchronicity of sound and picture – hundred years ago. In parallel and immediately after:  the visual patterns were the first choice for sound synthesis and sampling techniques. And also at that time: to generate the abstract sound and visual dynamics, that never repeat themselves…

KlausFilip_optosonics
klaus filip & noid: some of our tonewheels

Klaus Filip:
It must have been very exciting, when sound artists discovered optosonics – the synthesis of sound by modulating light – around 1900. The good thing about it is: it is still exciting. Although it was used by commercial film, the technology never made it into common awareness – people still experience it as magic – while radio – which is based on exactly the same technology – is perceived as old-fashioned.

Optosonics is a forgotten technology that was widely in use to store, transmit or manipulate information in the beginning of the 20th century. In fact most early synthesizers were based on optical generated sound.

Have a look into a brief history of optical synthesis by Derek Holzer.

Optosonics can be rediscovered with relish in the age of DIY.

Klaus Filip is a performer/composer/programmer and is maybe the first viennese musician, who used the laptop on stage at around 1993. Study of Musicology and Elektroacoustics (ELAK) at Wofgang Musil at the Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

The main focus of his current work is sinewaves, whose subtle and adducent sounds are used in a wide dynamic range.
As a sound artist he searches to cross sound and light.

Klaus Filip runs a software project called ppooll (formerly known as lloopp) that is a networking collection of a
variety of modules. This freeware is widely used by improvising musicians all over the world.

Teaching position at the university of applied arts, vienna. Steady dispute with the computer as a musical instrument.

colaborations with:
radu malfatti, kai fagaschinski, werner dafeldecker, dieb13, christof kurzmann, boris hauf, christian fennesz, jason kahn, john butcher, sabine marte, gilles aubry, noid, mattin, red white, cynthia schwertsik, cordula bösze, silvia fässler, taku unami, oblaat, taku sugimoto, toshimaru nakamura, tim blechmann, ivan palacky, burkhard stangl, eddie prevost, john tilbury, ko ichikawa, nikos veliotis, axel dörner, masahiko okura, susanna gartmayer, jean-luc guionnet, seijiro murayama, katharina klement, philipp leitner, thomas strehl, seymour wright, posset, agnes hvizdalek, dafne vicente-sandoval, leonel kaplan, sergio merce u.a.

http://filipino.klingt.org/sonic_luz/
http://filipino.klingt.org/photophon/

 

HuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitri MorozovHuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitry Morozov

September 16th, 2017 | admin

petek, 22. september 2017 ob 20.00 – v okviru razstave Ponavljanje Petra Raucha s pojavita HuXterlTronik z zvočno-vizualnim nastopom, ter v ločenem zvočno-vizualnem performensu prodorni ruski umetnik ::vtol:: (Dmitry Morozov).

DaniVtolHuxterlTronic je neznani znani, v raznolikosti neulovljivi Dani Bedrač, ki prihaja iz Celja.

Moskovski umetnik mlade generacije ::vtol:: je Dmitri Morozov, ki te dni gostuje v kombinirani akciji Ljudmile in Zavoda Atol ter ob sodelovanju z laboratorijem Rampa. Performens za 4 prenosnike in en pametni telefon.

1HuXterlTronik (Dani Bedrač) je pesnik, kantavtor in elektronski eksperimentalni glasbenik. Izdal je več kot deset albumov avtorske glasbe, ki vsebujejo elemenhte psihedelike, mešane s folk, rock, elektronskimi in drugimi stili. V zadnjih letih uporablja računalniško modelirane stare analogne sintetizatorje zvoka in sekvencerje (Yamaha AN200, Korg Electribe ER1, Quasimidi Rave-O-Lution …), pri tem pa uporablja tovarniške nastavitve in sample kot osnovni glasbeni material – v kombinaciji z minimalističnimi in distorziranimi video sekvencami. Trenutno raziskuje nove možnostiv noise, industrijski in ambientalni glasbi. Njegovi najnovejši nastopi imajo naslov SATURATION / NON MUSIC.

video: SATURATION

::vtol:: je vzdevek moskovskega medijskega umetnika Dmitrija Morozova (r. 1986, Moskva). Njegovo polje delovanja je tehnološka umetnost: robotika, zvočna umetnost in znanstvena umetnost. Performens za 4 prenosnike in pametni telefon.

vtol__670Dmitry Morozov ::Vtol:: je leta 1986 v Moskvi rojeni in delujoči novomedijski umetnik, glasbenik, zvočni inženir in oblikovalec zvočnih sistemov. V svojih projektih združuje polja robotike, zvočnih umetnosti in znanost. V začetku drugega tisočletja je pričel nadgrajevati svoje glasbene projekte ter izumljati DIY glasbila na osnovah circuit-bendinga; aktiven je tudi na področju AV instalacij in promociji DIY filozofije, svoje bogato znanje pa redno deli na predavanjih in delavnicah širom sveta.

Za svoje delo je na Ars Electronici v Linzu prejel 2 častni omembi, svoje delo pa redno predstvalja na mnogih novomedijskih mednarodnih festivalih (CTM in Archstoyanie v Nemčiji, Bent v New Yorku, Geek Picnic v Moskvi in St. Petersburgu) ter drugih referenčnih prizoriščih (NCCA, MMOMA, Central Exhibition Hall Manege, Laboratoria Art&Science Space, Electromuseum, Garage museum of contemporary art (Moskva), ZKM (Nemčija) in Boulder Museum of Contemporary Art). Za svoje delo je prejel nagradi Laureate of Sergei Kuryokhin (2013) in Prix Cube ( 2014), razstavljal je tudi na 4. Bienalu sodobne umetnosti v Moskvi. Na domačih tleh pa ga poznamo predvsem po njegovem rednem sodelovanju s kolektivom Cirkulacija 2.

Friday, 22nd September 2017 at 20.00 – in the framework of Repetitions exhibition by Peter Rauch two audio-visual performances: HuXterlTronik (SI/ Celje) and ::vtol:: (Dmitri Morozov).

DaniVtolHuxterlTronic is unknowingly known, in his variety constantly escaping Dani Bedrač, based in Celje/ Slovenia.

::vtol:: is Dmitry Morozov, a Moscow based artist / these days in residency with Ljudmila and Atol / with participation of Rampa Lab. Performance for 4 notebooks and a smart phone.

1HuXterlTronik (Dani Bedrač) is a poet, songwriter and electronic music performer. He has published more than ten albums with his own music, based on so called psychedelic concepts, mixed with folk, rock, electronica, etc.In past few years he has been working with vintage physical modeling analog synthesizers and sequencers (Yamaha AN200, Korg Electribe ER1, Quasimidi Rave-O-Lution …), using their factory presets, patches and samples as a ready-made music materials, combined with minimalistic and distorted video sequences. Nowadays he discovers some new possibities within noise, industrial, and ambient music.

His new performances SATURATION / NON MUSIC are based on somehow new approach to noise and ambient, combined with minimalistic and distorted video projections.
video: SATURATION

vtol__670::vtol:: is the alias of a Moscow based media artist Dmitry Morozov (b. 1986, Moscow). He focuses on technology art: robotics, sound art and engineer of strange-sounding mechanisms. He implements his ideas in technological art: robotics, sound art, science art. In the beginig of the millennium Dmitry started actively using his DIY and circuit-bent instruments for his own music projects, as well as making instruments for other musicians and media artists. Besides making music and instruments, Dmitry creates audiovisual art installations and promotes circuit bending and DIY electronics through lectures and workshops.

He took part in 4th Moscow Biennale of Contemporary Art, festivals Archstoyanie and CTM (Germany), exhibitions at such prominent venues as: NCCA (Moscow), MMOMA (Moscow), Central Exhibition Hall Manege (Moscow), Laboratoria Art&Science Space (Moscow), Electromuseum (Moscow), Garage museum of contemporary art (Moscow), ZKM (Germany), Boulder Museum of Contemporary Art (USA). Laureate of Sergei Kuryokhin Prize (2013), Prix Cube (France, 2014). Honorary mentions of the VIDA 16.0 (Spain, 2014), Ars Electronica (Austria, 2015 & 2017).

Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava

September 16th, 2017 | admin

Otvoritev “samostojne skupinske razstave” Petra Raucha v Cirkulaciji 2 | Tobačna Ljubljana bo v torek, 19. septembra 2017 ob 20.00; na ogled do 30. septembra 2017. Razstava je odprta vsak dan od 12.00 do 18.00. Dvojčica se dogaja v MSUM – Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi-> PREPIH | Peter Rauch: Paviljon.

 Luka Prijatelj: De-ikonizacija, 2016

Luka Prijatelj: De-ikonizacija (ALUO, UL, 2016)

“Ponavljanje” je prostorsko-performativna instalacija, ki izhaja iz fotografskega medija in se razširja v polje situacije, srečnja mimoidočh z razstavljenimi objekti. Rauch zasnuje razstavo skozi radikalne reze v ustvarjena dela, iztrgane fragmente iz zaključenih zgodb in na ta način ustvari prostorski kolaž, instalacijo, kiparsko-fotografsko postavitev, ki jo umesti v izbrani prostor. Nastalo delo je predlog, so navodila, usmeritev gledanja, izkušanja, mišljenja, nikakor pa ne dokončno delo.

Razstava je živ organizem — v Rauchovo postavitev, bolj rečeno predlog postavitve posegajo avtorji, gledalci, zaposleni, naključni mimoidoči z namenom, da od ustvarjenega preidemo k ustvarjalnemu, od dela k delovanju.

Sodelujoči ustvarjalci:
Urška Aplinc, Maja Burja, Erik Emeršič, Peter Fettich, Teja Gerkman, Peter Gorenšek, Jure Goršič, Anže Grabeljšek, Jure Grom, Blaž Janežič, Dušan Letnar, Teja Miholič, Tilyen Mucik, Nik Erik Neubauer, Žiga Palčar, Matic Pandel, Simon Podgoršek, Urška Preis, Luka Prijatelj, Lucija Rosc, Bojan Salaj, Nejc Trampuž

V petek, 22. septembra se razstavi pridodaja zvočni in video nastop HuxterlTronic, ki je neznani znani, v raznolikosti neulovljivi Dani Bedrač, ki se mu z ločenim zvočno-vizualnim performensom pridruži ravno v Ljubljani gostujoči prodorni ruski umetnik ::vtol:: (Dmitri Morozov).

O kakšnem ali katerem ponavljanju je govora?
Na prvem mestu je to ponavljanje delovnega razmerja. Na ravni ustvarjalcev je to ustvarjalni proces, rutina ali ponavljajoči se vzorci razbijanja rutine, v študijskem kontekstu je to ponavljanje v procesu učenja, osvajanja veščin, utrjevanja znanja, v pedagoškem pogledu je to ponavljanje oblik študijskega programa predavanj, vaj, konzultacij, vse to v različnih institucijah, z različnimi ljudmi, ob različnih časih. Iste vsebine, isti problemi, iste zadrege, iste rešitve pa hkrati vedno izpostavljajo razlike, ponavljajo razlike.

Druga raven je metodološka: ponavljanje v katerem koli od naštetih procesov je ponavljanje znanega za doseganje neznanega, nemisljivega. Skozi vztrajanje na istem pretendiramo po novem. Vsak postopek se zavezuje določeni ponavljajoči sekvenci, algoritmu, ki privede do pričakovanega rezultata in tako vzpostavlja okvir, v katerem bodisi vznikne nepričakovano bodisi se nepričakovano potrdi.

Tretja raven je ponavljanje samega ponavljanja, ponavljanje brez istega, sistemsko ponavljanje same možnosti vsega naštetega. Gre za konceptualno najzahtevnejšo in hkrati najbolj elementarno raven — možnost, da se posamezne ponovitve združijo v ponavljanje, da posamezne geste tvorijo koncept, ki ni nekakšna miselna abstrakcija, temveč materializirana gesta.
Pri vsem tem so seveda v formalnih podrobnostih zanimive še razne oblike likovnega ponavljanja, lingvističnega niza, psihopatološke prisile k ponavljanju, filozofskega večnega vračanja, mitoloških ciklusov itn.

Produkcija: Trajekt – Zavod za prostorsko kulturo, Ljubljana
Koprodukcija: Cirkulacija 2
S podporo Mestne občine Ljubljana.

Knjiga oglja / DopisovanjeM

September 11th, 2017 | admin

igra, predstava, instalacija, dogajanje

Torek, 12. 9. 2017, od 18.00 do 19.30, Cirkulacija2, Tobačna 2, Ljubljana
Sreda, 13. 9. 2017, od 18.00 do 19.30, Cirkulacija2, Tobačna 2, Ljubljana

http://m.federacija.net in http://oglje.tumblr.com

Oglje, papir, telo, tankočutnost, volja, igra.
Družno z drugimi igralci in dopisovalci igre M vabljeni k soustvarjanju Knjige oglja.
Pridite v Cirkulacijo2 12. in 13. septembra 2017 in sledite vabilom ter navodilom Mihaele Ciuha ter Nelsona Valmorja.

KnjigaOglje2
Fotografije z videoposnetka iz M / Posta(vl)janja, kjer smo se igrali Knjigo oglja: Mihaela Ciuha

Knjiga oglja, kot je v dopisovanju z igro M Mihaela Ciuha naslovila svoj odgovor na vabilo Nelsona Valmorja, je tankočutna skulptura v času, prostoru in med ljudmi. Je igriv obredni prostor, ki te z drobnimi vabili povabi v magični čas drsanja in drsenja po predelanem nepotiskanem časopisnem papirju tudi z doma spečenim ogljem.

Za igranje priporočamo udobna oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami. Za nekaj sveže opranih oblačil bomo poskrbeli tudi mi.

Knjiga oglja je nastajala tako v okviru M / Posta(vl)janja (http://skrci.me/oeg) v Cirkulaciji2 in kot M / PisMa (http://skrci.me/JPnS6) v Škucu leta 2016 na Mestu žensk. V Cirkulaciji2 smo nastajanje Knjige oglja uporabili za nadaljnje razstavljanje Posta(vl)janja, v galeriji Škuc pa smo Knjigi oglja posvetili celotno sobo (http://oglje.tumblr.com), ki je ležala med sobo arhiva in sobo pisem, in te je na sobo pisem pripravila z vsega nepotrebnega izčiščeno sobo, kjer je na sredini že ležala razprta Knjiga oglja. Ob knjigi so bila klečala/sedala, iz papirja narejene blazinice, sklede z domačim ogljem. V enem kotu si lahko naletel na še ne v knjigo integrirane liste papirja porisane in popisane z ogljem, kamor si lahko dodal svoj odtis.

In drevo si je dopisovalo v svojih premenah: papirju, oglju in človeku.

Zasnova plesa in celotne igre M ter prvotna igralca igre M: Marjeta Kamnikar in Gregor Kamnikar
Zasnova in vodja igre Knjiga oglja: Mihaela Ciuha in Nelson Valmor
Dopisovalci in soigralci: Marjeta Kamnikar, Mihaela Ciuha, Barbara Novak, Nelson Valmor, Ksenija Demič, Klemen Papež, Timon Jelen in vsi, ki se priključite
Produkcija: Gregor Kamnikar, Federacija, Nomad Dance Academy Slovenija

Podpora: Mestna občina Ljubljana, Erferifund, International Dance Terrorist Organization

Program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije v okviru DANCE ON, PASS ON, DREAM ON podpira tudi igro M
Posebna zahvala ekipi Cirkulacije2.

 

Monika Pocrnjić – SVAROG.3

August 30th, 2017 | admin

Monika Pocrnjić – SVAROG.3
zvočno-svetlobna instalacije malih enočipnih optosenzitivnih sintetizatorjev
.

dghsgfjeOtvoritev v torek, 5. septembra 2017 ob 20.00. Instalacijo sestavlja nekaj svetlobno-zaznavnih zvok-ustvarjajočih elektronskih bitij, kar skrbi za neprestano spreminjajoče se zvočno-svetlobno vzdušje.

Lokacija: Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana. Razstava bo aktivna teden dni, v tem času pa se še dvakrat razraste:

V četrtek, 7. september: enodnevna razstava in performans Spominska knjiga (ali še imate spominsko knjigo? Vas spominja na otroštvo, na vaše skupne dogodivščine tistih, ki so vam vanjo pisali in risali?).  Avtorice: Suzana Belak Pungartnik, Vesna Godler, Barbara Gyὂrfi, Tonja Jelen in Monika Pocrnjić. Mentorica: Marija Mojca Pungerčar. Več o tem spodaj!

V soboto, 9. september ob 16.00: praktična delavnica/ izdelava SVAROG.3 vezij. Monika bo za ljubitelje malih elektronskih živali pripravila organizirano sestavljanje teh bitij – delavnica. Vabljeni.

21200788_1443346942447218_2680666170294934603_oElektronski glasbeni instument Svarog.3 je optični theremin na katerega igramo z uporabo različnih virov svetlobe ter tako spreminjamo višino tona in glasnost zvoka. Vezja sodijo v skupino malih elektronskih bitij, ki so lahko včasih črički, ali pa škržati, tokrat pa zelo kosmati.

Svarog-ov.3 oscilator je izdelan s pomočjo IC NE555 in fotoupora. Na izhodu (3, output) daje pravookotni impulz, katerega frekvenca je odvisna od upornosti fotoupora (LDR1). Recept: 555 čip,2x fotoupor, 3×4,7k upor, 1x 10 k upor, , 1x 0.1 uF kondenzator, 1x 10uF kondenztor, 1x audio output

Monika Pocrnjić (1987) je v otroštvu in mladosti veliko časa preživela v dedkovi mizarski delavnici in v pohorski divjini. Po končani srednji šoli v Rušah se je vpisala na študij likovne pedagogike v Mariboru. Že v času študija se je začela zanimati za D.I.Y kulturo in doma izdelano elektronsko umetnost. Leta 2010 se je začela aktivno vključevati v skupnosti in kolektive, ki se ukvarjajo s predelavo stare, odpadne električne in elektronske opreme in ročno izdelavo elektronskih vezij. Med tem časom si je z občasnim sodelovanjem (Kibla, Fundacija Sonda, SGMK, RAMPA, Čipke) pridobila osnovno znanje o preprostih elektronskih instrumentih in programiranju mikrokrmilnikov. Zanima jo področje umetniške eksperimentalne elektronike in delavničarstvo. Festivali: Kiblix, Mfru, Elektron, Ars Electronica, PixelPoint, HomeMade (SGMK).

https://vimeo.com/72476281

Interview with Monika Pocrnjic / Women in Technology / Robots and Avatars.

Spremna beseda:
Naprave ali dinamike, pri katerih lahko opazimo obnašanje, ki nas napeljuje na idejo živosti, so popolnoma dovolj za miselno napletanje o naravi sveta in naši vlogi v njem. Dobesedno povzemanje pojma živega (“živo kot metafora živega”) je neke vrste animizem (točneje: reanimizem), s katerim rastlinam in živalim podeljujemo definicijo živega – za kar ni potrebe (“oni/one to so”). Razen če smo tako skrajno izruvani iz naravnega sveta, da se šele prek teh misli ozavemo lastne živosti (ali mrtvosti). (B.S.)

*****

V naročju instalacije Monike Pocrnjić ste v četrtek, 7. 9. 2017, vabljeni na enodnevno razstavo in performans Spominska knjiga (ali še imate spominsko knjigo? Vas spominja na otroštvo, na vaše skupne dogodivščine tistih, ki so vam vanjo pisali in risali?)

Avtorice: Suzana Belak Pungartnik, Vesna Godler, Barbara Gyὂrfi, Tonja Jelen in Monika Pocrnjić. Mentorica: Marija Mojca Pungerčar.

plakatVabimo vas, da se udeležite enodnevne večmedijske razstave in predstavitve projekta Spominska knjiga umetnic različnih vej, ki vam bodo predstavile koncept tega premičnega spominka z več različnih vidikov – vse od likovne instalacije, intermedijske knjige, razstave starejših spominskih knjig, predstavitev raziskave do avdiovizualnega performansa.

Vstop je prost.

Vrstni red dogodkov na dan 7. 9. 2017:
– 14.00 h – 21.00 h: razstava odprta za javnost,
– 19.00 h: uradno odprtje razstave,
– 19.30 h: avdiovizualni performans Vesne Godler.

Avtorica plakata: Monika Pocrnjić

Spominska knjiga je produkcija KUD Trivia
http://www.3via.org/trivia/?p=1714

Ponovni vzpon Poljske kraljice!

July 16th, 2017 | admin

jasno: Herman & Savski = vračnica in bali – in Novokomponirane slovenske ljudske!

V četrtek, 20. julija 2017 ob 20.30 v veliki dvorani Cirkulacije 2 Tobačna Ljubljana…

P1030939_medium
Zgoraj: scena iz lanske zapoznele tretje javne vaje v Kinu Šiška – konec januarja 2017 (foto Boštjan Leskovšek)

V letošnji prvi redni javni vaji sva pripravila izbor skladb iz prvega seriala Novokomponiranih iz let 2010-2013 in iz drugega v lanskem letu. Iz prvega bodo v aktualni spored našle pot skladbe kot so: Poljska kraljica, rezijanska Lepa Vida  in še kakšna. Iz drugega pa hit minule sezone Alenčica – Gregecova sestrica, Gospod Baroda ter nekatera ljudska rekla in priprošnje.

Bogdana Herman: glas, gib, drama
Borut Savski: instrumenti, naprave, objekti, ambienti

Povezave do obeh serij:
http://www.3via.org/index.php?htm=novoljudske/2016
http://www.3via.org/index.php?htm=novoljudske/index

Ste zamudili?
Posnetek nastopa na Trivia Records: http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=72

Pristop:
Osnova najinega sodelovanja je v kombinaciji razmišljanj, pristopov, predstavitvenih formatih, ki so zelo vsaksebi. To odpre široko polje neobdelanih njiv. Ideja novega je za naju zelo pomembna. Predvidljivi glasbeni formati so zgolj sredstva za manipulacijo (čustev, telesa, misli). Prehajanje čez rob formatov omogoči poslušalcu dostop do njegove senzibilnosti.

Mediji, ki jih prečiva: glasba, beseda, poezija, drama, zvočna umetnost, improvizacija, konkretni zvoki, računalniška glasba, odprti kitarski akordi, pesmi, koncert, gledališče, prostorska instalacija, interaktivne algoritmične naprave, posneti zvoki, radijski pristopi, gib, scenografija in koreografija. Vse to pomeni, da potrebujeva predstavitveno situacijo, ki presega omejitev odra. Najboljši je galerijski prostor, kjer so obiskovalci na isti ravni kot izvajalca. Še naprej najine dogodke imenujeva javne vaje – in ne koncerti. To omogoči ohranjanje odprte forme/ pristopa – vsak dogodek je samosvoj.

Glas in instrumenti lahko privzamejo različne vloge. Ni potrebe, da bi bil eden v glavni in drugi v podporni vlogi. Uporabljava t.i. “paralelni” pristop k zvoku, ki se ne preveč resno nanaša na “serijalno glasbo” – in je njeno nasprotje. Paralelni pristop je oznaka, ki opisuje način sodelovalnega impro-muziciranja, ki ni glasba. Bližje je ideji medčloveške komunikacije v tridimenzionalnem polju zvoka (“zvoki glasbenika/ posameznika kot njegovi avatarji…”). Savski to imenuje neglasba.

Glas in zvok sta v veliki meri neodvisna. Zanimivo: do usklajenosti pride, ko je avtonomija obeh umetnikov največja. Seveda morata biti umetnika izjemno pozorna eden do drugega. Pogosto so najbolj poetski trenutki tisti, ki so zvočno najbolj abstraktni – minimalistični: nevezani pomeni ali brez pomena, rahle melodične linije, ton ali dva, komaj prepoznavni utrinki ritmov. Brez začetka – brez konca. Glas in zvok se vijeta kot dva ločena vzporedna tokova v zvočni sliki, kar ustvari občutek prostornosti – prostorski zvok. To se zgodi pri najbolj abstraktnih pristopih – v najinih ljudskih priprošnjah in zagovorih. Besede so dramatične in ritmične – zvok ne sledi, ampak ustvarja paralelno dramatsko linijo.

Harmonije/ zvočni spekter je lahko izjemno poln – ali zelo osnoven. Dinamika zvoka je velika. Zelo tiho – z mikrozvoki – do zelo zvočno polnega spektra – ne v smislu glasnosti, ampak kot energija, ki se prenaša na občinstvo. Melodičnosti zvoka se lahko pridruži ritem – kar je glasba, ali ne-ritem, kar je drama.

Ko se v nekaterih skladbah ritem in melodija ujameta, potem so to pesmi. So pomemben del repertoarja, ker imajo predvidljiv način vpliva na občinstvo – so glasbeni formati. Vendar vsebujejo obrate in kombinacije, ki se sprehajajo med glasbenimi žanri – ena od stvari, ki se jih v sodobni popularni glasbeni produkciji ne počne. Bognedaj!

Prijazna podpora projektu: Cirkulacija 2, Trivia in Galerija Kapelica.

Dodatek za studiozne:

Nova serija posnetkov – tri javne vaje
Herman & Savski – Vračnica in bali / Novokomponirane slovenske ljudske
http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=72

Bogdana Herman Borut Savski – Newly-composed Slovene Folk Songs (live recordings of the
six concerts in 2010, 2011)
http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=62

Primeri paralelnega pristopa v glasbi
Etnobanda: Bogdana Herman, Milena Kosec, Stefan Doepner, Borut Savski (2007)
http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=18
Cirkulacija 2 with Bogdana Herman (2009)
http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=37

Spodaj: situacija  v Cirkulaciji 2 (foto: Bogdana Herman in Boštjan Leskovšek)

Tatsuru Arai – Arkhitek-ton /+\ Tinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti

July 5th, 2017 | admin

Petek, 7. julij 2017 ob 21.00:

Tatsuru Arai – Arkhitek-ton
audiovizualni performens
izjemni dogodek!

Tatsuru Arai je skladatelj, umetnik zvoka in slike, programer, ustvarjalec celostnih umetnin. Dan prej je nastopil na poletnem taboru Sajeta, naslednji dan pa v veliki dvorani Cirkulacija² v Tobačni Ljubljana!

Tatsuru Arai - Hyper-serial music

Tatsuru Arai:
Tema moje glasbene umetnosti je predstaviti bazično fizikalno naravo vesolja kot zaznavno izkušnjo. V zgodovinskih glasbenih delih sem naletel na estetiko “geometrične strukture”. Človekovo dojemanje zvoka, ki je fizikalni fenomen, vpliva na človeško bitje, pri tem pa je prav geometrična struktura tista osnova, s pomočjo katere lahko dojamemo pravo naravo vesolja. Skrajni domet umetnosti/ popolna umetnina bi bila: s pomočjo zvoka ustvariti izkušnjo zaznave vsaj delčka narave vesolja.

Prikaz glasbe prek ne-slušnih zaznav poteka na način zajemanja zvoka in vizualizacije geometrične strukture, ki pripada glasbi, zato je sestavni del glasbe in nedvomno: manifestacija glasbe.

Tatsuru Arai je japonski zvočno-vizualni umetnik in skladatelj, ki deluje v Berlinu. Študiral je kompozicijo na glasbeni akademiji v Tokiu in na Hochshule für Music Hanns Eisler v Berlinu. Njegova glavna umetniška tema je “TRANS-AGES MUSIC”, združevanje klasične glasbe in nove tehnologije, ter estetika “geometrijske strukture”, predstavitev temeljne fizične narave vesolja v obliki zaznavnih izkušenj. V Cirkulaciji 2 bo nastopil z zvočno-vizualnim live setom iz svojega novega algoritemskega sistema ‘Hyper Serial Music’. Ta predstavlja mejnik v zgodovini glasbene tehnologije, ki dodaja inovacijo k tri-točkovnemu principu serializma (“strukturnost”, “kompleksnost” in “glasnost”), saj algoritemske glasbe ne ustvarja le človeški um, temveč tudi umetna inteligenca, kar omogoča uporabo 1728 tonov namesto tradicionalnih 12 tonov.

https://www.tatsuruarai.com/

“Arkhitek-ton” from Hyper Serial Music/Tatsuru Arai B-Seite Festival für visuelle Kunst und Jetztkultur in Mannheim from Tatsuru Arai on Vimeo.

v nadaljevanju večera:

TinitusTinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti

Tinitus sta Iva Tratnik in Boštjan Leskovšek

Brezbesedna nasprotovanja glasov se tolčejo s hladom oscilacij v nasprotja in izključevanja v odsotnosti kakršnega koli strinjanja. To razbijanje možnosti konsenza poraja ljubezen, širšo od navade in globljo od predstave da je toplo živo in hladno mrtvo. V termodinamičnem razlikovanju in v prisotnosti zraka je razlika v zvočnem dojemanju trenutka past navade, ujetost ponovitve pa smrt sama – toplejša od ljubezni. Pri tem ugotavljanju bo Tinitus pomagalo osem oscilatorjev, en glas in eno digitalno vezje.

 

Foto: Tina Jenko, Boštjan Leskovšek

M / DopisovanjeM

July 1st, 2017 | admin

igra, predstava, instalacija, dogajanje

Ponedeljek, 3.7.2017, od 19.00 do 20.30, Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana
Torek, 4.7.2017, od 19.00 do 20.30, Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana

Info: nelson.valmor@gmail.com, 040226981, http://m.federacija.net

Cirkulacija2 kot prostor je bila za igro M prejšnje leto ključnega pomena. Večina oblik iger M prejšnjega leta smo preizkušali prav v Cirkulaciji2 in sodelovanje s Cirkulacijo2 kronali z gibalno razstavo MC2=Ǝ.

Mprva

Letos nadaljujemo v obliki igre M, ki se imenuje DopisovanjeM. V Cirkulaciji2 bodo cirkulirali osebe in mediji, s katerimi se te osebe izražajo. Ta cirkulacija oseb in medijev bo ustvarila svojevrstno dopisovanje oseb in medijev: najprej bo nekdo zaplesal, potem nekdo kako zaigral, tretji zopet pustil, da izvede svoj ples robot, četrti pa bo sprogramiral video, da bo potem prvi zopet zaplesal ali pa zapel itd. Vsak si bo dopisoval z drugimi preko svojega medija in mediji si bodo dopisovali preko izbranih oseb ali skupine oseb.

DopisovanjeM se je kot sklop izvedb igre M začel 2016, ko je igra M sodelovala s festivalom Mesto žensk. Izhodišče tega dopisovanja je bilo pisanje pisem na roko in na papir ljudem, za katere smo dopisovalci (takrat Teja Reba, Dragana Alfirević, Barbara Novak, Marjeta Kamnikar, Nelson Valmor) menili, da se bodo z veseljem odzvali na vabilo v pismu.

V pismu smo povabili naslovljenko_ca, da uredi srečanje z dvema ali tremi osebami. Na tem srečanju lahko osebe počnejo, kar si želijo. Naslovljenko_ca smo povabili, da nam odpiše v odgovor, kaj se je na tem srečanju dogajalo. Rezultate tega dopisovanja smo oblikovali v instalacijo v galeriji Škuc z naslovom M / Pisma. Za odprtje instalacije so zvedeli samo dopisovalci igre M in tisti, ki so jih o tem obvestili dopisovalci. Ni bilo drugega javnega obvestila za odprtje razstave.

V DopisovanjeM nadaljujemo z dopisovanjem, ki smo ga začeli pri M / Pisma. Dopisovalce, ki so nam poročali, kaj se je dogajalo na srečanju, vabimo, da skupaj oblikujemo partijo igre M. Obliko, vsebino, prostor, čas in konec koncev pravila igre pripravimo skupaj. To je odgovor igre M na pismo, ki ga je dopisovalka_ec poslal poprej.

Še korak dlje v vabilu gremo. V teh partijah igre M, ki jih priredimo skupaj z dopisovalci, želimo, da si dopisujemo z raznimi mediji/sredstvi in tudi da se mediji/sredstva dopisujejo preko nas. Dopisovanje z raznimi mediji pomeni, da imamo najprej ples, potem pisanje, nato ustvarjanje glasbe itd. Seveda gre bolj za to, da je en medij v osredju, medtem, ko se drugi že dopisujejo s tem medijem. Drugo je dopustiti oziroma se zavedati, da se s tem, ko se dopisujem preko plesa, ples preko mene prav tako dopisuje z drugimi mediji in ljudmi. Preko sprememb v obnašanju ljudi in njihovih medsebojnih odnosih lahko beremo, kaj “piše” določen medij preko dejavnosti nekega človeka.

In kakšna so navodila za igro v Cirkulaciji2?
Prideš na kraj dogodka ob napovedani uri s svojim priljubljeno osebo in priljubljenim medijem in se igri M priključiš s to osebo in s priljubljenim medijem tako, da se preko medija izraziš in dopisuješ ter spremljaš dopsiovanje drugih oseb in medijev.

Mdruga

Zasnova plesa in celotne igre M ter prvotna igralca igre M: Marjeta Kamnikar in Gregor Kamnikar
Soigralci: Marjeta Kamnikar, Barbara Novak, Borut Savski, Stefan Doeppner,Nelson Valmor, Ksenija Demič, …
Zasnova in vodja igre v Cirkulaciji2: Nelson Valmor

Podpora: Mestna občina Ljubljana, Erferifund, International Dance Terrorist Organization
Zahvala fenomenalni, razumevajoči, potrpežljivi in od ustvarjalnosti prekipevajoči ekipi v Cirkulaciji2.

Tanja Vujinović – Univerzalni objekti (Eksplozije, BBFs2, Tihožitje)Universal Objects (Explosions, BBFs2, Still Life)

June 19th, 2017 | admin

[lang_si]predogled projekta – samostojna razstava

23. – 30. junij 2017; otvoritev razstave: petek, 23. junij ob 21.uri

Zaprtje/ zatvoritev razstave: Petek, 30. junij ob 20. uri;
Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana

20.00- 21.00 Sprehajanje po interaktivnem delu “Univerzalni objekti: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ – Tihožitje” zgrajenem v okolju video iger in pogovor z umetnico o ciklusu Univerzalni objekti
od 21h dalje: Pogostitev in druženje ob zaprtju razstave

Tanja Vujinović, Univerzalni objekti (BBFs2), 2017, enokanalni HD video, 2:50 minut, avdio-vizualna instalacija, produkcija: Ultramono, 2017Tanja Vujinović, Univerzalni objekti (BBFs2), 2017, enokanalni HD video, 2:50 minut, avdio-vizualna instalacija, produkcija: Ultramono, 2017

Univerzalni objekti: Eksplozije je avdiovizualno delo, ki je sestavljeno iz štirih scen eksplodirajočih objektov. Samo za trenutek smo kot opazovalci v položaju, ko lahko vidimo delikatne objekte pred in po tem, ko eksplodirajo. Dogodke v tišini spremlja skupina avatarjev.

Univerzalni objekti: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ – Tihožitje je delo, ki je ustvarjeno v okolju računalniških iger. Povleče nas v enigmatični interier, izpolnjen z manjšimi prostori, v katerih najdevamo postavitve tihožitij. Delo se veže na eno od osrednjih tem tradicionalnega slikarstva; tihožitje kot sredstvo za kontemplacijo. V delu so tihožitja sestavljena iz digitalnih objektov, ki so na razpolago v javno dostopnih knjižnicah 3D objektov.

Univerzalni objekti: BBFs2 je avdiovizualna, psiho-krajinska vinjeta na temo teže bivanja na spletu, o globinah plehkih odnosov in posledičnega vpliva tega na kozmetično v podobah naših avatarjev.

Tanja Vujinović v svojih delih raziskuje odnos med zavestjo in tehnologijo skozi digitalni animizem in kontemplativno igro. Njena dela so narejena iz intervencij v materialno infrastrukturo digitalnega s pomočjo uporabe računalniških aplikacij, prilagojene elektronike ter fizičnih in digitalnih objektov. Dela imajo oblike specifičnih situacij ali kompleksnih dinamičnih okolij, ki jih oživljajo virtualni stroji.

Mednarodno aktivna umetnica je doslej razstavljala na sto štirideset skupnih in trideset samostojnih razstavah. Od leta 1997 so bila njena zvočno-vizualna dela, digitalni printi in instalacije razstavljani v številnih galerijah in muzejih, kot so Muzej sodobne umetnosti v StrasbourguKunst Palast Muzej v DüsseldorfuMuzej sodobne umetnosti v DenverjuKunsthaus v MeranuMednarodni forum Medienturm v Gradcugalerija Cornerhouse v ManchestruMuzej sodobne umetnosti v Istanbulu, MMC Kibla v Mariboru, Galerija Kapelica v Ljubljani. Njena dela so bila predstavljena na festivalih, kot so ISEA2009, 15. Internacionalni simpozij elektronske umetnosti, Ars Electronica v LinzuKinetica Art Fair v Londonu, Spor Festival v Arhusu, Zeppelin Festival umetnosti zvoka v Barceloni, FILE – Electronic Language International Festival v Sao Paolu in FILE RIO v Rio de Janeiru in drugih. Svoja dela je predstavila tudi v okviru dogodkov, kot so Madrid Abierto v Madridu, Euroscreen21 na različnih lokacijah, Kontinentalni zajtrk v Mariboru in Nuit Blanche v Parizu. Svoja spletna dela je predstavila v okviru projekta Ctheory Multimedia NetNoiseWeb Bienala Istanbul, projekta Helium Ballongmagasineta in NIFCA, ter v okviru Sinnlos WebArt segmenta.

Diplomirala je leta 1999 na Akademiji za likovno umetnost v Beogradu na oddelku za slikarstvo in bila gostujoči študent na Akademiji za umetnost v Düsseldorfu. Leta 2010 je tudi postala Doktorica znanosti s področja Filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije Koper.

Več o njenem delu na:www.ultramono.org
PRESS PAKET (44 MB: VABILO, BESEDILO, FOTOGRAFIJE)
Za ogled razstave od 24. do 30. junija se je potrebno predhodno napovedati na telefonsko številko 040375100 ali naslov: ultramono.org@gmail.com.

Produkcija: Ultramono – Zavod za produkcijo in raziskovanje medijske umetnosti, Tavčarjeva 5, 1000 Ljubljana, www.ultramono.org

Koprodukcija: Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana, www.cirkulacija2.org
Kontakt: Ultramono / Tanja Vujinović, ultramono.org@gmail.com, 040375100

Slike z razstave:

[lang_en]project preview – individual exhibition

23rd-30th June 2017; exhibition opening: Friday, 23rd June 2017 at 21.00

Friday, 30th June, 20h at Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana:

20h – 21h Live play session within interactive 3D work “Universal Objects: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ – Still Life” built in game engine and talk with the artist about the Universal Objects series
from 21h: Exhibition closing party

Tanja Vujinović, Univerzalni objekti (BBFs2), 2017, enokanalni HD video, 2:50 minut, avdio-vizualna instalacija, produkcija: Ultramono, 2017

Tanja Vujinović, Universal Objects (BBFs2), 2017, single-channel HD video, 2:50 minutes, audio-visual installation, production: Ultramono, 2017

Universal Objects: Explosions is an audio-visual work containing four scenes of exploding objects. Only for a brief fragment of time are we able to see the delicate objects before and after they start exploding. These events are silently observed by a group of avatars. 

Universal Objects: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ – Still Life is a work created in computer game engine. It pulls us into the enigmatic interior filled with rooms and setups of still life. The work refers to one among traditional themes of classic painting; still life as a tool for contemplation. The work is made of digital objects readily available in public repositories of objects.

Universal Objects: BBF2 is audio-visual, psycho-scape vignette about heaviness of the online life; about depths of the shallow relationships and its implications on the cosmetic appearance of our avatars.

In her works Tanja Vujinović explores the relationship between consciousness and technology through digital animism and contemplative play. Her works are made of interventions within the material infrastructure of the digital by using software applications, custom electronics and physical and digital objects. They either take the form of specific situations or dynamic environments, which are brought to life with the help of virtual machines.

This internationally active artist has participated in hundred and forty collective exhibitions and had thirty individual exhibitions. Since 1997 her audio-visual works, digital prints and installations have been exhibited at numerous galleries and museums, such as the Strasbourg Museum of Modern and Contemporary Art, the Museum Kunst Palast in Düsseldorf, the Museum of Contemporary Art – Denver, Kunsthaus Meran, the Medienturm International Forum in Graz, the Cornerhouse Gallery in Manchester, the Istanbul Contemporary Art Museum, MMC Kibla Maribor and Kapelica Gallery in Ljubljana. Her works have been presented at festivals, such as ISEA2009, The 15th International Symposium on Electronic Art, Ars Electronica Linz, Kinetica Art Fair in London, the Spor Festival in Arhus, the Zeppelin Sound Art Festival in Barcelona, FILE – Electronic Language International Festival in Sao Paulo and FILE RIO in Rio de Janeiro, among others. She has also presented her work at events, such as the Madrid Abierto in Madrid, Euroscreen21 at various locations, Continental Breakfast in Maribor, and Nuit Blanche in Paris. She has presented her Internet-based works as part of the Ctheory Multimedia’s NetNoise, the Web Biennial Istanbul, Helium by Ballongmagasinet and NIFCA, and Sinnlos WebArt.

She graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade in the year 1999 at the painting department and has been a guest student at the Kunstakademie in Düsseldorf. She also holds a Ph.D in Philosophy and Theory of Visual Culture from the Faculty of Humanities Koper.

More about her work: www.ultramono.org
DOWNLOAD PRESS PACKAGE HERE (44 MB: INVITATION, TEXT, PHOTOGRAPHS)
From 24. – 30. June exhibition is by appointment only, please announce your visit to +386 40375100 or tanja.vujinovic@gmail.com

Production: Ultramono – Research and Production of Media Art, Tavčarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, www.ultramono.org
Coproduction: Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana, www.cirkulacija2.org
Contact: Ultramono / Tanja Vujinović, ultramono.org@gmail.com, 040375100

Pictures from the exhibition:

Mešani dvojni trojček | Mixed double triplet = Mike Hentz, Javier Areal Vélez, Strunarja

June 17th, 2017 | admin

V nedeljo, 18. junija 2017 ob 20.00 vabljeni v Cirkulacijo 2 | Tobačna Ljubljana na mešani dvojni trojček: Mike Hentz, Javier Areal Velez, Boštjan Leskovšek, Borut Savski.

Ob 20.00 – tik pred otvoritvijo razstave v galeriji Tobačna 001 – tamkajšnji rezident Mike Hentz predstavi ključne točke sodobnoumetniškega ustvarjanja. Naslov njegovega predavanja bo MENTAL LANDSCAPES, ki je diskurzivni uvod v razstavo razstavo z naslovom EMOTIONAL LOGIC SYSTEMS. Hentz je lani v C2 vodil umetniški akcionistični intenziv Klima/ Dekadenca, letos pa je rezidenčni umetnik v galeriji Tobačna 001. Otvoritev razstave z ognjemetom dogodkov bo v sredo, 21. junija 2017 ob 20.30!

JavierArealVelezOb 21.00: Argentinski skladatelj in improvizator Javier Areal Vélez. Po navadi nastopa z električno kitaro – s stvarmi med strunami ali kar tako.

Njegov pristop temelji na zvoku in ritmu. Ogiba se tradicionalnim načinom muziciranja in preferira intenzivnost, dinamične kontraste ter na splošno čudne zvoke. Fizičnost njegovega igranja ga izvzema iz vseh žanrov. Pravi, da je odprt za kakršnakoli sodelovanja!

Tako se mu bosta priključila dva nadebudna strunarja (ukulele in kitara) Leskovšek in Savski, ki bosta večer potegnila v globoko noč. Afterhours…

Posnetek koncerta download

Extra, extra! On Sunday, 18th June 2017 at 20.00 in Cirkulacija 2 | Tobačna Ljubljana: mixed double triplet – Mike Hentz, Javier Areal Velez, Boštjan Leskovšek, Borut Savski

Ob 20.00 – A few days before the opening of his exhibition at Tobačna 001 the residential artists Mike Hentz presents the key points of his exhibition. The title of his performance lecture: MENTAL LANDSCAPES. The opening (firecrackers and all…) of his exhibition entitled EMOTIONAL LOGIC SYSTEMS will be at on Wednesday 21st June at Tobačna 001 gallery. Last year at Cirkulacija 2 Mike Hentz led an artistic actionist intensive entitled Klima/ Dekadenz.

JavierArealVelez21.00 – Completely by chance / or not at all: Javier Areal Vélez – Argentinian composer and improviser. Javier performs mostly on electric guitar, with or without things stuffed between its strings.

His approach relies heavily on a primal technique that emphasizes timbre and rhythm, and avoids traditional forms in favor of intensity, dynamic contrast and general strangeness. The physicality of his interactions with the guitar creates sonic outcomes not usually defined by any specific genre.

Claiming to be open to any kind of participation he is joined by the two local strummers: Leskovšek and Savski join in for the afterhours session!

Concert recording download

Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA

June 13th, 2017 | admin

V petek, 16. junija 2017 ob 21.00 v Cirkulaciji 2 | Tobačna Ljubljana vabljeni na medio-arheološki  zvočno-vizualni dogodek z zvoki in krivuljami!

Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA
audiovizualni performens; pogled v zvočno modulacijo svetlobe…

Projekt Vektorska sinteza temelji na audiovizualizaciji s pomočjo analogne sinteze na podlagi principov vektorske grafike, pri tem pa je pomemben neposreden soodnos me zvokom in podobo. Reference vleče in zgodovinskih del umetnikov, med katerimi so Mary Ellen Bute, John Whitney, Nam June Paik, Ben Laposky, in Steina & Woody Vasulka.

Projekt je kreativna uporaba že skoraj pozabljenih tehnologij. Zvok in grafiko poganja analogni sintetizator, ki vpliva na vertikalne in horizontalne premika žarka in sestavlja kompleksne oblike z neskončno resolucijo, kar omogoči hipnotičen pogled na zvok. Derek omenja tudi pomembnost razlikovanja med zvokom kot fenomenom in zvokom kot simbolom. Fenomen trese, medtem ko simbol zgolj ponazarja. Obeta se torej bazični pristop k dvema fenomenoma – zvoku in grafiki!

vectorsynthesis

Medijska arheologija se v tem primeru odločno dotakne hipnosti reakcije  elektronskega ali laserskega žarka v nasprotju z zaporedjem slik (ali poslik), kot nam je to domače pri sodobnih grafičnih animacijah. Analogno vlečena krivulja žarka tudi nima nobenih omejitev, kot je resolucija, ampak je gladka / zvezna. Sinhronost zvoka in podobe je pri takšnem pristopu  velika, kar pripomore k zanimivemu učinku enosti zvoka in slike, pri čemer niti grafika niti zvok nista ilustracija eden drugega.

Takšna abstraktna slika se odmakne od vajenih štirioglatih podob realnosti, vendar nas spomni na bolj temeljno fizikalno realnost svetlobnega žarka.  Medijski arheolog v tem primeru poseže petdeset in več let nazaj, ko se je še govorilo o signalih – in ne o podatkih. Postopki so se očitno v tem času iz tehničnega okolja preselili na estetsko področje, kjer odpirajo mnoge – povsem sveže razmisleke.

Derek Holzer (r. 1972) je ameriški zvočni umetnik, znan po specifičnih instrumentih, ki jih gradi. Že dolga leta živi in deluje v Evropi, trenutno v Helsinkih / Finska in v Berlinu / Nemčija. Zanima ga razvoj in gradnja zelo specifične analogne elektronike, razmerje med zvokom in prostorom, t.i. arheologija medijev in točke presečišča med  elektroakustično, noise, improvizirano in skrajno glasbo.

Več na: http://macumbista.net/?page_id=4869

Podobne programe Cirkulacije 2 podpira Mestna občina Ljubljana.

MOL

On Friday, 16 th June 2017 at 21.00 in Cirkulacija 2 | Tobačna Ljubljana: welcome to the world of media archeology  – sound + vision = 1

Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS
audiovisual performance; a view into the sound modulation o light…

The VECTOR SYNTHESIS project is an audiovisual, computational art project using sound synthesis and vector graphics display techniques to investigate the direct relationship between sound+image. It draws on the historical work of artists such as Mary Ellen Bute, John Whitney, Nam June Paik, Ben Laposky, and Steina & Woody Vasulka among many others, as well as on ideas of media archaeology and the creative re-use of obsolete technologies.

Sound and graphics are driven by analog synthesizer, which moves the beam of light in vertical and horizontal directions – combining into complex abstract forms with  infinite resolution. A hypnotic view on sound! Derek points to the difference between sound as phenomenon and sound as symbol. The phenomenon shakes, while the symbol just represents. We will witness a basic approach to two phenomenons – sound and graphics!

vectorsynthesis

In this project media archeology reveals the forgotten instantaneous reaction  of electronic or laser beam in opposition  to a sequence of frames (or half-frames) – to which we grew accustomed with modern graphic animations. The beam drawn analogously has no limitations such as  resolution – it is smooth. Synchronicity of sound and vision is extreme – gluing together the two media into one. Neither sound nor graphics are illustrations of one another.

The abstract image is far away from the square images  of reality, but it reminds us on the basic physical reality of the beam of light.  Media archeologist turns back fifty and more years when there was still talk of signals – not of data. Obviously, such principles have left the technology domain to re-enter the aesthetics, where they open new/fresh lines of thoughts.

Derek Holzer (1972) is an American instrument builder and sound artist based in Helsinki FI & Berlin DE, whose current interests include DIY analog electronics, the relationship between sound + space, media archaeology and the meeting points of electroacoustic, noise, improv and extreme music. He has performed live, taught workshops and created scores of unique instruments and installations since 2002 across Europe, North and South America, and New Zealand.

More at: http://macumbista.net/?page_id=4869

Programs such as this at Cirkulacija 2 are supported by the City of Ljubljana.

MOL

OPERA ROBOTANIKKA GENESISI Karl Heinz Jeron

June 3rd, 2017 | admin


ZASAVJE NOISEFEST v C2/Tobačna/Ljubljana!

May 31st, 2017 | admin

Ni miru v C² ali:

V četrtek, 1. junija ob 20.00 vabljeni v veliko cirkulacijsko dvorano C² v Tobačni/ Ljubljana!

Pred osrednjim delom letošnjega festivala hrupnih zvočnih eksperimentov ZASAVJE NOISEFEST INT. vol. 4, ki bo potekal v petek in soboto (2. in 3. junija 2017) v Trbovljah, se del programa zgodi tudi v Cirkulaciji 2!

C2-FB header-3a

Nujno! Hrupno! Samorodno! Složno!

Zasavje Noisefest International (ZNFI) nam v 4. ediciji prinaša zajeten nabor mednarodnih izvajalcev eksperimentalne glasbe in hrupa/noise-a, ki se bodo 2. in 3. junija predstavili v Trbovljah, v prostorih rudarske vašhave – stare slačilnice/ kopalnice.  Prihajajo iz različnih podžanrov industrijsko/noiserske provenience, ki segajo od t.i. (dark) ambient/industrial/power electronics/noise/experimental in podobnih odvodov tovrstne scene, pri tem pa vsak performer/performerka nosi svojevrsten pečat v načinu umetniškega zastavka.  Eni uporabljajo doma narejene instrumente, na drugem koncu so tisti, ki dramaturško in koreografsko poskrbijo za zvočno-vizualni performans.

Rudarska zgodovina v Zasavju in industrijsko okolje sta unikatna postavitev za sam festival in njegovo zvočno-vizualno podobo. Predvsem zapuščeni rudarski objekti, čisto po definiciji, invocirajo sámo industrijsko/noise estetiko, pri čemer je festival tisti element, ki se substancialno vpisuje v ta prostor/ambient s svojo zvočno vmeščenostjo. V toliko je torej festival kot nekakšna konvolucija/spreobrnitev/vpotegnitev samega kraja v noise formulacijo/izraz, ki ohranja duh industrijskosti skoz nadgradnjo in vnazajšnjo kulturno določitev.

Organizacija/Produkcija: Društvo za teorijo in prakso zvočnih umetnosti Infundibulum.

Več na http://znfi.org/

Foto: Boštjan Leskovšek

Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Psychophysics Machines and Swarms

May 29th, 2017 | admin


Adam_81_nAdam_07_n

Adam_41_nAdam_54_n

Ewa Justka at Robotanikka: Light = Sound || Zvok=Svetloba?

May 25th, 2017 | admin

Vabljeni na drugo performativno situacijo v sklopu dogodkov razstave/ situacije Robotanica | Genesis, ki bo v petek, 26. maja 2017 ob 21.00 v prostoru Cirkulacija 2 v Tobačni Ljubljana. Sodobni rajski vrt bo naselila prodorna diy eksperimentatorka Ewa Justka! Ewa je glasbenica elektronske noise glasbe, umetnosti zvoka, itd… Več o njej spodaj.

live @Meta Gesture,Rich Mix, London, 31/03/2017

Obširna razstava/ performativno okolje Robotanika  s podnaslovom Geneza poteka od 23. maja do 8. junija 2017.  Razstava/ situacija je na nek način tudi obeleženje desetletnice delovanja iniciative Cirkulacija 2. V tem času gostimo štiri izredno zanimive umetnike, katerih specifične estetske pristope bomo izpostavili s posebnimi celovečernimi dogodki. To so: Lars Vaupel (Nemčija), Ewa Justka (Poljska), Adam Donovan (Avstralija) in Karl Heinz Jeron (Nemčija).

Spored dogodkov:
torek, 23. maj ob 20.30: Otvoritev Robotanike/ Geneze
petek, 26. maj ob 21.00: Ewa Justka /  ZVOK=SVETLOBA || SVETLOBA=ZVOK?
torek, 30. maj ob 21.00: Adam Donovan
torek, 6. junij ob 21.00: Karl Heinz Jeron / Opera Robotanica

Domači sodelujoči: Boštjan Čadež, Dominik Mahnič, Boštjan Leskovšek, Borut Savski, Stefan Doepner.

Več o Robotaniki http://www.cirkulacija2.org/?p=3776

Ewa Justka
Ewa_500Poljska. Je glasbenica elektronske noise glasbe, umetnosti zvoka. Trenutno živi v Londonu, kjer dela magisterij na področju računalniške umetnosti na Goldsmiths College-u. Je tudi samouk pri gradnji elektronskih zvočnih instrumentov, ki predstavljajo pomemben del njenega umetniškega ustvarjanja. Njeno področje umetniškega raziskovanja temelji na materialnosti objektov, njihove narave vibracij (človeško telo, telo rastlin, elektronska vezja, sprememba njihovega makro in mikro okolja in odnosi med prvim in drugim). Raziskuje tudi načine kvazi-neposrednega vplivanja/ zaznavanja, ki jih v opraksi izvaja na zvočnih performensih, interaktivnih instalacijah, pri razvijanju DIY elektronike, namenskih poškodbah naprav, rastlin – in pri sodelovanjih. Z umetnostjo skuša zaznati koncept materialnosti skritega, pravi sama. Nastopila je na festivalih kot so: Loop Festival, Sonic Acts Academy, Supernormal Festival, Club Transmediale, STEIM, Colour out of Space, Beam Festival, Cafe Oto, in še na mnogih drugih. Leta 2015 je nastopila tudi na festivalu Kiblix v Mariboru.
http://ewajustka.tumblr.com/

The second performative situation in the framework of exhibition/ situation Robotanica | Genesis will be on Friday , 26th May 2017 at 21.00 in Cirkulacija 2 at Tobačna Ljubljana. Contemporary garden of eden will be inhabited by diy exeperimenter Ewa Justka! Ewa is an electronic noise musician, sound art artist, etc… More on here below.

live @Meta Gesture,Rich Mix, London, 31/03/2017

Robotanica/ subtitled Genesis is an exhibition / performative situation running intensely from 23rd May to 8th June 2017 at Cirkulacija 2 in Tobačna Ljubljana.  Exhibition is also a festivity of 10 years of Cirkulacija 2 initiative activities.

During the time we host four international artists, whose specific aesthetic approaches are put to front by special performative events: Lars Vaupel (DE/ Hamburg), Ewa Justka (PO/GB/London), Adam Donovan (AU/A/Zürich) and Karl Heinz Jeron (DE/ Berlin).

Schedule of events:
tuesday, 23rd May at 20.20: Opening of Robotanikka/ Genesis
friday, 26th May at 21.00: Ewa Justka / SOUND=LIGHT || LIGHT=SOUND?
tuesday, 30th May at 21.00: Adam Donovan
tuesday, 6th June at 21.00: Karl Heinz Jeron / Opera Robotanica

Residents: Boštjan Čadež, Dominik Mahnič, Boštjan Leskovšek, Borut Savski, Stefan Doepner.

Moreon Robotanica http://www.cirkulacija2.org/?p=3776

Ewa Justka
Ewa_500Poland/ GB/ London. Electronic music, noise, sound art, musician. Currently in London on master’s degree studies of computer arts at Goldsmiths College. Self-taught builderof electronic sound instruments – an important part of her artistic work. Her area of work is based on reasearch of materiality of objects, the nature of their vibration (human body, body of plants’ bodies, electronic circuits, the changes of their macro and micro locations and relations between the former and latter). Explores the principles of quasi-direct influencing/ sensing. All this is presented at her live performances, interactive installations, in her DIY electronics, etc. In art she tries to sense the concept of the materiality of the hidden, she says. She performed at festivals: Loop Festival, Sonic Acts Academy, Supernormal Festival, Club Transmediale, STEIM, Colour out of Space, Beam Festival, Cafe Oto, etc. In 2015 she appeared at Kiblix festivalin Maribor.
http://ewajustka.tumblr.com/

 

Robotanika: Genesis

May 19th, 2017 | admin

[lang_si] Robotanika  s podnaslovom Geneza je obširna razstava/ performativno okolje v Cirkulaciji 2 v Tobačni Ljubljana in poteka od 23. maja do 8. junija 2017.  Razstava/ situacija je na nek način tudi obeleženje desetletnice delovanja iniciative Cirkulacija 2. V tem času gostimo štiri izredno zanimive umetnike, katerih specifične estetske pristope bomo izpostavili s posebnimi celovečernimi dogodki. To so: Lars Vaupel (Nemčija), Ewa Justka (Poljska), Adam Donovan (Avstralija) in Karl Heinz Jeron (Nemčija).

Spored dogodkov:
torek, 23. maj ob 20.30: Otvoritev Robotanike/ Geneze
petek, 26. maj ob 21.00: Ewa Justka /  ZVOK=SVETLOBA || SVETLOBA=ZVOK?
torek, 30. maj ob 21.00: Adam Donovan
torek, 6. junij ob 21.00: Karl Heinz Jeron / Opera Robotanica

Domači sodelujoči: Boštjan Čadež, Dominik Mahnič, Boštjan Leskovšek, Borut Savski, Stefan Doepner.

robotanika

Foto Boštjan Leskovšek

Projekt Robotanika je pristop k razstavi in dogodkom, ki ga v Cirkulaciji 2 razvijamo v zadnjem enoletnem obdobju. V letu 2016 smo že izvedli dva uvodna performensa Cirkulacije 2 pod naslovom Robotanični vrt (v Velenju in v Trstu), ki sta služila za praktično preverjanje novonastajajočega principa, ki pa je v sedanji obliki razširjen in namnožen še z povabljenimi tujimi umetniki in dodatnimi principi. Uvodna performensa sta dala slutiti, da je koncept za obiskovalce izjemno komunikativen, saj so bili odzivi tako v Velenju kot v Trstu izjemno dobri.

Podnaslov Geneza vzpostavlja biblijsko alegoriko in vnaša mitologije o začetku in koncu sveta. Geneza je seveda rojstvo sveta.

Osnovna značilnost razstave Robotanika je “pogled od spodaj”, kar pomeni, da so naprave bistveni dejavniki situacije, ki na pojavnem nivoju obsega gib, zvok in svetlobo. Ti pogledi se s pomočjo projekcij multiplicirajo na vse štiri strani sveta/ stene, kar kreira pretežni prostor naprav – neke vrste sodobni rajski vrt, v katerem je človek morda le še obiskovalec – objekt na projekciji. To ni neka katastrofična podoba sodobnega sveta, ampak nasprotno.

Osnovna forma je 14-dnevna razstava/ instalacija vseh objektov, medijev in principov, ki v prostoru sobivajo. Vsi objekti/ principi izkazujejo stopnjo avtonomije v njihovem polju obnašanja. To je lahko rezultat naključja, naključnega algoritma, ali pa interaktivnega ali generativnega obnašanja. Kakofonija navzkrižnega medsebojnega vplivanja je morda lahko cvrket rajskih ptic. Ali pa strašljivo rjovenje iz mračnega pragozda.

Osnovne objekte, programe, principe priskrbijo in dodatno razvijejo sodelujoči domači umetniki, ki tudi nosijo levji delež pri celotni postavitvi. Razstava je tako tudi nekakšen pregled čez desetletno produkcijo umetnikov, ki sodelujejo pri Cirkulaciji 2.

V času razstave eden za drugim prihajajo in odhajajo povabljeni tuji umetniki in dodajajo svoje objekte in pristope, ter jih potem čez teden dni tudi odnesejo. Zato se spreminja tudi razstavni park objektov/ rajski vrt,  razstava pa ima tako tudi več vrhuncev.

K izvedbi projekta smo povabili izjemno kvalitetne mednarodne umetnike: Karl Heinz Jeron (Nemčija), Ewa Justka (Velika Britanija / Poljska), Adam Donovan (Avstralija / Avstrija) in Lars Vaupel (Nemčija), ki so bili seznanjeni z osnovnim konceptom razstave in vsi tudi prepoznali možnosti takšnega pristopa. Predvsem mlajši med njimi so trenutno na vrhuncu aktualnosti in polni zagona, starejši pa sodijo med uveljavljene očete kibernetske umetnosti, ki poleg mladostnosti pristopa vnašajo tudi širšo perspektivo modrosti in distance do zgolj trendovskega. Gostujoči umetniki bodo prispevali svoje obstoječe objekte/ naprave, ki so enostavne ali kompleksne robotizirane (pripete ali premične) instalacije, enostavni avdio-video sintetizatorji, itd.

Lars Vaupel
Hamburg/ Nemčija. Umetnik, razvijalec naprav, programer. Diplomiral iz elektrotehnike. Kot razvojni inženir delal za več podjetij v Hamburgu, vzporedno razvijal svoje lastne umetniške projekte in opravljal tehnično podporo za umetniška dela drugih umetnikov. Od leta 2003 samozaposlen. Soustanovitelj umetniške skupine F18 v Hamburgu. Razvoj in izdelava šestnogega robota “Exoskeleton” za Stelarca. Restavracija umetniškega dela/ stroja za slikanje Angele Bulloch „Blue Horizon“. Razstava „Zufalls Spuren“ v Cabaret Voltaire/Zürich (2007). Sodelovanje pri koncertu/ performensu strojev skupine BBM Phaenomenale v Wolfsburguv Nemčiji (2007). Predelava instalacije „SEEK“ iz leta 1969 za delo Lutza Dammbecka “Rereeducation“ v galeriji COMA v Berlinu. Sodelovanje pri razstavi Digital Arts Week 2007 / Zürich z robotom za risanje. Z BBM: reaktivacija dveh EXPO2000 robotov za galerijo G5 v Muenchenu. Stalno sodelovanje pri projektih Stefana Doepnerja (Robot Partner, itd.).

Ewa Justka
Ewa_500Poljska. Je glasbenica elektronske noise glasbe, umetnosti zvoka. Trenutno živi v Londonu, kjer dela magisterij na področju računalniške umetnosti na Goldsmiths College-u. Je tudi samouk pri gradnji elektronskih zvočnih instrumentov, ki predstavljajo pomemben del njenega umetniškega ustvarjanja. Njeno področje umetniškega raziskovanja temelji na materialnosti objektov, njihove narave vibracij (človeško telo, telo rastlin, elektronska vezja, sprememba njihovega makro in mikro okolja in odnosi med prvim in drugim). Raziskuje tudi načine kvazi-neposrednega vplivanja/ zaznavanja, ki jih v opraksi izvaja na zvočnih performensih, interaktivnih instalacijah, pri razvijanju DIY elektronike, namenskih poškodbah naprav, rastlin – in pri sodelovanjih. Z umetnostjo skuša zaznati koncept materialnosti skritega, pravi sama. Nastopila je na festivalih kot so: Loop Festival, Sonic Acts Academy, Supernormal Festival, Club Transmediale, STEIM, Colour out of Space, Beam Festival, Cafe Oto, in še na mnogih drugih. Leta 2015 je nastopila tudi na festivalu Kiblix v Mariboru.
http://ewajustka.tumblr.com/

Adam Donovan
Adamavstralski umetnik, ki živi in deluje na Dunaju. Samodeklarira se kot umetnik na področju hibridne umetnosti – razpete med umetnost, znanost in tehnologijo. Njegovo delo obsega nelinearno akustiko/ zvok, robotske skulpture, VR interaktivna okolja („game engine“) in zaznavanje prostora s kamero. Donovano delo povezuje zelo specializirano področje akustične znanosti z vizualnimi umetnostmi. Od leta 1996 je polje njegovih raziskav usmerjen zvok in akustične leče ter na podlagi tega ustvarjal interaktivne instalacije. Sodelovanje z znanstveniki je zanj ključno, saj na ta način pridobi znanja za razvoj njegovih prototipov za razstave. Na tem področju interdisciplinarne umetnosti je Donovan danes med najbolj prodornimi umetniki pri razvoju in vključevanju inovativnih fizikalnih metod v umetniških instalacijah. Dela: 2015: Saturn 3 (WRO Media Art Biennial, Wrocław Poljska), 2015: Psychophysics Machines (Den Haag, Nizozemska), 2014: Hot particle, Always Forever Now, timelessness and the currency of new media (das weisse haus, Dunaj Avstrija), 2013: Parabolic Swimming (Swiss Mechatronic Art Society, Wildhause Švica), 2013: Curious Tautophone(Poolloop Festival, Zurich Švica).
http://adamdonovan.net/

Karl Heinz Jeron
emaf2012_Hermes_A.vonBrill_01živi in deluje v Berlinu. Med leti 1999-2006 predavatelj na področju multimedijske umetnosti na Umetnostni akademiji v Berlinu. Sodelovanja na medijskih festivalih: 1993 Ostranenie, Bauhaus Dessau, 1994 MedienBiennale Leipzig, 1995 Ars Electronica – Linz Austria, 1996 European Media Art Festival Osnabrück, 1997 Documenta X Kassel, 1999 Expo Destructo London, 1999 Internet Art Exhibition Tokyo; 1999 Net_condition ZKM Karlsruhe, 1999 Prix Ars Electronica Linz, itd.. Novejša dela: 2006 A la recherche du temps perdu (SPACE gallery, London), 2007 Will Work For Food (HTTP gallery, London in Istanbul Contemporary Art Museum, Turčija), 2011 Narrative/Identity (AC Institute NY, Transmediale, Berlin), 2011 Fresh Music For Rotten Vegetables (Tank London), 2012 Blower (ŠKUC Ljubljana), PIXXELPOINT 2014 (Nova Gorica), Fruity Oscilator s Theremidi Orchestra (Ksevt Slovenija), 2015 Hermes Opera (Athens Digital Arts Festival). Njegovo delo, ki je najbolj zanimivo za projekt Robotanika: Geneza, je Hermes opera, kjer uporablja veliko število dokaj enostavnih zvočečih naprav/ robotov, ki segibljejo in pojejo.
http://jeron.org/

Read more �

Mini Maker Faire @ C2 Tobačna Ljubljana!

May 10th, 2017 | admin

Ljubljana_MMF_LogoV Ljubljani v Tobačni Ljubljana bo v soboto 13. maja 2017  od 10. ure dalje potekal zanimiv mednarodni dogodek Mini Maker Faire, katerega glavni organizator je Zavod 404 iz Ljubljane. Kot soorganizatorji pa na tem sodobnem rokodelskem sejmu nastopajo številne organizacije, ki se ukvarjajo s tehnično kulturo, izobraževanjem in umetnostjo. Med njimi je tudi Cirkulacija 2.

Mini Maker Faire je sejem/ razstava vseh mogočih fuzij znanj in pristopov, ki predstavljajo okostje sodobnega postindustrijskega pristopa k sodobnim tehnologijam. Zato ga lahko opišemo tudi kot: urbani rokodelski sejem sodobnih tehnologij.

Na ogled bo veliko število lokalnih in mednarodnih projektov, ki segajo od ljubiteljskega ukvarjanja s tehnologijami (“DIY”; “naredi sam”), preko umetniško osnovanih raziskav in podjetniških pristopov, ki že dosegajo stopnjo proizvodnje, pa do projektov razvojnih oddelkov fakultet in inštitutov. Ter seveda vsa podporna industrija, ki že nekaj let zalaga ta kreativna polja s polstroji, polizdelki in polmateriali za izdelavo prototipov – včasih že celo izdelkov. Rokodelci, rokomavhi, rokohitrci na enem mestu!

C2portalPostraniDogodek je pomemben motivacijski moment za prihajajoče generacije, da se samoiniciativno in tvorno vključijo v sodobno svetovno postindustrijsko ekonomsko-kulturno okolje, ki je transnacionalno-globalno. V to sfero sodijo tudi vsi v zadnjem času aktualni trendi samozaposlovanja, kot so: kooperative, socialno podjetništvo, javnosti odprti tehnološko-izobraževalni, izdelovalniški in raziskovalni centri, t.i. fab-lab-i, crowd-funding in start-up projekti, ki samostojno zajemajo zagonska sredstva iz širokega mednarodnega prostora.

Spletna stran s podrobnostmi o dogodku Makerfaire je na https://ljubljana.makerfaire.com/. Mini Maker Faire Ljubljana bo za obiskovalce brezplačen, vendar boste potrebovali vstopnico, ki jo pridobite na omenjenem spletnem naslovu. Maker Faire je sicer tržna znamka javnih prireditev, ki jih organizira angleška revija za sodobno tehnično kulturo Make Magazine.

Med soorganizatorji ima pomembno vlogo Cirkulacija 2, saj nudi prostorske zmogljivosti v izmeri 700m2, ki jih najemamo v nekdanji Tobačni tovarni Ljubljana. Osnovna dejavnost društva Cirkulacija 2 je zasnova in produkcija intermedijskih umetniških vsebin – bodisi skupinskih ali samostojno avtorskih, kar pomeni neprestano uporabo in samostojni razvoj tehnoloških rešitev.

Foto: Alessandro Di Giampietro

Foto: Boštjan Leskovšek

Programski lističi C2 – datoteke s podatki o posameznih kosih:

Cirkulino_print.pdf
Drevo_print.pdf
iball_IBALL_print.pdf
Krogli_print.pdf
SwivelTwin_print.pdf

 

Cirkulacija 2 bo na sejmu Mini Maker Faire vsebinsko sodelovala z naslednjimi otočki dejavnosti:

Razstavni prostor/ pano z okoli 20 umetniško zasnovanimi tehno-artefakti (roboti/ mehanizmi/ avtonomnimi gibalnimi strukturami/ sistemi/napravami/ vmesniki, itd.). Umetniška raba tehnologij pogosta stopa vštric z drugimi raziskovalnimi področji, vendar pristopa novim tehnologijam kritično – vedno je na prvem mestu pogled na morebitne scenarije, ki so lahko katastrofični ali pa nasprotno: za človeka in družbo osvobajajoči. Pripravljenih, prirejenih in v živo demonstriranih bo okoli dvajset različnih prototipov tovrstnih naprav! Avtorji: Stefan Doepner, Borut Savski, Dominik Mahnič, Jakob Hariš, Boštjan Čadež. Ob tem bomo pripravili tudi umetniško-tehnične opise predstavljanih naprav v obliki dvostranskih tiskovin. Objava razširjenih opisov pa bo na javno dostopnem spletnem mestu Cirkulacije 2.
Razstava objektov in naprav – Prijava dejavnosti na Mini Maker Faire Ljubljana 2017

– Začetniška tehnična delavnica izdelave enostavnih varčevalnih svetilk z baterijskim napajanjem: Joule Thief / Kradljivec energije. Mentor bo Aleš Hariš. Trajanje delavnice: en popoldan.
Joule Thief – Prijava dejavnosti na Mini Maker Faire Ljubljana 2017
– Napredna delavnica izdelave mikroelektronskega (arduino) dvokanalnega midi sekvencerja/ metronoma Cirkulino 4.0. Mentor bo avtor naprave Borut Savski. Trajanje delavnice: en dan v nedeljo 14. maja.
Cirkulino – Prijava dejavnosti na Mini Maker Faire Ljubljana 2017
– Demonstracija in uporaba naprave za rezanje materiala CNC2, ki smo jo izdelali samostojno v okviru Cirkulacije 2 v letu 2014. Mentor bo Stefan Doepner. Trajanje: cel dan do večernih ur.
– Demonstracija in uporaba 3D tiskalnikov in prikaz celovitih aplikacij, ki so jih pri svojem umetniškem delu izdelali člani Cirkulacije 2. Mentorji: Boštjan Čadež, Dominik Mahnič, Stefan Doepner.
CNC2 – Prijava dejavnosti na Mini Maker Faire Ljubljana 2017

Mentorji, vodje posameznih obratov: Stefan Doepner, Borut Savski, Dominik Mahnič, Jakob Hariš, Boštjan Čadež

Celodnevne demonstracije/ uporabe:

CNC2 rezkalnik (samostojna izdelava C2; 2014). Mentor: Stefan Doepner. Obiskovalci bodo lahko z idejami prispevali k enostavnim izdelkom, ki bodo vsi iz skupine t.i 2.5D šablon.  Na sliki izdelava največje šablone na svetu.

stencil

3 x 3D tiskalniki: Živalska farma – mag. Mahnič (na sliki: implementacija umetne inteligence s pomočjo karbohidratnega filamenta modrega odtenka). Pri tej celodnevni demonstraciji bo vključeno tudi 3D skeniranje. Obiskovalci si bodo tudi tu lahko kaj simboličnega zaželeli!

mahnicPrinter1CAM02335

“Najboljši balkanski VJ (in tudi širše…)” Boštjan Čadež bo v neposredni bližini plastičarjev predstavil svojega Delta3D, ki mu je razširil uporabnost z novimi glavami! 3D rezkanje+ 3D tiskanje + 3D mikroskopiranje.

Joule thief / Kradljivec energije – začetniška delavnica pod vodstvom prof-dr-ment. Jakoba. Delavnica bo potekala organizirano dvakrat v dnevu (ob 11.00 in ob 16.00) v trajanju ene ali dveh šolskih ur, z možnostjo vmesnih samoorganiziranih dodatkov. Primerna je za osnovnošolce in starejše.

jouleThief-rog-light

Napredna delavnica arduino – Cirkulino 4. Borut Savski bo me sejmom predstavljal vse dosedanje različice Cirkulina. Na slikah: najnovejši Cirkulino 4 (verzija z LCD), Cirkulino 3 (verzija z rotacijskim enkoderjem) in  Cirkulino 2 s standardnim midi izhodom. Delavnica bo na podlagi zbranih prijav potekala v nedeljo, 14. maja ob 13.00 v prostorih Cirkulacije 2. Udeleženci morajo poznati osnove okolja Arduino IDE. Kotizacija je  50 EUR in vsebuje najnovejše tiskano vezje/ ščitek Cirkulino 4, ves potreben osnovni material in najnovejšo programsko različico za arduino. Mogoče so tudi kasnejše nadgradnje (LCD, brezžične povezave, itd.).

Cirkulino4_LCDcirkulino4cirkulino1

Med razstavljenimi napravami/ objekti boste lahko občudovali:

Arduino ščitek s senzorjem in sprejemnikom-oddajnikom in kompletna verzija z LCD-jem (B. Savski), mini senzorski arduino ščitek z oddajnikom in gumbasto baterijo – iballs z ohišjem  (elektronika in programiranje B. Savski, lesena školjka S. Doepner) ter MIDI XG sample player.

midiSendReceiveCAM02323

Različne variante IBALLS midi vmesnikov/ kontrolerjev

OLYMPUS DIGITAL CAMERAiball2

Enostrunske kitare izdelane s CNC2 (Stefan Doepner); coilSynth in forceBoard (S. Doepner)

guitarscoilSynth_forceBoard

registerMidiBox (S. Doepner) in sonicPartner (S. Doepner)

register_IballsonicPartner

Microbot family trio (S. Doepner)

MicroBots

Drevo življenja (B. Savski) in Posoda polna zvoka (B. Savski)

TensedStructuresTreeCeljeWEball1

swivelHorn/ twinSpeaks in swivelSpeaker (S. Doepner in B. Savski)

swivelHornswivelSpeaker

Laserski projektor (Dominik Mahnič)

domsLaser

Spodaj utrinki z gostovanja v Velenju na festivalu Kunigunda avgusta 2016, kjer je bilo na enem mestu prestavljenih doslej največ domislekov iz štalice C2. Prvi dve fotografiji sta iz arhiva festivala Kunigunda

children1children2

robotanika__2kravatarji1

Medijske objave v zvezi z Maker Faire:

http://www.delo.si/prosti-cas/zanimivosti/ljubljana-mini-maker-faire.html
http://www.slovenskenovice.si/lifestyle/bivanje/ljubljana-mini-maker-faire
http://www.24ur.com/novice/znanost-in-tehnologija/najvecji-svetovni-show-and-tell-dogodek-bo-letos-prvic-potekal-tudi-na-slovenskih-tleh.html
http://www.planet.si/novice/znanost-in-tehnologija/ljubljana-mini-maker-faire.html
http://siol.net/trendi/kultura/ljubljana-mini-maker-faire-437927

Izvedbo dejavnosti Cirkulacije 2 je omogočilo sofinanciranje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti:

logo_jskd

Še na kratko o Cirkulaciji 2

Cirkulacija 2 je umetniška iniciativa/ hiša umetnikov/ umetniški kolektiv, ki že od svojega začetka leta 2007 razvija vse principe samoprodukcije, samoizobraževanja in deljenja izkušenj in znanj. V letu 2016 smo imeli v našem prostoru prek 31 mednarodnih javnih dogodkov, za katere pravimo, da sodijo v polje žive umetnosti, pri tem pa je sodelovalo prek 100 posameznikov in posameznic. Ena od dejavnosti, ki jih člani občasno izvajamo, je tudi tehnična vzgoja in promocija tehnične kulture v lokalnem in mednarodnem okolju.

Februarja 2016 smo v sodelovanju z Aksioma Ljubljana soorganizirali/ sodelovali na sejmu AND (->Abandon Normal Devices): Dostop do orodij / Access to tools na Reki / Hrvaška (5. in 6. februar), le malo manjši sejem pa izvedli nekaj dni kasneje v našem matičnem prostoru na Tobačni. Sodelujemo z različnimi organizacijami v Sloveniji in tujini: Društvo Ljudmila (Ljubljanski digitalni medijski laboratorij), Roglab Ljubljana (fab-lab izdelovalnica/ izobraževalnica), Zavod Aksioma Ljubljana, Pogon/ Jedinstvo, Kontejner in Radiona iz Zagreba, Galerija Kapelica Ljubljana, Anyma iz Fribourga / Švica, Hackteria in SGMK (Schweizerische Gesellschaft für Mechatronische Kunst) iz Zuericha/ Švica. Pred tem tudi večletno sodelovanje na kreativnem taboru Sajeta v Tolminu, v sklopu festvala PixxelPoint v Novi Gorici, na mednarodnem festivalu računalniških umetnosti MFRU v Mariboru, itd.

 

Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski)

May 7th, 2017 | admin

V torek 9. maja 2017 ob 20.00 vabljeni na zvočni dogodek Z.B.Ø.R.  (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski), kar je troglava zvočno-raziskovalna intervencija njihovih glasov in sočasnega elektronskega preoblikovanja.  Trojica izpostavi tri avtorske načine – z možnostjo kratkotrajnega poenotenja – kar bi lahko celo imenovali zbor. Ne ravno naključje je hotelo, da dan sovpada z dnevom zmage nad fašizmom. Naj bo.

SEBASTIAN BRANT - LADJA NORCEV

Moške sodobne različice vokaliziranja so izven gostilne ali cerkve (formatiranih oblik pevskih zborov) redke. Na pobudo Košnika, ob neposrednem nedavnem vzoru Tomažinke, je nastala ideja za uporabo glasu kot izhodišče in elektroakustične prijeme kot berglo za tri zvočne raziskave.

Tri zgodbe/ izhodišča

Boštjan Perovšek: Zborna zborovska cirkulacija

Že od pamtiveka ptički pôjejo v zboru in pojéjo prvega črvička ali seme, ki pripluje po poti. Nekateri pri tem pogoltnejo kakšen zlog, drugi nemo odpirajo usta. A na koncu so vsi siti. Nekateri tudi vsega city.

Zbor stenic in njih solisti se bo srečal z zlogi poezije prejšnjega stoletja. Nekateri bodo nekaj prepoznali, drugi se bodo čudili slišanemu.

Stenice in ljudje v zboru.
Trije možje v kvartetu.
Zmaga z rožami na polju konjev.

Borut Savski:
Sveti trije kralji se ne snidejo na preseku štirih vetrov, ampak treh celin – eden je črn, drugi rjav, tretji bel. Črni tleska in mljaska, ko govori, Rjavi trdo, hrapavo in sikajoče odgovarja, Beli je mehko šumeč/ sumec. Kot se jim je koža razbarvala, so se jim jeziki pomehčali. Preverimo, kateri so ti zvoki, ki so bili nekoč del govorice, zdaj pa so tleski, mljaski, cmoki, siki, šumi, hrupi, blurp-i, r-ji, t-ji, br-ji, tr-ji, c-ji, h-ji, s-ji, š-ji, č-ji. In a-ji, e-ji, o-ji, i-ji, u-ji. Ter aha-ji, oho-ji, haha-ji, hihi-ji. Zvoki, ki so bolj del telesa, kot civiliziranih govoric. Začuda imajo povsod še vedno enake arhaične pomene.

Marko Košnik:
Ilustrirajmo osvoboditev iz ubranosti utelešenih glasov z verzom iz ponarodele pesmi: “…ko so čule pesem mojo, vsaka svojo žvrgoli …” in jo vzporedimo izjavi slavnostnega govornika ob srečanju zborov v Stični iz srede osemdesetih: “Nič me bolj ne veseli kot kadar vsi skupaj iz vseh grl naenkrat zapojemo isto noto!” Med osamljenim pevcem, ki med poodmevi prepoznava ptice kot suvereno pripevajoče posameznice, in skupinskim zanosom, ki preveva posameznike v združenem, soojačanem skladju glasov, še vedno zeva brezno streznitve po neizpolnjenem obetu proslave.

Do poživljujočega transa se ne bomo dokopali ne v zmagovitem korakanju, ne v kolektivnem poskakovanju na večni mehanski bum bum “beat” … do skupnosti, ki bi se znala v lastnem potu obnoreti do sprostitve in se samouravnati do umiritve je ali šest stoletij do časa pred velikimi evropskimi epidemijami kuge ali nekaj tisoč kilometrov do osrednje Afrike, kamor dobri dirigenti (severne zemeljske poloble, z redkimi južnimi izpostavami) opazovalcev ne spustijo več.

Posameznikom nam še vedno ostane poskus, da tiho in neopazno povzdignemo svoj glas, in zamrmramo sredi misticizma obdajajočih nas naprav z upanjem, da tam na drugi strani res še kdo posluša.

Sveti trije kralji (Foto: Borut Krajnc)

 

Sveti trije kralji (foto Borut Krajnc)

 

Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not

April 14th, 2017 | admin


Slike z razstave | Photos from the exhibition:

Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck

April 10th, 2017 | admin

Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, vabljeni v sredo, 12. aprila 2017 ob 20.30 na ne povsem klasični impro koncert dvojice Seppo Gruendler in Josef Klammer z naslovom “Mali pribor | Kleines Besteck”, ki bo potekal v Cirkulaciji 2 / Tobačna Ljubljana.

Oba glasbenika improvizatorja in umetnika prihajata iz Graza/ Avstrija in že dolga leta sodelujeta v različnih mejnih umetniško-glasbenih zasedbah, v katerih sta bila oba vedno tudi nosilca. Svoj pristop glasbi označujeta kot strukturirano improvizacijo.

Mali pribor pomeni pribor malih instrumentov, tudi tolkal. Morda le “snare” in “hihat” (Klammer) ter miniaturna električna kitara (Gruendler).  In seveda modulacije in perturbacije s pomočjo elektronike.

Klammer & Gründler Duo

Klammer in Gründler sta med pionirji elektroakustične improvizirane glasbe, pionirja pa sta še vedno – tudi v današnji digitalni dobi. Klammer & Gründler Duo (KGD) je nastal v avstrijskem Grazu leta 1985 in ostaja ves čas aktiven projekt, ki se po svoje preriva med različnimi z improvizacijo povezanimi stili: impro-rock, free-jazz, elektroakustika in elektronika.

Zgodnji začetki obeh sodijo v sredino 70-ih let prejšnjega stoletja, ko se je začela glasba jemati širše in bolj resno, tudi če ni bila resna. To je bil čas širšega uveljavljanja improvizacije in umetniških pristopov h glasbi, ki je tedaj še bila nosilka svobodomiselnih idej. Začetni vplivi so bili: Frank Zappa, Checkpoint Charlie und Floh de Cologne.

Glasbeno elektroniko sta začela uporabljati že zelo zgodaj, v začetku 80-ih. Prva mašina je bila ritem-mašina ter ves nabor kitarskih pedal. Tedaj v Avstriji ni ničesar zvenelo tako kot najina glasba, pravi Gruendler. Skupaj sta tako uvedla avstrijski glasbeno-umetniški underground, ki je še danes izjemno močan. Nadaljnja intenzivna raziskava in uporaba elektronike je širila meje spektra njunega zvoka. V 90-ih uporabljata ves nov intermedijski instrumentarij, kot so neposredni radijski prenosi, povezave po telefonskih (in kasneje: internetnih) linijah, kar sta poimenovala “komunikacijska umetnost”. Njun pristop je postal bolj konceptualno-umetniški.

https://de.wikipedia.org/wiki/Klammer_%26_Gr%C3%BCndler_Duo

http://klammer.mur.at/texte/klammer_gruendler_duo.html

Joseph Klammer and Seppo Gründler

Joseph Klammer: Bobnanje je raztegljiv pojem

Cirkulacija 2: Making of the portrait… (Stefan Doepner)

Cirkulacija 2: Program 2017

March 14th, 2017 | admin

V Cirkulaciji 2 z veseljem napovedujemo otvoritev sezone leto 2017/ letnik X, ki bo v četrtek, 30. marca 2017, začenši ob 18.00: Preštevanje podpornikov in domačih. Predlagamo socializiranje na način “shareanja” (kakšno dobroto prinesite s seboj).

Prigodni kulturno-umetniški program se bo začel ob 20.00 dokaj neobvezno – impro session, dva ali trije. Mali synthi velikega Boštjana in otožni zvoki mandolin – Savski + Cirkulino ter Kristl.

Sezonske vstopnice so na voljo za en rabljen laptop (letnik 2007 in starejši, vendar ne pred 2003).

space11

v nadaljevanju:

Klammer & Gründler Duo

Klammer & Gründler Duo

Sreda, 12. april 2017 ob 20.30: Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck
Oba glasbenika improvizatorja prihajata iz Graza/ Avstrija. Mali pribor pomeni mali nabor instrumentov, tudi tolkal – morda le “snare” in “hihat” (Klammer) ter miniaturna električna kitara (Gruendler).  In seveda modulacije in perturbacije s pomočjo elektronike. Oba glasbenika že dolga leta sodelujeta v različnih zasedbah, v katerih sta bila oba vedno tudi nosilca.

Klammer in Gründler sta med pionirji elektroakustične improvizirane glasbe, pionirja pa sta še vedno – tudi v današnji digitalni dobi. Klammer & Gründler Duo (KGD) je nastal v avstrijskem Grazu leta 1985 in ostaja ves čas aktiven projekt, ki se po svoje preriva med različnimi z improvizacijo povezanimi stili: impro-rock, free-jazz, elektroakustika in elektronika.
https://de.wikipedia.org/wiki/Klammer_%26_Gr%C3%BCndler_Duo

flyerB2Cut20. – 27. april 2017: Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not / LIMBICO; prostorska instalacija
Ale je najnovejši participant pri prostoru C2 na Tobačni. Poleg otvoritve napoveduje še dve intevenciji znotraj prostorskih parametrov. V sodelovanju z domačini.

Alessandro Di Giamapietro se pri svojem umetniškem delovanju ukvarja s fotografijo, video inštalacijami in performansi, pri čemer ruši konvencionalne pripovedne oblike ter zidove med realnostjo in fikcijo. V kontekstu eklektičnega, šaljivega in navidezno minljivega izražanja ustvarja bizarne in skrivnostne situacije, v katerih realnost postane negotovost, negotovost pa se zlije z realnostjo.

Njegovo delo, pa naj gre za fotografije ali video inštalacije, je v svojem bistvu vizualna kakofonija podob in živih barv, ki so igrive, a obenem predrzne in moteče. Vsa svoja dela realizira z amatersko opremo, vsakdanjimi napravami, kot npr. pametnimi telefoni. Celotno delo je neke vrste osvobodilni ritual, v katerem so družbene norme in zunanje podobe potisnjene ob rob, izpod mask pa privrejo skrivni vzgibi. Pošasti, ki živijo v Alessandrovih stvaritvah, se nenehno kopičijo in rastejo v organizem, ki se širi iz realnosti v fotografijo, video ali na internet.
/Francesco Urbano Ragazzi/

Foto Borut Krajnc

Foto: Borut Krajnc

torek, 9.maj 2017: Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski), kar je troglava zvočno-raziskovalna intervencija njihovih glasov in sočasnega elektronskega preoblikovanja.  Trojica izpostavi tri avtorske načine – z možnostjo kratkotrajnega poenotenja – kar bi lahko celo imenovali zbor. Ne ravno naključje je hotelo, da dan sovpada z dnevom zmage nad fašizmom.

Moške sodobne različice vokaliziranja so izven gostilne ali cerkve (formatiranih oblik pevskih zborov) redke. Na pobudo Košnika, ob neposrednem nedavnem vzoru Tomažinke, je nastala ideja za glas kot izhodišče in elektroakustične prijeme kot berglo.

Ljubljana_MMF_Logo13. maj: Mini Maker Faire Ljubljana
Maker Faire je svetovno največji ‘show and tell’ dogodek, ki združuje raznovrstne ‘maker-je’, izumitelje, ustvarjalce, umetnike, znanstvenike in tehnološke zanesenjake. Celodnevni sejem z razstavami, demonstracijami in delavnicami bo potekal v soboto 13. maja od 10.00 pa do večernih ur na več lokacijah v Tobačni Ljubljana – in tudi v Cirkulaciji 2. Dogodek je konglomerat znanstvenega, obrtniškega, podjetniškega in izobraževalnega delovanja, ki s povezovanjem vseh teh in še nekaterih drugih sfer bivanja in dela družbe, ponuja zanimivo raziskovanje vsakomur, ki ima željo po novih odkritjih. Zato vabljeni vsi!

robotanika223. maj: otvoritev razstave/ performativnega tehno okolja Robotanika – Genesis
Sodelujoči: Lars Vaupel (Nemčija), Ewa Justka (Velika Britanija/Poljska), Adam Donovan (Avstrija/Avstralija), Karlheinz Jeron (Nemčija), Stefan Doepner (Slovenija/ Nemčija), Borut Savski, Dominik Mahnič, Boštjan Čadež, Boštjan Leskovšek (vsi Slovenija). Robotanika: Geneza je intermedijska razstava in sklop performativnih dogodkov. Tritedensko dogajanje bo imelo več vrhuncev:
Otvoritev razstave Robotanika: Geneza 23. maja.
Razstava bo odprta vseskozi v večernih urah – pa do javne zatvoritve konec prvega tedna junija 2017.
26. maj: Ewa Justka (koncert z malimi zvočnimi sintetizatorji, ki jih dela sama)
30. maj: Adam Donovan in Katrin Hochschuh

Javni vrhunci so v osnovi umerjeni na posameznega gostujočega umetnika, ki za ta namen izkoristijo prostor/ razstavo in seveda prejmejo polno tehnično in avtorsko podporo prisotnih sodelujočih umetnikov. Vsak od performativnih dogodkov je celovečerni, saj nastopi več avtorjev.
Cilji:
1. Predstaviti situacijo in kibernetske objekte/ naprave na način, da bodo glavni dejavniki (-> ne več zgolj orodja) avtonomne naprave, njihova vzajemno-prepletena in soodvisna dinamika. Naprave torej ne smejo biti samo klišeji in reprezentacije (pop-)kulturne dominance Človeka;
2. razumevanje pojma naprav razširiti še na mehkejše pojavne oblike (demodulirani signali: temperatura, radijski valovi, svetloba in drugo); seveda tudi računalniški programi (logični jezik). Nekaj od tega zajemati in prestaviti v vidni svet, slušni svet, gibanje, besede, kar so vse determinante intermedijskega estetskega prostora – to so mediji, ki jih kot intermedijci vse uporabljamo;

tumblr_static_naslovkačetrtek, 1. junij: ZASAVJE NOISEFEST INTERNATIONAL – ljubljanski intro
http://znfi.org
Zasavje Noisefest International (ZNFI), Vol. 4, once again brings a substantial list of international performers and noise artists from all over the world to show their craft at the industrial venue –  decommissioned coal-miners-washroom called “vašhava”. On both days, 2nd and 3rd June, the place is going to rumble under the intense pressure of sound frequencies, with added visual effect of the space itself (with chains dropping down from the high-constructed ceiling).

The festival is unique for the simple reason that it brings together various artists from all around the globe, to the industrial setting that is specific to the environment/region that we live in.

KHJ_giraffe_pdf2. do 7. junij: nadaljevanje Robotanika- Genesis
torek, 6. junij ob 21.00: Karl Heinz Jeron / Opera Robotanica
Karlheinz Jeron ima zanimiv pristop do pojočih struktur. Pojoča žirafa.

To je tudi  javna zatvoritev/ zaključni dogodek mini-festivala.

 

Derek Holzer: Vector Synthesis sketch, Helsinki FI, January 2017Petek, 16. junij: Derek Holzer (ZDA, Finska) – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA; audiovizualni performens; pogled v zvočno modulacijo svetlobe…

Projekt Vektorska sinteza temelji na audiovizualizaciji s pomočjo analogne sinteze na podlagi principov vektorske grafike, pri katerem se raziskuje neposreden soodnos me zvokom in podobo. Lahko je v obliki živega nastopa, ali generativne instalacije. Zvok in grafiko poganja analogni sintetizator, ki vpliva na vertikalne in horizontalne premika žarka in sestavlja oblike z neskončno resolucijo, kar omogoči hipnotičen pogled na zvok.
Več na: http://macumbista.net/?page_id=4869

18. junij 2017 ob 21.00: dvojni trojček – Mike Hentz, Javier Areal Velez, itd. ( Leskovšek, Savski)
Tik pred otvoritvijo razstave v galeriji Tobačna 001 tamkajšnji rezident Mike Hentz predstavi ključne točke sodobnoumetniškega ustvarjanja. Hentz je lani v C2 vodil umetniški akcionistični intenziv Klima/ Dekadenca.

JavierArealVelezPovsem naključno se ta dan pojavi tudi argentinski skladatelj in improvizator na kitari Javier Areal Vélez, ki je odprt za kakršna koli sodelovanja.

Javier Areal Vélez is an Argentinian composer and improviser who performs mostly on electric guitar, with or without things stuffed between its strings. His approach relies heavily on a primal technique that emphasizes timbre and rhythm, and avoids traditional forms in favor of intensity, dynamic contrast and general strangeness. The physicality of his interactions with the guitar creates sonic outcomes not usually defined by any specific genre.
http://javierarealvelez.com.ar

TanjaVujinovic-Explosions-web23. junij 2017: Tanja Vujinović – dva avdio-vizualna dela iz ciklusa Univerzalni Objekti -> Eksplozije in N_zvoči_objekti; do 30. junija
Eksplozije je delo, ki je sestavljeno iz štirih scen eksplodirajočih objektov. Samo za trenutek smo kot opazovalci v poziciji, ko lahko vidimo delikatne objekte pred in po tem. Dogodke v tišini spremlja skupina avatarjev.
N_zvoči_objekti bo tokrat predstavljen kot enokanalni video. Sestavljajo ga nenehno mutirajoče trodimenzionalne čoveške figure, ki jih parcijalno transformira pet zvokov prevzetih iz znane knjižnice takoimenovanih nepojasnjenih zvokov (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unexplained_sounds).
Poligoni trodimenzionalnih objektov so generirani, fragmentirani in repozicionirani v realnem času, sočasno pa naključni parametri nizkofrekvenčih generatorjev hrupa vplivajo na teksture površin objektov. Notranje sledi teh abstraktnih digitalnih teles obkrožajo neznano, medtem ko njihovi trajektoriji počasi odkrivajo možne strukture.
Produkcija Zavod Ultramono v sodelovanju s Cirkulacijo 2.
http://www.ultramono.org

Tatsuru Arai - Hyper-serial music

Tatsuru Arai – Hyper-serial music

7. julij 2017: Tatsuru Arai – Arkhitek-ton; audiovizualni performens
Tatsuru Arai je skladatelj, umetnik zvoka in slike, programer, ustvarjalec celostnih umetnin. Dan prej bo nastopil na poletnem taboru Sajeta.

The thema in my music art is to present the fundamental physical nature of the universe in the form of perceptional experiences. I found the aesthetics of “geometric structure” in historical musical works. The human perception of sound, one physical phenomenon, influences human being and the “geometric structure” is a fundamental pillar that allows us to understand the true nature of the universe. Creating a way to experience even a part of the nature of the universe through sound is my idea of the ultimate artistic work. An attempt to realize the perception of music through non-auditory sense is achieved by extracting and visualizing the “geometric structure” of music, which is as an essential element in perception of music and is a manifestation of sound.
https://www.tatsuruarai.com/

5. september 2017: Monika Pocrnjič – zvočno svetlobna instalacija dghsgfjemalih enočipnih optosenzitivnih sintetizatorjev SVAROG.3
Elektronski glasbeni instument Svarog.3 je optični theremin na katerega igramo z uporabo različnih virov svetlobe ter tako spreminjamo višino tona in glasnost zvoka.

Svarog-ov.3 oscilator je izdelan s pomočjo IC NE555 in fotoupora. Na izhodu (3, output) daje pravookotni impulz, katerega frekvenca je odvisna od upornosti fotoupora (LDR1). Recept: 555 čip,2x fotoupor, 3×4,7k upor, 1x 10 k upor, , 1x 0.1 uF kondenzator, 1x 10uF kondenztor, 1x audio output… Do 12. septembra 2017.

torek, 19. september 2017 ob 20.00: Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava (do 30. septembra)

 Luka Prijatelj: De-ikonizacija, 2016

Naslovna fotografija: Luka Prijatelj: De-ikonizacija (ALUO, UL, 2016)

“Ponavljanje” je prostorsko-performativna instalacija, ki izhaja iz fotografskega medija in se razširja v polje situacije, srečnja mimoidočh z razstavljenimi objekti. Rauch zasnuje razstavo skozi radikalne reze v ustvarjena dela, iztrgane fragmente iz zaključenih zgodb in na ta način ustvari prostorski kolaž, instalacijo, kiparsko-fotografsko postavitev, ki jo umesti v izbrani prostor. Nastalo delo je predlog, so navodila, usmeritev gledanja, izkušanja, mišljenja, nikakor pa ne dokončno delo. Razstava je živ organizem — v Rauchovo postavitev, bolj rečeno predlog postavitve posegajo avtorji, gledalci, zaposleni, naključni mimoidoči z namenom, da od ustvarjenega preidemo k ustvarjalnemu, od dela k delovanju.

Produkcija: Trajekt – Zavod za prostorsko kulturo, Ljubljana
Koprodukcija: Cirkulacija 2
S podporo Mestne občine Ljubljana.

v okviru razstave:
petek, 22. september 2017: HuXterlTronik

1HuXterlTronik (Dani Bedrač) is a poet, songwriter and electronic music performer. He has published more than ten albums with his own music, based on so called psychedelic concepts, mixed with folk, rock, electronica, etc. In past few years he has been working with vintage physical modeling analog synthesizers and sequencers (Yamaha AN200, Korg Electribe ER1, Quasimidi Rave-O-Lution …), using their factory presets, patches and samples as a ready-made music materials, combined with minimalistic and distorted video sequences. Nowadays he discovers some new possibities within noise, industrial, and ambient music. His new performances SATURATION / NON MUSIC are based on somehow new approach to noise and ambient, combined with minimalistic and distorted video projections.

 

klaus filip & noid: some of our tonewheels

klaus filip & noid: some of our tonewheels

6. oktober 2017: Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics::
skupinska produkcija 2. -7. oktober; installational performance
Klaus Filip: It must have been very exciting, when sound artists discovered optosonics – the synthesis of sound by modulating light – around 1900. The good thing about it is: it is still exciting. Although it was used by commercial film, the technology never made it into common awareness – people still experience it as magic – while radio – which is based on exactly the same technology – is percepted as old-fashioned. Optosonics can be rediscovered with relish in the age of DIY.
http://filipino.klingt.org/sonic_luz/
http://filipino.klingt.org/photophon/

 

 

21167753_1793136674037522_4546992306084082958_o11. – 13. oktober 2017: Četrta edicija festivala STIROPOR! Le kje? Cirkulacija 2, Tobačna, Ljubljana
Od Buenos Airesa do ZDA, od Londona do Hrvaške, od Hrastnika do Kitajske – trije dnevi glasbe od vsepovsod – brez žanrskih meja!
1st evening is all about noise and distortion.
2nd day is dimly and misty – curated by Brassfoot.
3rd and final night is the rave everybody is waiting for.

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

kravatarji4b10. – 17. oktober 2017: MFRU ->Ambasada Cirkulacija 2 -> Centralna postaja Maribor

Cirkulacija 2 v dneh Mednarodnega festivala računalniških umetnosti predstavlja svoje dejavnosti v Centralni postaji na Koroški 5 v Mariboru. Okostje  je razstava umetniških in tehničnih domislekov/ artefaktov ter zapisov o preteklih dejavnostih. Pripravili smo nekaj (inter)medijskih postaj, spletni 3d radijski program in migajoč objekt ali dva.

Razstava bo potekala od torka 10. oktobra pa do zaključka festivala 18. oktobra 2017. Vrhunec bo v torek 17. oktobra 2017, ko bodo Ambasadorji Cirkulantje tudi osebno prisotni in kakšno zakuhali/ odigrali!

26. – 31. oktober 2017: Neža Jurman

  Pez1Pez2

 

Preko vode do svobode v Kinu Šiška

January 24th, 2017 | admin

Toplo vabljeni na dvojni dogodek, ki bo  v četrtek 26. januarja 2017 ob 20.00 v Kinu Šiška. Oba gostujoča projekta sta bila v letu 2016 del programa Cirkulacije 2, Tobačna Ljubljana. Večer nosi naslov Preko vode do svobode, kar pomeni, da si je treba na poti do svobode zmočiti noge/ sezuti čevlje, nogavice/ zavihati hlače, spodrecati krilo.

Kako je stati med dvema bregovoma z gležnji v vodi? Lepo, ni pa lahko… (je biti Slovenec) (Ciril Zlobec; 1992). Eden od nezanemarljivih rezultatov so čiste noge. Dodaten razvoj in zaokrožitev zgodbe o prekovodedosvobode je, da smo mi na drugem bregu že bili, a se vračamo, ker bi radi čez prepeljali tudi druge. Ranjenici morajo proći! (Richard Burton v filmu Bitka na Sutjeski; 1973).

Ob 20.00 bo na sporedu tretja prigoda novih Novokomponiranih z naslovom Herman & Savski: Vračnica in bali. Bogdana Herman in Borut Savski družita ljudske povedi, pesmi, petje, zvok in glasbo v novodobno butaro brez celofana.

Ob 21.00 sledi zvočno-vizualna-gibalna predstava Dogodek O trojice Simon Svetlik, Ryuzo Fukuhara in Tušek (alias Borut Kržišnik).

P1020327_crop

Herman & Savski: Vračnica in bali
Duet Bogdana Herman in Borut Savski v novem serijalu Slovenskih novoljudskih gradita na osnovi ritualnih prvin – starosvetostih, ki jih je slovenska tradicija očitno polna. Tako kot ljudske pesmi so se ohranile v polju ljudskega izročila. Rekla, uganke, uroki, zagovori, molitvice – to so vse starodavni pripomočki samouravnavanja in usklajevanja z okolico/ z (neobvladljivim) zunanjim. Poleg tega sta avtorja dodala nekaj glasbenih točk, zgrajenih na podlagi manj znanih ljudskih pesmi: Žlahtni gospod Baroda, Alenčica Gregicova sestrica (obe zapisal France Prešeren) in Kaj se po svetu godi (zapisal Karel Štrekelj).

Avtorja sta izbrala performativni glasbeno-zvočni pristop, ki razširi polje dramaturških in interpretativnih možnosti. V tako ustvarjen prostor tudi poslušalec zlahka vstopi. Aranžmaji izbranih ljudskih pesmi so za oba avtorja časovni stroj, s katerim pesmi preskočijo stoletja in se znajdejo v sodobnem času. Nobene glasbene arheologije, prosim!

Kombiniranje glasbe in glasbe osvobojenega zvoka ter na drugi strani pripovedi in pete pesmi pomeni za oba avtorja (in občinstvo) zmočiti noge. Na eni strani preciznost, metrum, red, zaporedje, zgradba, unificirani instrumenti – vse prepojeno s stoletnimi ideološkimi kalvarijami. Na drugi strani zvočni ambient osvobojen napake, metra, sozvočja – ne poljuben, vendar neprimerno bolj prhek material!

Bogdana Herman – glas, beseda, pripoved, pesem
Borut Savski – zvok, glasba, elektrificirani instrumenti, elektronski vmesniki, računalnik
Tomaž Kolarič – analogna video manipulacija
Več o projektu na http://www.3via.org/index.php?htm=novoljudske/2016
Zahvale: Cirkulacija 2, KUD Trivia, Kino Šiška, Galeriji Kapelica; projekt je v letu 2016 podprla Mestna občina Ljubljana

Projekt “O”
Ni ničesar bolj zanimivega kakor nenehno raziskovanje čudnih pota svobode. Nahajamo se na odprtem in spolzkem prostoru, kjer se podoba svobode preliva iz ene oblike v drugo. Meja med živim in tehnološkim zbledi, premišljenost in mehanska določenost se raztreščita ob nepredvidljivost sedanjega trenutka. Tako zmeraj znova odkrivamo živost v tehnoloških napravah in mehanske vzorce v nas samih. V tem tesnem klinču nepredvidljivosti in nenehnega spreminjanja na eni strani in fiksnih konstruktov na drugi gradimo tisto “nemogočo” izvedbo, ki jo ni mogoče izvesti na drugačen način.

Simon Svetlik – video projekcija, video modulacija
Ryuzo Fukuhara – ples, gib
Tušek (alias Borut Kržišnik) – glasba, računalnik, avdio modulacija

O v4 from O company on Vimeo.

Organizacija dvojnega dogodka: Kino Šiška
Napoved na http://www.kinosiska.si/glasba/preko-vode-do-svobode-vracnica-in-bali-projekt-o

Herman & Savski (foto: Boštjan Leskovšek)

Dogodek O (foto: Boštjan Leskovšek)