2011: Cirkulacija 2 + MFRU

Cirkulacija 2 – Platforma za totalno umetnost na festivalu MFRU 2011

Javni prostor in metafore javnega prostora

Osnovna pojavna oblika gostovanja Cirkulacije 2 na MFRU 2011 bo ve? akcij v javnem prostoru – neposredna uporaba ulic in stavb za namen umetniškega sporo?ila. Umetniško sporo?ilo že nekaj ?asa ni ve? le estetsko – vizualna podoba – ampak vedno bolj eti?no – torej: resnica – ki pa je bila vendarle že od nekdaj del celovitega umetniškega izraza. Resnica in pomensko bližnja pravi?nost se zdijo bolj temelji za kakšno drugo ?lovekovo podro?je delovanja – sociala in politika – vendar se je tudi to v polpreteklem ?asu vedno pogosteje znašlo v umetniških okoljih – v izoliranih prostorih umetniških galerij. Ko je bilo to iz ve?ih smeri prepoznano kot omejujo?e, prescription se je pojavila nuja po premiku na prosto – z drugimi besedami: nazaj v svobodo. Vendar, ali so zunanji prostori sploh prosti, svobodni?

Osnovna nit ve?ernih javnih akcij sodelujo?ih v okviru iniciative Cirkulacija 2 so efektni – predvsem svetlobni – posegi v javni (urbani) prostor. Ne neposredno politi?ni, vendar še zdale? ne apoliti?ni – lahko bi rekli civilnodružbeni, kot je civilnodružbeno vsako samoorganiziranje posameznikov z namenom javnega delovanja in izražanja temeljnih interesov. Seveda se pri tem tr?i ob privatni prostor in – prek javnih institucij – sprivatizirani javni prostor.

Na metafori?ni ravni pa je javni prostor, ki ne želi biti le individualni prostor, sopomenka za vrsto na?inov dela, ki jih že ve? let poslušamo in morda ne poznamo dovolj: naredi-sam (do-it-yourself; DIY), odprta koda (open-source-code); ki v širšem pomeni tudi odprti kodeks – torej participacija pri sestavljanju znakov, zakonov), itd. Civilna družba je bila v zadnjih desetletjih instrumentalizirana s strani birokratiziranih nadnacionalnih humanitarnih organizacij in se skoraj ve? ne dogaja samoorganizirano. Razumevanje sveta se je pod vodstvom ekspertnih skupin spremenilo v eno samo nepregledno relativiziranje – tudi najbolj temeljnih principov, ki se ti?ejo vsakega državljana. Iz te nepreglednosti pokukajo na plan okostenele ideologije preteklosti, kot primeri enostavnih absolutnih resnic. Religije in nacionalizmi. Posledi?ni pasivizaciji množic lahko skupinice posameznikov predložimo v zameno le aktivno javno pozicijo. Zato torej javne akcije, vendar ne s strani zgodovinsko precej druga?e determiniranih aktivistov – ampak umetnikov.

Orodja/ polja


Iniciativa Cirkulacija 2 bo za udeležbo na festivalu MFRU 2011 združno pripravila nekaj razli?nih svetlobno-projektorskih sistemov, med njimi tudi v doma?i delavnici narejeni prototipi laserskih sistemov, ki bodo vsi skupaj delovali usklajeno in skušali zadostiti tudi estetskim kriterijem sodelujo?ih umetnikov, pri tem se ne bomo ognili pripravi t.i. avtonomnih svetlobnih grafitov. Sistemi bodo interaktivni in generativni, kar pomeni uporabo senzorjev, aktuatorjev in ra?unalnikov – to pa je tudi temelj umetniškega pristopa, ki druži sodelujo?e umetnike.

Tokrat bodo to Neven Korda (SI), Boštjan Leskovšek(SI), Stefan Doepner (DE in SI), Lars Vaupel (DE), Boštjan ?adež (SI), Milan Kristl (SI) in Borut Savski (SI).

MFRU2011  Cirkulacija 2 interventions are loosely linked with workshop situation http://wiki.sgmk-ssam.ch/index.php/KIBLIX_2011

MFRU2011 – http://www.mfru.org/mfru2011.html

V dneh od  18. do 23. novembra 2011 bo bazna postaja Cirkulacije 2 v prostorih na Koroški cesti, kjer bodo potekale vsakodnevne priprave in teko?e adaptacije sistema, za obiskovalce pa prost dostop od poldneva dalje. Vsi sodelujo?i bodo voljni za raznoliko komunikacijo z ve?glavim ali posameznim ob?instvom. Vsak ve?er pa bo na razli?nih lokacijah potekala svetlobno-zvo?na akcija.

Za oblikovanje polja razumevanja uporabljenih diskurzov bomo predhodno pripravili sistem klju?nih besed/ konceptov, ki bodisi segajo v polje umetniške teorije, umetniške zgodovine in predvsem novejših principov tehnološko-kibernetske umetnosti, s katero se ukvarjamo. Izpostavljeni bodo nekateri teoretiki, ki so mislili tudi polje medijske umetnosti.

Kot doslej bo pomemben del bazi?ni moment konstruiranja sobivajo?e in sodelujo?e skupine posameznikov, ki mora zadostiti potrebam sodelujo?ih in obiskovalcev. Temeljna konsumpcija je hrana – torej tudi priprava hrane. Višja konsumpcija – konsumpcija vsebin – pa naj ne bo enosmerna, ampak komunikacija. Višji nivoji komunikacije vodijo v spoznanje – generiranje pomenov – razumevanja.

Za razliko od dosedanjih projektov Cirkulacije 2, ki so potekali pod zna?ko Platforma za totalno umetnost, gre tokrat za družni akcionizem skupine, ne ?isto lo?eni tehnološko-delavniški del pa bo potekal v okviru hkratnega festivala Kiblix v prostori KIC Kibla.

Iniciativa Cirkulacija 2

Razširjena Cirkulacija 2 je rahlo povezana združba posameznikov z lastnim umetniškim izrazom, ki v okviru dogodkov poimenovanih Platforma za totalno umetnost v letih 2010 do 2013 izvaja tri enotedenske akcije letno z namenom ustvarjanja žive umetnosti. Kot taka ni vezana na razstavni program galerij, ampak na aktivno participacijo števil?no mo?ne ekipe ustavrjalcev, ki lahko na licu mesta obrazloži namene in postopke, ki jih uporablja. Za uspešno vmeš?anje v neposredno okolje se neprestano preverja smisel po?etja in prilagaja postopke umetniškega delovanja. Umetniško delo je rezultat dela vseh sodelujo?ih avtorjev. Ali: Platforma je umetniško delo.

Cirkulacija 2 je bila ustanovljena leta 2007 z namenom prevetritve produkcijskih in prezentacijskih sistemov galerij in muzejev, in to skozi ve?letni proces skupinskega delovanja. V ve?letnem obdobju delovanja mora nedvoumno prikazati uspešen rezultat daljših sodelovanj – tako na polju razumevanja nekaterih segmentov sodobne umetnosti, kot na polju ustvarjanja novih poti sodobne umetnosti. To ni produkcijska enota za umetniška dela posameznih avtorjev, ki sicer delujejo povsem neodvisno. Temeljni namen ve?letnega delovanja je tudi ustanovitev neodvisnega skupnega fizi?nega prostora za tehnološko in umetniško produkcijo – umetniške delavnice – ali ?e ho?ete: centra za intermedijsko umetnost.

 

*********************************************

Cirkulacija 2 in MFRU – uvodni opis in zabeležke

Datumi:

Od 18. do 23. novembra 2011 – v okviru festivala MFRU, Kiblix

Prihod: v ?etrtek 17. novembra zgodaj popoldan.
Odhod: v ?etrtek, 24. novembra

Udeleženci (predvidoma 8 ljudi):

Potrjeno: Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Neven Korda, Borut Savski, Boštjan ?adež, Milan Kristl (vsi Ljubljana) in Lars Vaupel (Hamburg)
Delno potrdil: Luka Frelih (Ljudmila)
Predvidoma krajše prisotna: Reni Hofmueller (Graz)
?e potrdi: Ksenija ?er?e

Sodelovanje z nekaterimi lokalnimi umetniki in mednarodnimi udeleženci vzporednega delavniškega dogajanja Kiblix.

Tokratna temeljna usmeritev Cirkulacije 2 je delo v timu za namen vsakove?erne javne akcije – torej neke vrste performativna dejavnost. Podnaslov za?asno enak letošnji seriji akcij v javnem prostoru – Urbi et orbi.

Vsi udeleženci bivajo v tistih dneh v Mariboru.
Cirkulacija 2 ima v dneh festivala fiksno bazo nekje v centru Maribora.
Prehranjevanje je sestavni del projekta. Po poprejšnjem dogovoru z udeleženci Kiblixa so prehranjevalne aktivnosti lahko redna to?ka prekrivanja obeh ekip.
Zaželjeno bi bilo nekakšno samoiniciativno prehajanje iz delavniškega Kiblix predela v performativni (C2_MFRU) – in obratno.

Stroški:

Po dogovoru organizator MFRU krije potne stroške, bivanje, stroške prehrane in delno stroške izdelave naprav. V idealnem primeru je to v višini 50 odstotkov vrednosti projekta.
Prevoz opreme iz Ljubljane v Maribor in nazaj z najetim kombijem in voznikom po desedanjih izkušnjah znaša malo preko 200 EUR. Drugi prevozi potekajo z najcenejšimi prevoznimi sredstvi – vlakom. En tuji udeleženec pride iz Hamburga, drugi pa iz Berlina.
Soproducent Cirkulacija 2 krije honorarje udeležencem in delno stroške izdelave naprav v višini 3000 EUR iz projekta Platforma za totalno umetnost. Za vse dni prisotne udeležence je predviden minimalni honorar/ nadomestilo v višini 300 EUR, kar pomeni skupaj 2400 EUR.

Koncept:

Enotedenska serija dnevnih priprav in javnih akcij v urbanem okolju Maribora. Letošnja serija akcij v javnem prostoru se imenuje Urbi et orbi. Konkretni teden akcij na MFRU lahko pridobi še kakšen bolj poveden naslov.

Smisel javnih akcij je v širitvi kreativnega umetniškega prostora delovanja nazaj v osnovni javni prostor. Pri tem se vzpostavi vprašanje civilnodružbenega organiziranja (samoorganiziranja) in s tem povezanega aktivizma, kot je definicija takšnega javnega delovanja. Teza je, da je samoiniciativno organiziranje še ena žrtev atomiziranja ljudi na raven izoliranega posameznika – potrošnika. Nadomestne civilne pobude potekajo na na?in mednarodnih zvez – od vrha navzdol – in pomenijo (hote ali nehote) razvrednotenje principa samoorganiziranja.

Ob vsem tem je smiselno vprašanje povezav med tremi segmenti, ki jih pre?imo: umetnost, socialna angažiranost (aktivizem) in tehnologija (širše: znanost). Omenjena trojica principov ni enostavno kompatibilna, zato morda velja razmerja (spet) problematizirati – poiskati skupni imenovalec konteksta, kjer se trojica pojavlja. Predvidoma se odgovor nahaja v principih samoorganiziranja na osnovni ravni  – od spodaj navzgor – in aktivnega (kreativnega) – nekonzumnega (nepotrošnega = proizvodnega) – pristopa pri pripravi in uporabi orodij. Vzpostavi se tudi izobraževalni princip kot eden od vidikov (javne) komunikacije.

Predvidoma pet ve?ernih vizualno-zvo?nih dogodkov, predvsem s pomo?jo samokonstruiranih naprav. Med temi so najbolj izpostavljeni razli?ni laserski sistemi, vendar tudi video projektorji in drugi svetlobni sistemi. Zvo?ni sistem je prav tako samokonstruiran in vedno prisoten. Pogosto so zvoki krmilni signali vizualij in obratno. Izbor teže enega ali drugega je stvar umetniške odlo?itve. ?eprav je osnovna želja, da operiramo z samozgrajenimi orodji (DIY), pa se vendar ne bomo mogli povsem ogniti uporabi že narejenih orodij – z razli?nimi stopnjami predelav (hackanjem). Nekatera orodja sicer sodijo v t.i. javno/ prosto rabo (public domain). Nabor orodij je v veliki meri ideološki moment po prej opisanih kriterijih, ki pa ga pri Cirkulaciji 2 ne jemljemo dobesedno (dogmatsko).

Sodelavci Cirkulacije 2 posebej za MFRU dogodke pripravijo tudi projekt dovolj enostavnega laserskega sistema za primer delavniškega dogodka. Ta laserski sistem mora omogo?iti dokaj jasno pisanje besed.

Ugodno bi bilo uporabiti tudi predhodne na?ine javnega komuniciranja – predvsem sproti delane tiskovine (plakati in letaki). Za ta namen bi bilo ugodno pridobiti nek tiskalni stroj.

Odprta komunikacija pomeni predvsem bazi?no interaktivnost s prisotnimi. Pri tem se bomo koketiranja in servilnosti skušali ogniti – predvsem kar se ti?e poenostavljanja ali razvrednotenja koncepta.

Pripravili bomo torej celovit vizualno-zvo?ni sistem, ki naj bi za en korak presegel dosedanji preizkusni vizualno-zvo?ni u?inek, vendar se ne bomo spogledovali z doseganjem predvidljivih estetskih u?inkov. Celota bo vseeno ostala sestavljanka fragmentov, dramaturgija pa posledica posameznih ugodno-neugodnih konstelacij sodelavstva in obiskovalstva.

Vsebina bo sestavljena iz klju?nih besed, izrekov (parol) izbranega histori?no-aktualnega teoretskega ?tiva, ki ga bomo pripravili že pred projektom. Na osnovi teh izto?nic lahko potem poteka tudi kakšna diskusija – privatna in/ali javna.

Ugodno bi bilo uporabiti metode sprotnega ali hitrega arhiviranja/ objavljanja, streamanja, video montaže, rabe razpoložljivih medijev.

Prisotni so še nekateri drugi konceptualni vidiki, ki so podrobneje opisani na spletni strani www.cirkulacija2.org ob prejšnjih projektih


Events so-far:

2024 Glitch trigger#1 + Rastišče + [na praznik kulture] Niko Novak – Poslednji med velikimi croonerji | Last of the big crooners + [last minute] vrhunski avdio-vizualni duo MSℍℝ (ZDA) v ŽIVO z MASℍ MAℕIF OLD + [Diskurzor 004] Konzervacija+restavracija v okviru Cirkulacije 2 + 2023 Vesele praznike in pogumen vstop v leto 2024 + ART-MUS: Sejem umetnin in praznik umetniškega izraza! + Aphra Tesla, Stefan Doepner archAngel Incorporated / 8 duš + VIDEOPISMA / Henrike von Dewitz in Simon Svetlik + [sreda] Prepared Surroundings 2023: 15. mednarodni festival eksperimentalnega zvoka + [torek CoFestival] Kolektiv NDA Hrvaška: Predstava, ki nastaja + Translacija | Traslación: Rdeče niti #Cirkulacija 2 + dvojna Friforma: WERCKMEISTER kvartet + Mladi Raziskovalci – kvartet + Osnovni delci Cirkulacije 2 na festivalu IZIS Koper + [interview] “Cirkulacija 2: The space we share” + Agustina De Vera: Čustveno avdio-vizualni zemljevid :: sledi potovanja v Slovenijo + Tom Winkler :: Stròj1 strôja m (ȍ ó) + [Jazzz klub Mezzoforte] ZORAN ŠĆEKIĆ koncert mikrotonalne glasbe + Ne-festival: KRIK :: PRVI GLAS + Vida Vojić :: PATTERNS LEAD ME HERE + [synthi delavnica] Alwin Weber “NoiseToys – not just for boys!” + Neža Knez in Tin Dožić “PARALELNA PRETAKANJA” + THE ANGEL’S SHARE / Del gre za angelce + Domišljija se razmahne, ko je zunaj slabo vreme | Imagination emerges into weathering + RAM RAM mozaična predstava [zadnji ponovitvi] + Colin Black in Stefan Doepner: The Transmittal Hearing + FAUST : : OBNOVA = večmedijski performens + Excuses Izgovori + KRAČA :: Tatiana Kocmur in Marta Fakuch + [3x v tednu] RAM RAM mozaična predstava + [popopraznična] Pogojna aritmija (z ali brez) + RADART # 14: SONOR(N)OST | tudi v Cirkulaciji 2 + CLOCKWORK VOLTAGE – Patch from Scratch + Francisco Tomsich – Borut Savski = Poletne pesmi | Summer Songs + [8. marec] Anita Wach / 30 Stavkov (Končna rešitev in Boj z duhovi) + VELIKI BENEFIT za Cirkulacijo + Goran Tomčić – “Pompom Nets – Ljubljana” = participatorna umetnost + [fotozvočna instalacija] P L A T E AU R E S I D U E: Zaslonke v pokrajini + [sluhodvod] Tu živijo vsi / Everybody Lives Here – The Third Guy + Stijn Demeulenaere + 2022 [Studio 8.1] Get Together — Dogodek št. 4 – Tobija Hudnik + D•still by Miha Godec / intermedijska instalacija + [veseli december] art-MUS: sejem umetnin v C2 + [skejterji only] “Pet let na svet; hlače spet” = pet za pet v petek + Tjaž in Gizmo :: Glasbena miza + Visual(s) Edition + [Via Negativa vabi] GLASS ILLKA / na predvečer referendumskega dne + Studio 8.1 – Jan Kopač – Vignettes + Fukuhara Lisk Savski :: Dislociran duh + Radharani Pernarčič – PLESNI VODIČ PO KATALOGU UDOBJA + TZUSSS / Silvan Schmid, Tizia Zimmermann, Urška Savič + Maayan Liebman Sharon – INTIMACY / work in progress + Cirkulacija 2 & Stroj za izboljšanje sveta na PixxelPoint v Novi Gorici + FUCKUPTIMEMACHINE by Vida Vojić + [vabljeni] Studio 8.1 / Jan Kopač – Sin_thesis + BIG BANG vs STRING THEORY / big-bend Cirkulacija 2 + Guionnet | Murayama | Filip :: 3 x 2 = 3? + ŽIVI FOSIL / Tatiana Kocmur, Liza Šimenc + Javno dobro in nestanovitni mediji + Nina Stopar – Rojstvo slike | The Birth of a painting + ME SLIŠIŠ :: mozaični dogodek v Cirkulaciji² + ZAKLONIŠČNI TRIO (Estela Žutić, Keiko Myazaki, Gilles Duvivier) + First Terrace Tour 2022: Sofheso, Specimens, Skip Summers, JC Leisure + FriForma: PASCAL NIGGENKEMPER – La vallée de l’étrange / Dolina čudes + [last minute] Zebracadabra: Z/Apophasis – concertanz + Radio Študent TRESK #13: razstava vizualnih natečajev + Studio 8.1: Tobija Hudnik: Get Together, Dogodek št. 3 + Studio 8.1: Tobija Hudnik: Get Together, Dogodek št. 2 + Lapsus-quo / NOTA – Elvis Homan, Boštjan Simon, Liza Šimenc + Studio 8.1: Tobija Hudnik: Get Together, Dogodek št. 1 + Oblak / gibalno-zvočna video kompozicija + Untergrunt poletni jazz festival: Marko Petrušič Petko + Maja Weiss – BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI | director’s cut! + KA TO GLEDAŠ / končna razstava študentk in študentov 3. letnika VIST + Neža Zupanc – recital za flavto + Skupni imenovalec | Common Denominator / velika skupinska razstava + FriForma & Cirkulacija 2: Drašlerja in Røysum + Anita Wach: Levica Sredica Pravica & zvočne zgodbe + Draženje očesa // 53. rojstni dan Radia Študent! + Studio 8.1: Jan Kopač + Kasper T Toeplitz: Elemental II & Burning House + Uspavanka za Cirkulacijo št. 2 in druge zvočne zgodbe + KonstruktK3 smo državljani NSK + [neumorna] FriForma: VVU (Violeta García & Javier Areal Veléz) in Primož Sukič + Martina Jurak: Prehajanje : : Cirkulacija 2 + KUD Mreža / FriFormA\V: MRM trio & Lina Rica + Feminizem zavzema mesto! FriFormA\V in Rdeče zore + Prezenca in e-senca akademskega slikarja Dominika Mahniča + [Cirkulacija 2 & FriForma] Dve trobenti: Silvan Schmid & Timothée Quost / dva Seijira: Seijiro Murayama & Jernej Babnik Romaniuk + Emil Memon GRAFFITI finissage! + 2021 beepblip, Tisa Neža Herlec, Lina Rica: Relativna tišina ob zori + Marta Fakuch – Wellness @ C2 + Emil Memon – GRAFFITI + Studio 8.1: Kako živijo ljudje (bonus track) + KUD Obrat: Onkraj 10 let & Stefan Doepner: Humus + Joe Summers: Five New Songs + 1,5 + Diorama: vizualni dialog Tatiane K. in Giampaola P. + Studio 8.1 #4/21 Brina Kren: kako živijo ljudje. + Mladi Raziskovalci IV. – Lenart De Bock – Steps + Tjaž Juvan: NOISTER::C² – cirkus cirkulatio + Dialog 1,5 + Asinhronost / Tatiana Kocmur in Borut Savski + Tao G. Vrhovec Sambolec – Brati (kot) telesa + Studio 8.1 #3 + Šum #16 + zapovedujemo: John Duncan – Ž + FriFormA\V: LĪMEN + Festival Re_humanizacija! + Cirkulacija 2 – Stroj za izboljšanje sveta v Celju | World Improvement Machine in Celje | 2. letnik + Elvin Brandhi – FEAR THE FEARLESS | BOJ SE NJIH, KI NE POZNAJO STRAHU + Studio 8.1 — Kako živijo ljudje, 2/21 + Barbara Kapelj – Lastne sobe | Rooms of Their Own -> WOW + Gonko Doepner Organism + Mike Hentz – KROG | CIRCLE => festival! + Zeleni zvoki Umoblodnice + JazzzklubMezzoforte Cirku5lacijA sVOBODNImEDmEDIJSKIjAMsEssION + Studio_8.1 _ Brina Kren _ kako živijo ljudje + Barbara Kapelj – Mesto prihodnosti / urbanistično-gradbena delavnica za najmlajše + Peter & Alexander = how to keep loudness quiet? | kako ohraniti glasnost tiho? + Radharani Pernarčič & Cirkulacija 2: IZUMIJE CASTRA FIK ARKEINVAINTIONS OF CASTRO FIK ARKA + abeceda = Mladi raziskovalci, Osnovna oblika in Serija TuYoung researchers, Basic form and Series Here + Rdeče zore: Ingver in GverilkII + Kvadratni meter: NAJEMNINA + STROŠKISquare meter: RENT + COSTS + Duhovi preteklosti oživljeniGhosts of the Past resurrected + 2020 Razširjena Cirkulacija 2: Stroj za izboljšanje svetaExpanded Cirkulacija 2: World Improvement Machine + Kovidska (hiper)produkcija Cirkulacije 2Covid (hyper)production of Cirkulacija 2 + Neven Korda – SPOMINI NA SEDANJOST + Razglas: Mehatronična delavnica Cirkulacije 2 + Borut Kržišnik DANCING MACHINE (new | neu | nov) album + FriFormA\V: Christine Schörkhuber / Noid (Avstrija) – Razmestitve (zvočne instalacije) + Studio_8.1 _kako živijo ljudje, drugič + Q Hologram 2070: Muzej raznolikosti + Vida Voyage aka Vida Vojić aka lonesome cowboy aka secret agent… + Alessandro Di Giampietro – “Assist” | “Pomagalo” – Ikonografija objema Iconography of a Hug + /// Polymorphic ritual //// + presentation_performance: Sailor_log: 3rd ocean + post_festum: uvertura festivala A dela? v Cirkulaciji 2 + ČAS BREZ DOTIKA – skupinska razstava + FRIFORMA\AV: NOITU – SCATTER_RADAR + Skladnjin skupek #1: ad-hoc koncert v Cirkulaciji | podhod Ajdovščina + Studio_8.1 _kako živijo ljudje + Stroj za izboljšanje sveta | weltverbesserungmaschine + Tatiana Kocmur | Liza Šimenc – MARY JANE + Francisco Tomsich -> ELEGIJA | ELEGY + Program 2020 + Cirkulacija 2: Novice iz podzemljaNews from the Crypt + Cirkulacija2GO – kot Feniks!like Phoenix! + Cirkulacija 2 uspešno izseljena! Exodos completed! + [izseljevanje] Cirkulacija 2 na prelomu + 2019 [napovedujemo] Javno-zasebno partnerstvo! + Angstblüten II / Timor Flores II + Nikolaus Woernle et al. – MODULAR MONSTER + Elvin Brandhi: Welcome in the harvest and usher in “the dark half of the year”!Pozdrav žetvi in nastopu mračnejšega dela leta! + Dre A. Hočevar et al – Verso Doxa / celotedenski intenziv + Terraformer predstavlja: Ž, Neo Cymex in Kikiriki + Robert B. Lisek & Cirkulacija 2: UI za umetnike – AI for artists + Boštjan Čadež: Gospod Procesor, razumete življenje?Mr Processor, do you understand life? + B-stran: Lab Irint + Dominik Mahnič – 1/200 + IvAnKe – Outsukisama | performens/ predstava + Rdeča Raketa & Patrick K.-H v Cirkulaciji 2 + Doepner & Summers: Drevesna harfa (ali: Samo drevo nas je), prvi delTree harp (or: Just the Tree of Us), first part + Vida Vojić – Dreams of New NarrativesSen novih zgodb + RAZPROSTOR – razstava in večmedijski dogodek + Skrivni svet NoldusoveSecret Universe of Noldus + RHIZOMAS /Ryuzo Fukuhara, Tracy Lisk, Stefan Doepner/ + Urška Preis & Kaja Janjić – Razgaljeno + tridnevna kitarska šagra: Gino Lucente – Sagra + Sukitoa O Namau & Joe Summers live + Joe Summers | The Last Of England – live score + Tristo tisoč duš na ljubljanskem graduCongregation at the castle: Three hundred thousand souls + RADART #10: X/L Experiment: Radio Tovarna + Cirkulacija 2: Kakofonija kakovizija v OsmoziCirkulacija 2: Cacophonia Cacovisia at Osmoza + ALUO uho in ALUO+C2 praktikum + Program 2019 + 2018 Ne(do)konč(a)no… + “-O-” = Simon Svetlik, Ryuzo Fukuhara in Takatsuna Mukai v C2 + Sound Chambers Series vol. VIII meets C2 + “Bodi Jimi tudi ti!” – delavnica na Gradu Kromberk | Pixxelpoint 2018 + C2 na festivalu Umetnosti in robotike v Trstu | C2 at the Festival of Arte e Robotica in Trieste + Biti aparat | biti umetnik = Roboti risarji + Simpozij Umetnost umetne inteligence | The Art of Artificial Intelligence + Exodos: C2 v Helsinkih / Finska + Jesenski dnevi tečejo | As autumn days go by… + MED, CIMET, ROZINE IN ČAS balletkvintetHONEY, CINNAMON, RAISINS AND TIME balletquintet + Večmedijski skupinski dogodek: MED ZVERJO IN NEMOČJO + Anže Sever – Rob + friformA\V / 16.08.2018 / Lina Rica (HR) / Bálint Bolcsó (HU) / Samo Kutin (SI) + Neven Korda – Daj mi mir! + Petek trinajstega: Trije zvočni pari + Vida Vojić: poezija, zvok in glas + Špica Ljubljana: Alessandro Di Giampietro – Thinga Things | Stvari + Jana Jevtović & Engin Can: Teleskopiranje | Telescoping + oOo! 5. oOobletnica poOovezoOovanj v C² + Izračun Slepih PilotovBlind Pilots Calculation + A Pit of Koelse | Luknja Koelse: Sublimacija znoja + Velenje v Ljubljani: Kutwyv + Nova londonska scena | New London underground Specimens, JC Leisure, Vida Vojić, Joe Summers + John Duncan “The TELL” = svetovna premieraJohn Duncan “The TELL” = world premier + In vendar se vrti | Eppur Si Muove + Cirkulacija 2: Program 2018 + Disinformation + Savski v ConiDisinformation + Savski in Zone + Alte Lezbiše Kunst; zvočni performans + 2017 Kikiriki in ROR v C2 + Doepner in Savski na Robotics Anteprima v Trstu + Marko Batista – Uspavanka za CIRKULACIJO + Nez Pez // Pez Pushing + Maribor: Ambasada Cirkulacija 2 na MFRU + Stiropor = ekspandirani polistiren + Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics::Klaus Filip ::optosonics:: + HuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitri MorozovHuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitry Morozov + Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava + Knjiga oglja / DopisovanjeM + Monika Pocrnjić – SVAROG.3 + Ponovni vzpon Poljske kraljice! + Tatsuru Arai – Arkhitek-ton /+\ Tinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti + M / DopisovanjeM + Tanja Vujinović – Univerzalni objekti (Eksplozije, BBFs2, Tihožitje)Universal Objects (Explosions, BBFs2, Still Life) + Mešani dvojni trojček | Mixed double triplet = Mike Hentz, Javier Areal Vélez, Strunarja + Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA + OPERA ROBOTANIKKA GENESISI Karl Heinz Jeron + ZASAVJE NOISEFEST v C2/Tobačna/Ljubljana! + Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Psychophysics Machines and Swarms + Ewa Justka at Robotanikka: Light = Sound || Zvok=Svetloba? + Robotanika: Genesis + Mini Maker Faire @ C2 Tobačna Ljubljana! + Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski) + Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not + Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck + Cirkulacija 2: Program 2017 + Preko vode do svobode v Kinu Šiška + Luka Prinčič: Razpoke vmesnika IF4Q + 2016 Duplerica: Boštjan Čadež “ROJ” in DivinaMimesis “AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL” + Simfonija groze. Happy New Fear 2017! + RADART #7: RADAR NAD TOBAČNO + Zaprtje -> Dominik Mahnič – Kosi 2014-2016 + Robotanika na razstavi Robotica v TrstuRobotanica at Robotica exhibition in Trieste + slikarska razstava -> Dominik Mahnič | Kosi 2014-2016 + John Duncan v C² ! + Simptomi meta mesta #37: Želja + Anyma na obisku v Cirkulaciji 2 + MC2=Ǝ / gibalna razstava + Neverjetno! 10 let Cirkulacije 2 + Herman & Savski: Vračnica in bali; druga javna vaja + Nina Dragičević: Parallellax release + V nedeljo se dobimo: Na stalnem naslovu najinega početja + Robotanica = C2 does VelenjeRobotanika = C2 gre v Velenje + Herman & Savski: Vračnica in bali; prva javna vaja! + : Niku Senpuki & Emerge, pavleisdead, Emerge & Neven M. Agalma + Atlas of Tremors v C2 + Zasavje NoiseFest 2016 v C2-labu! + Klima: Nedekadentni koncert? + DekaDANCE + Mike Hentz: Živa umetnost kot raziskava kulture in življenjaLive Art as Research of Culture and Life + Napovedujemo: Klima, dekadenca, človek|strojAnnouncing: Clime, decadence, human|machine + Kdo je Mike HentzIntroducing Mike Hentz + Dogodek O5 v C² Event O5 in C² + V iskanju izgubljene enostavnostiIn search of the simplicity lost + Urkuma in ROR v C² + April/ maj v Cirkulaciji 2 – uvod v antidekadenco + Sejem Dostop do orodij | Access to Tools + Welcome to ATT/AND Rijeka – abandon normal devices fair!Dobrodošli na ATT/AND Rijeka – Semenj umetniških orodij! + 2015 happy new fear 2016 – zabava na žicahparty on wires + Oscar Martin: Ekstremni Atraktorji v C2Extreme Atractors at C2 + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Dušan Zidar + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Arturas Bumšteinas + Predstavitev C2 tehnologij na #MTFCentral + šmarnica in cvičk v C2: N’toko in Igor Vuk + Cirkulacija 2: Showcase 0.3 = prigodna razstava preteklih in prihodnjih del in opravil + Hrup smo mi::Kulturni vmesnikiNoise is Us::Cultural Interfaces + Strictly Analog 3# in Svetlobna Gverila v Tobačni & C² + RADART #6 :: RADAR RIZOM :: 4 LETA PLATFORME RADAR + Ars ac²ustic²a -> ART’S BIRTHDAY PARTY, 16. januar 2015 + 2014 Happy New Fear! + Hrup smo mi: Prostor časa | Space Time + Microbot (Stelarc in Doepner) v Cirkulaciji² + C² – otvoritev novega prostora Cirkulacije 2C² – the opening of the new Cirkulacija 2 space + Smernice razvoja: Prostor časa + 2013 VELIKA POŽRTIJA – sobota 21. december ob 20.00 + Arduino praktikum = novodobni tehno intenziv + Dva ugrabljenca z MFRU: John Smith in Oscar Martin + C2 / Platforma za totalno umetnost: Tri socialne skulpture + Izjava Cirkulacije 2 – skupine začasnih uporabnikov Roga + Globoki temni gozdDark forest disko + Zvok organizma – Organizem zvoka + Fruity-Box (Karl Heinz Jeron v Cirkulaciji 2) + Taste of Vtol/ Okus Vtola + Redno letno srečanje ljubiteljev cirkulacije + 2012 Cirkulacija 2: pričetek predstavitev in delavnic Uvod v arduino v RogLabu + Multipla cirkulacija – socius urbis / otvoritev RogLaba + Interšmano = Cirkulacija 2 praznuje… + Sajeta 2012, tehnološke delavnice -> Združene sile C2_TO + Tri muhe na en mah: Cirkulacija 2, Konrad Gęca in Ana Raquel PereiraThree mice: Cirkulacija 2, Konrad Gęca and Ana Raquel Pereira + Cirkulacija 2 v Zagrebu – galerija Močvara, 9. -13. junij 2012Cirkulacija 2 in Zagreb – Močvara gallery, 9. -13. June 2012 + Total Noise Session #3 – Marcus Beuter = umetnost zvoka + v Cirkulaciji 2: Uvod v arduino + Kunst und Brot – Salon des Refusés 2012/1 + 2011 Drevo spoznanja in Hrupni robot v C2 + Platforma za totalno umetnost na MFRU 2011Total art platform at MFRU 2011 + testna verzija: Urbi et Orbi intervencija – v vašem mestu, ko pade noč…trial version: Urbi et Orbi intervention – in your city, when the night comes… + Paralelni svetovi na Metelkovi + Cirkulacija 2 na Sajeti 2011 + Cirkulacija 2 na Svetlobni gverili + 42 let RŠ – platforma RADAR + Redundantne tehnologije – zbiralna akcija + Cirkulacija 2: Space is the Place + Indija v Cirkulaciji >< Cirkulacija v Indiji + 2010 Zvoki Cirkulacije 2 na Novem trgu v Ljubljani + Razširjena Cirkulacija 2 na PixxelpointuExpanded Cirkulacija2 at PixxelPoint + C2_Kiblix_Mfru_Haip : Total Noise Session v Cirkulaciji 2 + Jesenski sadeži Cirkulacije 2 + Social Noise Session + C2 na Paralelnih svetovih na Metelkovi + Cirkulacija 2 na festivalu Sajeta 2010Cirkulacija 2 at Sajeta 2010 + New media drivers feat. Cirkulacija 2 + Expanded Cirkulacija at Alkatraz – wrapping up + Expanded Cirkulacija at Alkatraz + Cirkulacija na Vstop prost v Celju + Cirkulacija 2 prejme Zlato ptico + Predstavitev Cirkulacije 2 v Novi Gorici + Cirkulacija 2: Pomladanski zvitki in Mehki zvoki naveličanosti + Cirkulacija 2 gosti vegetarijanko, aktivistko, umetnico, glasbenico in galeristko Reni Hofmueller + 2009 Cirkulacija 2 na Netart Community Convention v Grazu + javno snemanje: Analogična kompozicija + Reality show – “voice-noise karaoke” + Moška umetnost / Male art + CIRKULACIJA 2 na festivalu SAJETA pri Tolminu + Prostor zvoka = telo zvoka + Cirkulacija 2 in Antikonzum + Netart – krompir v žerjavici + 2008 Cirkulacija 2: Vladavina Konzuma + Majda Gregorič v Muzeju premoderne umetnosti + Transpozicije prostorov na Paralelnih svetovih + Odprta Cirkulacija 2 + Cirkulacija na koruzi / Dario Seraval v Brlogu + Napoved: Cirkulacija pod pritiskom + Elektro / Elektra + Zvočenja v Cirkulaciji 2 + Novi okusi Cirkulacije 2 + Video: Kerber nezavednega + Kerber nezavednega in druge zgodbe + Okus Cirkulacije 2 – st. 3 + Video: Event C + Čisto običajen večer v Cirkulaciji 2 + Totalna razprodajna razstava umetnosti + Event C: Taljenje umetnosti v dogodek + Hobotnica s polento + Brlog + 2007 Rotirajoči dogodek v Cirkulaciji 2 + BRLOG + Predstavitev Trivia Records / Zapisi v Cirkulaciji 2 + Razbita lepota, Broken beauty + Reanimacija Cirkulacije + CIRKULACIJA 2 v tovarni Rog nadaljuje + Boj se kreativnosti oblastnikov! + INTERDISCIPLINARNA POSTAJA